tepotinib

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Tepmetko als hydrochloridehydraat XGVS Aanvullende monitoring Merck bv

Toedieningsvorm
Tablet, filmomhuld
Sterkte
225 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

tepotinib vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Zie voor de behandeling van niet-kleincellig longcarcinoom de geldende behandelrichtlijn op richtlijnendatabase.nl.

Indicaties

  • Gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) met mesenchymaal-epitheliale-transitiefactor-gen-exon 14 (METex14)-'skipping'-mutaties bij volwassenen die systemische therapie nodig hebben na eerdere behandeling met immunotherapie en/of platinabevattende therapie, toegepast als monotherapie.

Doseringen

Voer voorafgaand aan de behandeling een gevalideerde test uit op aanwezigheid van METex14-'skipping'-mutaties.

Klap alles open Klap alles dicht

Gevorderd NSCLC

Volwassenen (incl. ouderen)

450 mg 1×/dag. De behandeling voortzetten zolang er klinisch voordeel is.

Verminderde nierfunctie: bij een licht of matig verminderde nierfunctie (creatinineklaring ≥ 30 ml/min) is geen dosisaanpassing nodig. Gebruik bij een ernstig verminderde nierfunctie (creatinineklaring < 30 ml/min) ontraden, vanwege een gebrek aan gegevens. Wees voorzichtig met de interpretatie van de nierfunctie bij gebruik van tepotinib, zie ook de rubriek Interacties en Waarschuwingen en Voorzorgen.

Verminderde leverfunctie: bij een licht of matig verminderde leverfunctie (Child-Pughscore 5 t/m 9) is geen dosisaanpassing nodig. Bij een ernstig verminderde leverfunctie (Child-Pughscore ≥ 10) gebruik ontraden vanwege een gebrek aan gegevens.

Ernstige bijwerkingen: zie voor dosisaanpassingen en richtlijnen voor onderbreking of staken van de behandeling bij (ernstige) bijwerkingen, de officiële productinformatie CBG/EMA (rubriek 4.2 en 4.4). Zie hiervoor de link onder 'Zie ook'.

Gemiste dosis: deze zo snel mogelijk innemen, tenzij de volgende dosis binnen 8 uur moet worden ingenomen.

Toediening

  • De tabletten in hun geheel innemen met voedsel.
  • Bij slikproblemen of neusmaagsonde de tabletten dispergeren (zonder fijn te maken) in 30 ml koolzuurvrij water. Er mogen geen andere vloeistoffen worden gebruikt of toegevoegd. De tabletten moeten aan een glas met water worden toegevoegd zonder ze fijn te maken. Roer de vloeistof totdat de tabletten in kleine deeltjes uiteen zijn gevallen; dit kan een paar minuten duren (de tablet zal niet volledig oplossen). De vloeistof binnen 1 uur opdrinken of toedienen volgens de instructies van de fabrikant van de neus-maagsonde. Om ervoor te zorgen dat er geen resten in het glas achterblijven, het glas eenmaal (tweemaal bij neus-maagsonde) omgespoelen met nog eens 30 ml water en onmiddelijk opdrinken.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): daling albumine in het bloed. Misselijkheid, diarree, braken, stijging lipase en amylase in het bloed. Stijging ALAT, ASAT en AF in het bloed. Stijging creatinine in het bloed. Oedeem.

Vaak (1-10%): QTc-verlenging. Interstitiële longziekte, pneumonitis, acute ademstilstand.

Interacties

Tepotinib is een substraat van P-glycoproteïne (Pgp). Vermijd gelijktijdig gebruik van duale sterke CYP3A4- en Pgp-inductoren (bv. carbamazepine, fenytoïne, rifampicine, sint-janskruid) omdat de blootstelling van tepotinib kan afnemen.

Vermijd gelijktijdig gebruik van duale sterke CYP3A4- en Pgp-remmers (bv. itraconazol, ketoconazol, ritonavir, saquinavir) omdat op basis van in-vitro-gegevens wordt vermoed dat de blootstelling aan tepotinib kan toenemen. Wees voorzichtig bij gelijktijdig gebruik van Pgp-remmers die geen sterke CYP3A4-remmers zijn (zoals verapamil, kinidine) en controleer extra op bijwerkingen.

Tepotinib is een remmer van Pgp. Toediening van eenmaal daags oraal tepotinib 450 mg gedurende 8 dagen verhoogde de blootstelling van het gevoelige Pgp-substraat dabigatran met ca. 50%, Bij gelijktijdig gebruik van dabigatran kan een dosisaanpassing van dabigatran nodig zijn. Wees voorzichtig en controleer extra op bijwerkingen bij gelijktijdig gebruik van andere Pgp-substraten met een smalle therapeutische breedte (zoals digoxine, aliskiren, everolimus, sirolimus).

