Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Bezalip Aurobindo Pharma bv

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld met gereguleerde afgifte 'Retard'
Sterkte
400 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Bij hypercholesterolemie is een statine de eerste keus ter verlaging van het LDL-cholesterol; atorvastatine, rosuvastatine of simvastatine heeft de voorkeur. Intensiveer de lipidenverlagende therapie wanneer de streefwaarde niet bereikt wordt door het ophogen van de dosis als de maximumdosering nog niet bereikt is of door te switchen naar een potentere statine. Bij onvoldoende effect van een statine in de maximale (te verdragen) dosering kan bij een patiënt ≤ 70 jaar of bij niet-kwetsbare ouderen met hart- en vaatziekten (HVZ), ezetimib worden toegevoegd.

Beperk het gebruik van fibraten (met of zonder statine) tot dié vormen van hypercholesterolemie, waarbij eveneens sprake is van hypertriglyceridemie (plasmatriglyceridenconcentratie > 10 mmol/l). Verlaging van de plasmatriglyceridenconcentratie verkleint de kans op pancreatitis. Een fibraat vermindert in combinatie met een statine mogelijk het aantal hart- en vaatziekten bij patiënten met diabetes mellitus met een dyslipidemie (lage HDL-cholesterol- en hoge triglyceridenconcentratie in het bloed).

Indicaties

Aanvulling op dieet en andere niet–farmacologische maatregelen voor de behandeling van:

  • ernstige hypertriglyceridemie met of zonder een laag HDL-cholesterol;
  • gecombineerde hyperlipidemie indien een cholesterolsyntheseremmer (statine) gecontra–indiceerd is of niet wordt verdragen.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Hypertriglyceridemie of gecombineerde hyperlipidemie:

Volwassenen:

400 mg 1×/dag.

De tabletten zonder kauwen met voldoende vloeistof innemen tijdens of na de maaltijd.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): verlies van eetlust.

Soms (0,1-1%): overgevoeligheidsreacties (inclusief anafylactische reacties), duizeligheid, hoofdpijn, een vol gevoel in de maag, misselijkheid, buikpijn, dyspepsie, obstipatie, diarree. Cholestase. Jeuk, urticaria, huiduitslag, fotosensibilisatie, alopecia. Spierzwakte, spierpijn, kramp in de spieren. Acuut nierfalen. Erectiele disfunctie. Verhoogde creatinine fosfokinase bloedspiegel, verhoogde creatinine bloedspiegel, verhoogde of verlaagde alkaline fosfatase, verhoogd aantal bloedplaatjes, verlaagd hemoglobine, verlaagd hematocriet, verlaagd aantal witte bloedcellen, verhoogd transaminase, verlaagd γ-GT.

Zelden (0,1–0,01%): depressie, slapeloosheid. Perifere neuropathie, paresthesie. Pancreatitis.

Zeer zelden (< 0,01%): pancytopenie, trombocytopenie. Interstitiële longziekte. Cholelithiasis. Trombocytopenische purpura, erythema multiforme, Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse, rabdomyolyse, verhoogd γ-GT.

Interacties

MAO-remmers niet gelijktijdig met bezafibraat gebruiken. De werking van orale anticoagulantia wordt versterkt; bij aanvang therapie met bezafibraat de dosis orale anticoagulantia met 30–50% verminderen en vervolgens titreren naar behoefte. De werking van sulfonylureumderivaten en insuline kan worden versterkt; controle van de bloedglucosespiegels is aanbevolen.

Bij gelijktijdig gebruik met cholesterolsyntheseremmers dient rekening te worden gehouden met meer kans op rabdomyolyse.

Bij gelijktijdig gebruik met immunosuppressiva is kans op een verminderde nierfunctie (reversibel).

Bij combinatie met galzuurbindende harsen (bv. colestyramine) een toedieningsinterval van minimaal 2 uur aanhouden, vanwege een mogelijk verminderde absorptie van bezafibraat. Orale anticonceptiva kunnen de werkzaamheid van bezafibraat verminderen; 3–6 maanden na starten met een oraal anticonceptivum de serumlipiden controleren.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja.

Advies: Gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • leveraandoeningen, met uitzondering van de vetlever als complicatie van hypertriglyceridemie;
  • aandoeningen van de galwegen (met of zonder cholelithiasis);
  • gestoorde nierfunctie (serumcreatinine > 135 micromol/l of creatinineklaring < 60 ml/min);
  • leeftijd > 70 jaar (in verband met kans op verminderde nierfunctie);
  • dialyse;
  • fotoallergische of -toxische reacties na inname van fibraten;
  • overgevoeligheid voor fibraten in de anamnese.

Waarschuwingen en voorzorgen

Gedurende de eerste 12 maanden van de behandeling het bloedbeeld periodiek controleren; de behandeling staken bij optreden van anemie, leukopenie of trombocytopenie. Periodieke bepaling van serumlipiden, transaminasen, alkalische fosfatase, bilirubine en CK is eveneens aangewezen.

Bij spierklachten het CK-gehalte (extra) controleren. Bij rabdomyolyse de behandeling direct staken en de nierfunctie zorgvuldig bewaken.

De behandeling stopzetten indien na 4–6 maanden onvoldoende resultaat is bereikt.

De werking bij kinderen is niet onderzocht.

Overdosering

Zie voor symptomen en behandeling vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Fibraat. Verlaagt de VLDL- en LDL-spiegel en verhoogt de HDL-spiegel. Het werkingsmechanisme is nog niet volledig bekend. Het zou de afbraak van VLDL bevorderen door activatie van lipoproteïnelipase.

Kinetische gegevens

Resorptie snel en bijna volledig.
T max 3–4 uur.
V d 0,24 l/kg.
Eiwitbinding 94–96%.
Metabolisering o.a. tot het inactieve hydroxy-bezafibraat.
Eliminatie ca. 95% binnen 48 uur met de urine, waarvan 50% onveranderd, 20% in de glucuronidevorm, de rest als metabolieten. Bezafibraat is niet dialyseerbaar.
T 1/2el 2–4 uur, verlengd bij gestoorde nierfunctie.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd