pirtobrutinib

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Jaypirca (als monohydraat) Aanvullende monitoring Eli Lilly Nederland

Toedieningsvorm
Tablet, filmomhuld
Sterkte
100 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

pirtobrutinib vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Dit geneesmiddel is geregistreerd onder voorwaardelijke toelating om het versneld beschikbaar te maken. Er zijn nog onvoldoende gegevens over de werkzaamheid en de veiligheid.

Indicaties

Recidiverend of refractair mantelcellymfoom (MCL), als monotherapie bij volwassenen die eerder zijn behandeld met een Bruton's tyrosinekinase (BTK)-remmer.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Recidiverend of refractair mantelcellymfoom

Volwassenen (incl. ouderen)

200 mg 1×/dag. De behandeling voortzetten tot ziekteprogressie of onaanvaardbare toxiciteit optreedt.

Bij bijwerkingen graad 3 of 4 kan dosisonderbreking nodig zijn. Zie de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.

Verminderde nier- of leverfunctie: er is geen dosisaanpassing nodig.

Een gemiste dosis binnen 12 uur innemen, daarna niet meer.

Na braken geen extra dosis innemen. De volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip innemen.

Toediening: de tablet in zijn geheel innemen (dus niet kauwen, fijnmalen of breken) met water, met of zonder voedsel. Neem de dosis elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): neutropenie, trombocytopenie, anemie. Bloeding. Blauwe plekken, kneuzing. Diarree, buikpijn, misselijkheid. Huiduitslag. Artralgie. Vermoeidheid.

Vaak (1-10%): pneumonie, urineweginfectie, bovensteluchtweginfectie. Lymfocytose. Hoofdpijn. Atriumfibrilleren/atriumflutter. Hematurie, bloedneus, hematoom, petechiën.

Interacties

Vermijd gelijktijdig gebruik van sterke CYP3A4-inductoren (zoals rifampicine, carbamazepine, fenytoïne) omdat de blootstelling aan pirtobrutinib licht kan afnemen.

Wees voorzichtig bij gelijktijdig gebruik van CYP2C8-substraten (zoals repaglinide, montelukast, pioglitazon, selexipag) omdat door pitrobrutinib de blootstelling aan deze middelen kan stijgen.

Pirtobrutinib is een matige remmer van 'breast cancer resistance protein' (BCRP). Wees voorzichtig bij gelijktijdig gebruik van een BCRP-substraat (zoals rosuvastatine) omdat de blootstelling aan het substraat kan toenemen. Vermijd gelijktijdig gebruik van een BCRP-remmer met een smalle therapeutische breedte (zoals methotrexaat, mitoxantron). Indien vermijden niet mogelijk is de patiënt nauwlettend controleren op toxiciteit.

Pirtobrutinib is een zwakke remmer van Pgp, CYP2C19 en CYP3A. Wees voorzichtig bij gelijktijdig gebruik met substraten van deze enzymen of eiwitten met een smalle therapeutische breedte, zoals alfentanil, dabigatran, digoxine, fenobarbital, midazolam, tacrolimus. Indien vermijden niet mogelijk is, de patiënt nauwgezet controleren op toxiciteit.

Vanwege meer kans op bloedingen de risico’s en voordelen van het gelijktijdig gebruik van anticoagulantia of plaatjesaggregatieremmers afwegen. Overweeg extra controle op bloedingen. Het gelijktijdig gebruik van pirtobrutinib met vitamine K-antagonisten is niet onderzocht.

Zwangerschap

Teratogenese: bij de mens geen gegevens. Bij dieren is reproductietoxiciteit gebleken.

Advies: Gebruik ontraden.

Overig: Een vruchtbare vrouw of man dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen gedurende én tot ten minste vijf weken (vrouw) of drie maanden (man) na de therapie.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: onbekend. Een risico voor de zuigeling kan niet worden uitgesloten.

