nilutamide

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Anandron Cheplapharm Arzneimittel GmbH

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
150 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

nilutamide vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor de palliatieve behandeling van gemetastaseerd inoperabel prostaatcarcinoom staat op richtlijnendatabase.nl de geldende behandelrichtlijn.

Indicaties

  • Palliatieve behandeling van gemetastaseerd inoperabel prostaatcarcinoom in combinatie met medicamenteuze (d.m.v. LH-RH-analoga) of operatieve castratie.

Doseringen

De therapie starten op de dag dat medicamenteuze of operatieve castratie plaatsvindt.

Klap alles open Klap alles dicht

Gemetastaseerd inoperabel prostaatcarcinoom

Volwassenen

Begindosering: 300 mg 1×/dag. Na 4 weken, of evt. eerder in geval van ongewenste effecten zoals maag-darm- of visusstoornissen, overgaan op onderhoudsdosering: 150 mg 1×/dag.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): verminderd libido, erectiestoornis. Verstoring van donkeradaptatie (nyctalopie, bij ca. 25%, reversibel). Opvliegers. Misselijkheid, braken. Verhoogde ASAT/ALAT.

Vaak (1-10%): interstitiële longaandoening, inclusief interstitiële pneumonitis en pulmonale fibrose (met toenemende dyspneu met soms hoesten, pijn op de borst en/of koorts). Alcoholintolerantie. Nachtblindheid. Hyperhidrose, alopecia.

Zelden (0,01-0,1%): hepatitis (gemengd of hepatocellulair type), fulminante hepatitis is gemeld.

Zeer zelden (< 0,01%): acuut respiratoir falen (pneumonitis). Aplastische anemie.

Verder zijn gemeld: QT-verlenging. Gynaecomastie.

Interacties

Wees voorzichtig met de combinatie met andere geneesmiddelen die het QT–interval verlengen zoals amiodaron, kinidine, disopyramide, sotalol, methadon, tricyclische antidepressiva, sommige antipsychotica, macrolide antibiotica, fluorchinolonen, enkele antimycotica en selectieve serotonine 5-HT3- receptorantagonisten (granisetron, ondansetron). Nilutamide kan het levermetabolisme van vitamine K-antagonisten, fenytoïne, propranolol, diazepam en theofylline remmen en daardoor de plasmaspiegel verhogen; een dosisaanpassing kan nodig zijn. Controleer bij gelijktijdig gebruik van vitamine K-antagonisten regelmatig de INR. Nilutamide veroorzaakt een intolerantie voor alcohol (disulfiram-effect); wees voorzichtig met de combinatie met orale geneesmiddelen die alcohol bevatten.

Zwangerschap

Gezien de geregistreerde indicatie niet van toepassing.

Lactatie

Gezien de geregistreerde indicatie niet van toepassing.

Contra-indicaties

  • ernstig verminderde leverfunctie;
  • ernstige ademhalingsstoornissen;
  • hormoon-ongevoelige tumoren.

Waarschuwingen en voorzorgen

Interstitiële longaandoening: voorafgaande aan de behandeling de ademhalingsorganen controleren. Instrueer de patiënt om bij klachten van de luchtwegen een arts te raadplegen, deze treden meestal op tijdens de eerste 3 maanden van de behandeling. Bij ontstaan of verergering van dyspneu de behandeling onderbreken en direct radiologisch onderzoek verrichten. De therapie staken bij interstitiële pneumonitis. Bij ernstig verzwakte gaswisseling toediening van corticosteroïden overwegen.

Leveraandoeningen: voorafgaande aan de behandeling tevens de lever controleren. Instrueer de patiënt om bij symptomen kenmerkend voor hepatitis zoals misselijkheid, braken, buikpijn en/of icterus een arts te raadplegen. Bepaal de serumtransaminasewaarden; bij waarden boven 3× de ULN de behandeling onderbreken. Hepatocellulaire of gemengde leverschade is mogelijk.

Wees voorzichtig bij risicofactoren voor QT-verlenging zoals hypocalciëmie, hypokaliëmie, hypomagnesiëmie, relevante hartziekte, bradycardie, comedicatie met geneesmiddelen die QT-interval verlengen (zie Interacties) en congenitale of verworven QT-verlenging; bij aanwezigheid van niet te behandelen risicofactoren regelmatig elektrolyten en ECG bepalen.

Bij verstoring van de donkeradaptatie kan een bril met getint glas de klachten verminderen.

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met nilutamide contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Nilutamide is een anti-androgeen met een niet-steroïde structuur. Door competitieve binding aan de androgeenreceptor wordt de werking van testosteron onmogelijk gemaakt. In combinatie met operatieve of medicamenteuze castratie leidt dit tot volledige onderdrukking van de perifere androgenenwerking.

Kinetische gegevens

Resorptie vrijwel volledig.
T max ca. 3 uur.
Overig geen cumulatie bij de aanbevolen dosering.
Metabolisering uitgebreid.
Eliminatie vnl. met de urine, als metaboliet.
T 1/2el ca. 56 uur (23-87 uur).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

nilutamide hoort bij de groep anti-androgenen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links