pizotifeen

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Sandomigran (als waterstofmaleaat) Phoenix labs

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
0,5 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

pizotifeen vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Als profylaxe van episodische migraine zijn metoprolol en candesartan (offlabel) middelen van eerste keus. Vervolgens komt amitriptyline als alternatief in aanmerking en in de tweedelijnszorg ook de anti-epileptica, topiramaat of valproïnezuur (alleen bij mannen, offlabel). Bij profylaxe van chronische migraine in geval van medicatieovergebruikshoofdpijn eerst stoppen met het gebruik van alle hoofdpijnmedicatie gedurende 2–3 maanden (detoxificatie). Herevalueer na detoxificatie de primaire hoofdpijndiagnose en start zo nodig profylaxe voor episodische migraine of, indien toch sprake is van chronische migraine, met topiramaat of valproïnezuur (in de tweedelijnszorg).

Sumatriptan s.c. en medicinale zuurstof zijn eerste-keusmiddelen voor de aanvalsbehandeling van clusterhoofdpijn. Verapamil is middel van eerste keus voor de onderhoudsbehandeling van clusterhoofdpijn.

Indicaties

  • Profylaxe van migraine.
  • Profylaxe van clusterhoofdpijn.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Profylaxe van migraine; profylaxe van clusterhoofdpijn

Volwassenen

meestal 1,5 mg per dag, in 1–3 doses; in hardnekkige gevallen zo nodig 3–4,5 mg per dag. Doseringen tot 3 mg mogen in één keer ('s avonds) worden gegeven. De eerste week insluipend doseren.

Kinderen > 2 jaar

meestal 0,5–1,5 mg per dag. Doseringen tot 1 mg mogen in één keer ('s avonds) worden gegeven.

Bij (abrupt) staken van dit geneesmiddel kunnen ontwenningsverschijnselen optreden. Zie voor de symptomen de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): verhoogde eetlust; gewichtstoename.

Vaak (1-10%): sedatie (inclusief slaperigheid), vermoeidheid, duizeligheid. Misselijkheid, droge mond.

Soms (0,1-1%): obstipatie.

Zelden (0,01-0,1%): overgevoeligheidsreacties, gezichtsoedeem. Depressie, stimulatie van centraal zenuwstelsel (bv. agressie, agitatie), hallucinatie, slapeloosheid, angst. Paresthesie. Urticaria, huiduitslag. Spierpijn.

Zeer zelden (< 0,01%): convulsie. Stijging van leverenzymwaarden, geelzucht, hepatitis. Spierkrampen.

Verder zijn gemeld: ontwenningsverschijnselen na abrupt staken (depressie, tremor, misselijkheid, angst, malaise, duizeligheid, slaapstoornissen en gewichtsafname).

Interacties

De centrale effecten van sedativa, hypnotica, sommige antihistaminica en alcohol kunnen worden versterkt.

Verhoogde pizotifeenspiegels zijn mogelijk bij gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die uitsluitend glucuronidering ondergaan.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • nauwe-kamerhoekglaucoom;

  • kinderen < 2 jaar.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij een lever- of nierfunctiestoornis. Leverbeschadiging is gemeld bij gebruik van pizotifeen. Bij klinisch bewijs van leverdisfunctie en tot de oorzaak van de leverafwijking is bepaald de behandeling staken.

Tevens voorzichtig toepassen bij urineretentie (zoals bij prostaathypertrofie), vanwege het (geringe) anticholinerge effect.

Bij epilepsie zijn vaker insulten gemeld.

Om ontwenningsverschijnselen te vermijden (zoals depressie, tremor, misselijkheid, angst, duizeligheid, slaapstoornis, gewichtsafname) niet abrupt met de behandeling stoppen, maar de dosering geleidelijk verminderen.

Dit middel kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Raadpleeg ‘Rij Veilig met Medicijnen’ van het IVM.

Overdosering

Symptomen

slaperigheid, misselijkheid, hypotensie, duizeligheid, opwinding, hallucinaties, tremor, convulsies, ademhalingsdepressie en coma. Bij hogere dosering kunnen tachycardie, verwijde pupillen, droge mond en verhoging van de lichaamstemperatuur voorkomen.

Zie voor meer symptomen en behandeling vergiftigingen.info.

Eigenschappen

5HT2-antagonist. Heeft ook een antihistaminerge en een zwak anticholinerge werking. Pizotifeen antagoneert tevens de werking van tryptamine. De werking bij migraine berust mogelijk op het blokkeren van 5HT2-receptoren van cerebrale vaten en centrale neuronen.

Kinetische gegevens

Resorptie snel.
F ca. 80%.
T max 4-5 uur.
V d ca. 12 l/kg (pizotifeen); 1 l/kg (N-glucuronideconjugaat).
Eiwitbinding 91%.
Metabolisering bijna volledig geglucuronideerd. De belangrijkste metaboliet, het N-glucuronideconjugaat maakt 50% van de blootstelling in plasma uit.
Eliminatie 18% met de feces; 55% als metaboliet met de urine, < 1% onveranderd.
T 1/2el 23 uur (pizotifeen en het N-glucuronideconjugaat).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

pizotifeen hoort bij de groep 5HT2-antagonisten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links