Advies: Geef geen borstvoeding gedurende en tot ten minste één week na de therapie.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

De behandeling onderbreken tot herstel naar graad 1 of de uitgangswaarde bij:

  • neutropenie graad 3 met koorts en/of infectie
  • neutropenie graad 4 die ≥ 7 dagen duurt
  • trombocytopenie graad 3 met bloedingen
  • trombocytopenie graad 4
  • niet-hematologische toxiciteiten graad 3 of 4

Ernstige infecties, waaronder fatale gevallen, zijn gemeld. De meest gemelde infecties van graad 3 of hoger waren longontsteking, COVID-19 en sepsis. Overweeg antimicrobiële profylaxe bij patiënten met een verhoogd risico op opportunistische infecties. Onderbreken van de behandeling kan nodig zijn, zie hierboven.

Bloedingen, met en zonder trombocytopenie, waaronder fatale gevallen, zijn gemeld. Patiënten moeten worden gecontroleerd op klachten en symptomen van bloedingen. Dosisonderbreking kan noodzakelijk zijn voor bloedingen van graad 3 of 4, zie hierboven. Weeg de voordelen en risico’s van het onderbreken van de behandeling gedurende 3 tot 5 dagen vóór en na een operatie af, afhankelijk van het type operatie en het risico op bloedingen.

Controleer het volledig bloedbeeld tijdens de behandeling indien klinisch geïndiceerd. Afhankelijk van de graad kan bij optreden van een cytopenie dosisonderbreking noodzakelijk zijn, zie hierboven.

Atriumfibrilleren en atriumflutter zijn gemeld, met name bij patiënten met een voorgeschiedenis van atriumfibrilleren en/of meerdere cardiovasculaire comorbiditeiten. Controleer op klachten en symptomen van atriumfibrilleren en atriumflutter; maak een elektrocardiogram indien klinisch geïndiceerd. Onderbreek de behandeling tot herstel naar graad 1 of de uitgangswaarde bij atriumfibrilleren of atriumflutter graad 3 of 4.

Vanwege de kans op een tweede primaire maligniteit, met name niet-melanome huidkankers, de patiënt hierop controleren. Adviseer de patiënt zich te beschermen tegen blootstelling aan de zon.

Vanwege de kans op het tumorlysissyndroom (met symptomen als koorts, misselijkheid, dyspneu, verwardheid en donkere of troebele urine) patiënten met een hoge tumorlast identificeren en nauwlettend controleren.

Onderzoeksgegevens: de werkzaamheid en veiligheid zijn niet vastgesteld bij kinderen < 18 jaar en bij patiënten die dialyse ondergaan.

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met pirtobrutinib contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Pirtobrutinib is een reversibele, niet-covalente remmer van Bruton's tyrosinekinase (BTK). Pirtobrutinib bindt zich zowel aan wildtype-BTK als aan BTK met C481-mutaties, wat leidt tot remming van de BTK-kinase-activiteit. BTK is een signaaleiwit van de B-cel-antigeenreceptor (BCR) en cytokinereceptorroutes. In B-cellen leidt BTK-signalering tot activering van routes die nodig zijn voor proliferatie, transport, chemotaxis en hechting van B-cellen. De C481-mutatie veroorzaakt resistentie tegen andere BTK-remmers (acalabrutinib, ibrutinib, zanubrutinib).

Kinetische gegevens

F 85,5%.
T max ca. 2 uur.
V d ca. 0,41 l/kg.
Eiwitbinding 96%.
Metabolisering in de lever door CYP3A4, UGT1A8 en UGT1A9 tot verschillende inactieve metabolieten.
Eliminatie voor ca. 37% met de feces (waarvan ca. 18% in onveranderde vorm) en voor ca. 57% met de urine (waarvan ca. 10% in onveranderde vorm).
T 1/2el ca. 19 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

pirtobrutinib hoort bij de groep proteïnekinaseremmers.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links