Samenstelling

Azilect (als mesilaat) Teva Pharmaceuricals Europe bv

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
1 mg

Rasagiline (als mesilaat) Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
1 mg

Uitleg symbolen

Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Er is onvoldoende bewijs voor neuroprotectieve eigenschappen van MAO-B remmers bij gebruik aan het begin van de behandeling. Toepassing van MAO-B remmers (als rasagiline en selegiline) als monotherapie in het vroege stadium heeft slechts een beperkt effect.

In een later stadium van de ziekte kunnen MAO-B remmers bij optreden van motorische complicaties aan de bestaande medicatie worden toegevoegd. Het effect van toevoeging van rasagiline bij parkinsonpatiënten met motorische fluctuaties tijdens levodopa-behandeling lijkt vergelijkbaar met dat van entacapon. De ervaring met rasagiline is beperkt.

Indicaties

De ziekte van Parkinson als monotherapie. Bij de ziekte van Parkinson als aanvullende therapie (met levodopa) bij patiënten met fluctuaties aan het einde van de dosering.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Ziekte van Parkinson:

1 mg 1×/dag (met of zonder levodopa).

Bijwerkingen

Bij monotherapie: zeer vaak (> 10%) hoofdpijn.

Vaak (1-10%): rinitis, conjunctivitis, griepsyndroom, koorts, malaise, spierpijn, artritis. Allergie, dermatitis, huidcarcinoom. Leukopenie. Flatulentie. Depressie, hallucinaties, vertigo, angina pectoris, aandrang tot urineren.

Soms (0,1-1%): verminderde eetlust, CVA, myocardinfarct, vesiculobulleuze uitslag.

Rasagiline kan de bijwerkingen van levodopa versterken. Bij aanvullende therapie:

Zeer vaak (> 10%): dyskinesie.

Vaak (1-10%): maag-darmstoornissen (misselijkheid, braken, buikpijn, obstipatie, droge mond). Orthostatische hypotensie. Dystonie, carpale-tunnelsyndroom, evenwichtsaandoeningen. Abnormale dromen, hallucinaties. Huiduitslag. Nekpijn, artralgie. Verminderde eetlust, gewichtsverlies.

Soms (0,1-1%): angina pectoris, CVA, verwardheid, huidmelanoom. Verder is gemeld: serotoninesyndroom in combinatie met antidepressiva; hypertensieve crises in combinatie met tyraminerijk voedsel.

Verder: stoornissen in de impulsbeheersing (pathologisch gokgedrag, toegenomen libido, hyperseksualiteit, eetaanval, dwangmatig winkelen) waaronder tevens dwangneuroses, obsessieve gedachten en impulsief gedrag.

Interacties

Gelijktijdig gebruik met niet-selectieve MAO-remmers (incl. preparaten die sint-janskruid bevatten) en pethidine is gecontra-indiceerd. Rasagiline niet samen gebruiken met sympathicomimetica (zoals efedrine in nasale en orale decongestiva), dextromethorfan, fluoxetine en fluvoxamine. Na staken van rasagiline minimaal 14 dagen wachten voordat met MAO-remmers, pethidine, fluoxetine of fluvoxamine wordt begonnen. Na staken van fluoxetine minimaal vijf weken wachten, voordat met rasagiline kan worden gestart. Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig gebruik van andere antidepressiva en andere selectieve MAO-B remmers (selegiline).

Voorzichtigheid is geboden bij potente CYP1A2 remmers omdat ciprofloxacine als CYP1A2-remmer de AUC met 83% kan verhogen. Gelijktijdig gebruik van entacapon verhoogt de klaring met 28%.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in moedermelk: Onbekend.
Overig: Er zijn aanwijzingen dat rasagiline de prolactinesecretie remt.

Contra-indicaties

Ernstige leverinsufficiëntie.

Waarschuwingen en voorzorgen

In combinatie met levodopa bij optreden van dyskinesie de dosis levodopa verlagen.

Patiënten waarschuwen voor en controleren op de ontwikkeling van stoornissen in de impulsbeheersing (pathologisch gokgedrag, toegenomen libido, hyperseksualiteit, eetaanval, dwangmatig winkelen).

Verdachte huidlaesies dienen door een gespecialiseerde arts te worden bekeken. Er zijn aanwijzingen dat de gemelde gevallen van melanomen kunnen worden toegeschreven aan het bij de ziekte van Parkinson vergrote risico van huidkanker (zoals melanomen).

Voorzichtigheid is geboden bij milde leverinsufficiëntie; toepassing bij matig verminderde leverfunctie voorkomen. Bij achteruitgang van de leverfunctie van mild naar matig de behandeling staken.

Bij rokers kan door inductie van CYP1A2 de rasagilinespiegel zijn verlaagd.

Gebruik bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar wordt niet aangeraden omdat de veiligheid en werkzaamheid bij deze groep niet zijn vastgesteld.

De invloed op de rijvaardigheid en het vermogen machines te bedienen is niet onderzocht.

Overdosering

Symptomen
na inname van 3–100 mg: dysforie, hypomanie, hypertensieve crisis en serotoninesyndroom. Een overdosering kan een significante remming van zowel MAO-A als MAO-B geven.

Neem voor informatie over een vergiftiging met rasagiline contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, www.vergiftigingen.info

Eigenschappen

MAO-B-remmer die door selectieve remming van het enzym monoamineoxidase-B de afbraak van dopamine in de hersenen remt. Gebruik van rasagiline in een vroeg stadium van de ziekte van Parkinson kan aanvang met levodopatherapie uitstellen. De werking van gelijktijdig toegediend levodopa wordt verlengd en versterkt.

Kinetische gegevens

Fca. 36%.
T max0,5 uur.
V d3,5 l/kg.
Metaboliseringbijna volledig via de lever via CYP1A2 tot o.a. een actieve metaboliet (1-amino-indan).
Eliminatieals metaboliet 63% via de urine en 22% met de feces en < 1% onveranderd.
T 1/2el0,6–2 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

rasagiline hoort bij de groep MAO-B-remmers.

Zie ook