Tepotinib is in vitro een remmer van BCRP, OCT1/2, MATE1/2 en UGT1A9. In combinatie met substraten van deze middelen (zoals rosuvastatine, methotrexaat, topotecan voor BCRP, of metformine voor OCT1/2 en MATE1/2) extra controle op bijwerkingen overwegen. Creatinine is een substraat van transporteiwitten OCT1/2 en MATE1/2 in de niertubulus. Waargenomen stijging van creatinine in het bloed kan het gevolg zijn van remming van actieve tubulaire secretie door tepotinib in plaats van nierschade; interpreteer daarom schattingen van de nierfunctie op basis van serumcreatinine (creatinineklaring of geschatte glomerulaire filtratiesnelheid) met voorzichtigheid. Bij een verhoogd creatininegehalte in het bloed tijdens de behandeling de nierfunctie verder beoordelen om eventuele nierfunctiestoornis uit te sluiten.

Het is niet bekend of tepotinib de werkzaamheid van systemische hormonale anticonceptiva kan verminderen; daarom een additioneel barrièremiddel toepassen tijdens en gedurende minstens een week na de therapie.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij dieren teratogeen gebleken (foetale sterfte, vroeggeboorte, lager lichaamsgewicht foetus, dosisafhankelijke toename van skeletmisvormingen)

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Overig: Een vruchtbare man of vrouw dient effectieve anticonceptie gebruiken tijdens én gedurende minstens 1 week na de therapie. Het is niet bekend of tepotinib de werkzaamheid van systemische hormonale anticonceptiva kan verminderen; daarom een additioneel barrièremiddel toepassen tijdens en gedurende minsten 1 week na de therapie.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies: Geef geen borstvoeding tijdens en gedurende minstens 1 week na de therapie.

Contra-indicaties

Van dit middel zijn geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Controleer de patiënt op pulmonale symptomen die op interstitiële longziekte (ILD)-achtige reacties wijzen. Bij een vermoeden van ILD de behandeling onmiddellijk onderbreken en onderzoek verrichten. Staak de behandeling definitief bij bevestiging van ILD.

Controleer voorafgaand aan de behandeling en tijdens de behandeling op klinische indicatie de leverenzymen (ALAT en ASAT) en bilirubine. Bij stijging van ALAT en of ASAT ≥ graad 3 (> 5× ULN) de dosis verlagen of de behandeling staken.

Monitor (m.b.v. ECG en elektrolyten) patiënten met risicofactoren voor QTc-verlenging, waaronder patiënten met bekende elektrolytenstoornissen of die gelijktijdig geneesmiddelen gebruiken die het QTc-interval verlengen, vanwege de kans op QTc-verlenging.

Interpreteer eenschatting van de nierfunctie op basis van serumcreatinine (creatinineklaring of geschatte glomerulaire filtratiesnelheid) met voorzichtigheid. Een waargenomen stijging van creatinine in het bloed kan het gevolg zijn van remming van actieve tubulaire secretie door tepotinib in plaats van nierschade, zie ook de rubriek Interacties. Bij een verhoogd creatininegehalte in het bloed tijdens de behandeling de nierfunctie verder beoordelen om eventuele nierfunctiestoornis uit te sluiten.

Zie voor de behandeling van vruchtbare mannen de rubriek Zwangerschap.

De werkzaamheid en veiligheid bij kinderen < 18 jaar zijn niet vastgesteld; er zijn geen gegevens beschikbaar.

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met tepotinib contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Tepotinib is een remmer van mesenchymaal-epitheliale-transitiefactor (MET). MET is een receptor-tyrosinekinase die wordt geactiveerd door HGF (hepatocytgroeifactor). Deze activatie leidt tot proliferatie. Exon 14 zorgt er normaal gesproken voor dat de activiteit van de MET-HGF-signaalroute wordt verminderd. Het skippen (overslaan) van exon 14 zorgt voor overactivatie van de MET-HGF-signaalroute waardoor tumorcellen prolifereren, metastaseren en minder gevoelig worden voor apoptose. Tepotinib remt de fosforylering van MET, waardoor de MET-HGF-signaalroute niet wordt geactiveerd en de tumoractiviteit wordt geremd.

Kinetische gegevens

F ca. 71,6%.
T max mediane tijd 8 uur (spreiding 6–12 uur).
Overig vetrijk voedsel verhoogt de AUC met ca. een factor 1,6.
Eiwitbinding ca. 98%.
V d 8,2 l/kg.
Metabolisering metabolisme in de lever en uitscheiding via de gal. De werkzaamheid van de belangrijkste metaboliet is minimaal.
Eliminatie Voornamelijk via de feces (ca. 78%, waarvan 45% in onveranderde vorm) en in mindere mate met de urine (ca. 7%, in onveranderde vorm).
T 1/2el ca. 32 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

tepotinib hoort bij de groep proteïnekinaseremmers.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links