zanamivir

Samenstelling

Relenza XGVS GlaxoSmithKline bv

Toedieningsvorm
Inhalatiepoeder
Sterkte
5 mg/dosis

Iedere afgegeven inhalatie, de hoeveelheid die uit het mondstuk komt, bevat 4 mg zanamivir.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

zanamivir vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Influenza is bij gezonde personen over het algemeen een onschuldige aandoening, waarbij symptomatische behandeling meestal voldoende is. Bij patiënten die behoren tot een risicogroep kunnen ten gevolge van influenza belangrijke complicaties optreden. Vaccinatie is bij deze patiënten aangewezen. Verder zijn er voor de profylaxe en behandeling van influenza antivirale middelen beschikbaar, met als belangrijkste de neuraminidaseremmers oseltamivir en zanamivir. De toepassing van deze antivirale middelen is echter beperkt tot zeer specifieke situaties en met voorbehoud van beperkte evidence.

Oseltamivir en zanamivir hebben geen duidelijke meerwaarde boven een symptomatische behandeling van influenza en de jaarlijkse griepvaccinatie. Overweeg gebruik van deze middelen bij patiënten met een groot risico op complicaties, die niet gevaccineerd zijn of bij wie het vaccin onvoldoende werkzaam is (bv. als blijkt dat het epidemische virus en de vaccinstam onvoldoende verwant zijn). Alleen bij hoge uitzondering kunnen deze middelen worden ingezet als pre- of postexpositieprofylaxe van influenza.

Indicaties

  • Behandeling van influenza A en B infecties bij personen met typische symptomen van influenza, wanneer er influenza heerst in de omgeving;
  • Post-expositieprofylaxe van influenza A en B bij volwassenen en kinderen > 5 jaar na contact met een klinisch gediagnosticeerd geval van influenza in het huishouden;
  • In uitzonderlijke omstandigheden als seizoensprofylaxe van influenza A en B.

Zanamivir is geen vervangingsmiddel voor vaccinatie.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Behandeling van influenza:

Volwassenen en kinderen ≥ 5 jaar:

Orale inhalatie: 2 inhalaties van 5 mg (= 10 mg) 2×/dag gedurende 5 dagen. De behandeling zo snel mogelijk beginnen, uiterlijk 48 uur (volwassenen) of 36 uur (kinderen) nadat de symptomen zijn begonnen.

Post-expositieprofylaxe:

Volwassenen en kinderen ≥ 5 jaar:

Orale inhalatie: 2 inhalaties van 5 mg (= 10 mg) 1×/dag gedurende 10 dagen. De profylaxe zo snel mogelijk beginnen, uiterlijk 36 uur na contact met een geïnfecteerd persoon.

Seizoensprofylaxe tijdens een influenza-uitbraak:

Volwassenen en kinderen ≥ 5 jaar:

Orale inhalatie: 2 inhalaties van 5 mg (=10 mg) 1×/dag gedurende max. 28 dagen.

Ouderen: er is geen dosisaanpassing nodig op basis van leeftijd.

Verminderde leverfunctie: zanamivir wordt niet gemetaboliseerd, daarom is er geen dosisaanpassing nodig.

Verminderde nierfunctie: geen dosisaanpassing nodig.

Toedieningsinformatie: zanamivir oraal inhaleren met behulp van de meegeleverde Diskhaler. Niet gebruiken als oplossing voor verneveling of mechanische ventilatie. Andere geïnhaleerde geneesmiddelen (bv. astmamedicatie) toedienen vóórdat zanamivir wordt toegediend. Per inhalatie één compartiment gebruiken.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): huiduitslag.

Soms (0,1-1%): allergische reacties zoals orofaryngeaal oedeem, vasovagaalachtige reacties zoals koorts en uitdroging. Bronchospasmen, dyspneu, constrictie van de keel. Urticaria.

Zelden (0,01-0,1%): anafylactische of anafylactoïde reacties, gezichtsoedeem. Erythema multiforme, Stevens-Johnsonsyndroom (SJS), toxische epidermale necrolyse (TEN).

Verder zijn gemeld: convulsies en psychiatrische bijwerkingen, zoals verminderd bewustzijn, abnormaal gedrag, hallucinaties en delirium, vooral bij kinderen en adolescenten.

Interacties

Er zijn van dit middel geen klinisch significante geneesmiddelinteracties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens (< 300 zwangerschapsuitkomsten). Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid. De systemische blootstelling is laag na toediening via inhalatie.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Ja, bij dieren. Een risico voor de zuigeling kan niet worden uitgesloten.
Farmacologisch effect: Nadelige effecten voor de zuigeling zijn niet waarschijnlijk, door de geringe systemische blootstelling bij de moeder. Bovendien is de mate van resorptie door de zuigeling laag.
Advies: Kan waarschijnlijk veilig gebruikt worden.

Contra-indicaties

  • melkeiwitallergie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Zanamivir verzwakt de beschermende immuunrespons op een (influenza)vaccinatie niet.

Bij optreden van bronchospasmen en/of afname van de longfunctie de toediening stoppen. Patiënten met astma of COPD dienen bij gebruik van zanamivir een bronchusverwijder bij de hand te hebben. Geïnhaleerde geneesmiddelen (bv. astmamedicatie) toedienen vóórdat zanamivir wordt toegediend.

Onderzoeksgegevens: De effectiviteit is niet vastgesteld bij:

  • kinderen;
  • ouderen (≥ 65 jaar);
  • bij patiënten met een vergroot risico zoals patiënten met astma of andere chronische luchtwegaandoeningen, instabiele chronische aandoeningen of immuungecompromitteerde patiënten.

Eigenschappen

Zanamivir is een selectieve remmer van neuraminidase (= sialidase), een oppervlakteglycoproteïne met enzymatische activiteit dat essentieel is voor de replicatie van zowel het influenza A als B virus. Viraal neuraminidase bevordert de afgifte van nieuw gevormde virusdeeltjes uit geïnfecteerde cellen; bovendien kan het de virale penetratie in epitheelcellen van de luchtwegen bevorderen. De werking van zanamivir is extra-cellulair en berust op vermindering van de vermenigvuldiging van influenza A en B virussen door remming van de afgifte van infectieuze influenzavirionen die in de epitheelcellen van de luchtwegen worden geproduceerd.

Kinetische gegevens

Resorptie4–17% (na inhalatie).
T maxbinnen 1–2 uur.
V d0,23 l/kg.
OverigNa inhalatie bedraagt de depositie in de orofarynx ca. 77% en in de longen ca. 13% van de dosis.
Metaboliseringniet.
Eliminatiena filtratie in de nieren, onveranderd met de urine. Gezien het lage molecuulgewicht, de lage eiwitbinding en klein distributievolume, wordt eliminatie door hemodialyse waarschijnlijk geacht.
T 1/2el2½–5 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

zanamivir hoort bij de groep neuraminidaseremmers.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links