Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Tukysa XGVS Aanvullende monitoring Seagen B.V.

Toedieningsvorm
Tablet, filmomhuld
Sterkte
50 mg, 150 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Zie voor het advies van de Commissie BOM nvmo.org (onder tucatinib).

Zie voor de behandeling van borstkanker de geldende behandelrichtlijn op richtlijnendatabase.nl.

Indicaties

  • HER2-positief, lokaal gevorderd of gemetastaseerd mammacarcinoom bij een volwassene die eerder is behandeld met ten minste twee anti-HER2-behandelschema's; geef tucatinib in combinatie met trastuzumab en capecitabine.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

HER2-positief, lokaal gevorderd of gemetastaseerd mammacarcinoom

Volwassenen (incl. ouderen ≥ 65 jaar)

Combinatietherapie: 300 mg 2×/dag continu. Capecitabine: 1000 mg/m² lichaamsoppervlak elke 12 uur op dagen 1 t/m 14 bij een cyclusduur van 21 dagen. Zie voor trastuzumab: trastuzumab#doseringen. De behandeling voortzetten tot ziekteprogressie of onaanvaardbare toxiciteit.

Verminderde nierfunctie: er is geen dosisaanpassing nodig.

Verminderde leverfunctie: bij een licht of matig verminderde leverfunctie is geen dosisaanpassing nodig. Bij een ernstig verminderde leverfunctie de dosis verlagen naar 200 mg 2×/dag.

In combinatie met een sterke CYP2C8-remmer: indien vermijden niet mogelijk is, de startdosis tucatinib verlagen tot 100 mg 2×/dag. Na staken van de sterke CYP2C8-remmer kan na 3× de halfwaardetijd van de CYP2C8-remmer de behandeling met tucatinib worden hervat met de oorspronkelijk aanbevolen dosis.

Een overgeslagen dosis: niet alsnog innemen maar de volgende dosis op het gebruikelijke, geplande tijdstip innemen.

Ernstige bijwerkingen: zie voor dosisaanpassingen en richtlijnen voor onderbreking of staken van de behandeling bij (ernstige) bijwerkingen (diarree, stijging ALAT, ASAT of bilirubine, of andere bijwerkingen)) de officiële productinformatie CBG/EMA (rubriek 4.2, tabel 2 en 3).

Toediening: de tabletten in hun geheel (dus niet kauwen, verkruimelen of delen) innemen met water, met of zonder voedsel. Adviseer de tabletten elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in te nemen, met een tussenperiode van ca. 12 uur.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): bloedneus. Misselijkheid, braken, stomatitis, diarree. Huiduitslag, waaronder maculopapuleuze, vlekkerige, papuleuze, pustuleuze en erythemateuze uitslag, jeuk, huidexfoliatie, urticaria, allergische dermatitis, palmerytheem, acneïforme dermatitis, erytheem. Gewrichtspijn. Gewichtsafname. Stijging ASAT, ALAT, bilirubine in het bloed.

Verder is gemeld: ernstige diarree met dehydratie, hypotensie, acuut nierletsel en/of overlijden.

Interacties

Gelijktijdig gebruik met een sterke CYP2C8-remmer (zoals gemfibrozil) vermijden, omdat de plasmaconcentratie van tucatinib kan toenemen. Indien vermijden niet mogelijk is, de dosering van tucatinib verlagen, zie ook de rubriek Dosering. In combinatie met een matige CYP2C8-remmer intensief monitoren op toxiciteit.

Tucatinib is een sterke CYP3A-remmer. Gelijktijdig gebruik met CYP3A-substraten met een smalle therapeutische breedte (zoals alfentanil, ciclosporine, ergotamine, fentanyl, kinidine, pimozide, tacrolimus, alfentanil, sirolimus) vermijden omdat de plasmaconcentratie van het CYP3A-substraat kan stijgen. Indien vermijden niet mogelijk is de dosering van het CYP3A4-substraat verlagen.

Gelijktijdig gebruik met een Pgp-substraat met een smalle therapeutische breedte (zoals dabigatran, digoxine) vermijden omdat de plasmaconcentratie van het Pgp-substraat kan stijgen. Indien vermijden niet mogelijk is de dosering van het Pgp-substraat verlagen.

Gelijktijdig gebruik met een sterke CYP3A- en matige CYP2C8-inductor (zoals carbamazepine, fenytoïne, rifampicine, sint-janskruid) vermijden omdat de plasmaconcentratie van tucatinib kan afnemen.

Gelijktijdig gebruik met itraconazol (een CYP3A-remmer) kan de plasmaconcentratie van tucatinib verhogen.

Gelijktijdig gebruik met repaglinide (een CYP2C8-substraat) kan de plasmaconcentratie van repaglinide verhogen.

Gelijktijdig gebruik met metformine (een MATE1/2-K-substraat) kan de plasmaconcentratie van metformine verhogen. Tucatinib verlaagt de renale klaring van metformine zonder effect op de glomerulaire filtratiesnelheid. Een dosisaanpassing is niet nodig.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens onbekend, bij dieren in klinische dosering schadelijk gebleken (toename foetale sterfte, skelet-, viscerale en uitwendige misvormingen bij foetussen).

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Vruchtbaarheid: Bij de mens, onbekend. Op basis van bevindingen bij dieren kan tucatinib de vruchtbaarheid bij vruchtbare vrouwen beïnvloeden.

Overig: Een vruchtbare man of vrouw dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen gedurende en tot ten minste 1 week na de therapie.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend, een risico voor de zuigeling kan niet worden uitgesloten.

Advies: Het geven van borstvoeding ontraden gedurende tot ten minste 1 week na de therapie.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Controleer elke drie weken of indien klinisch geïndiceerd de leverfunctie (ALAT, ASAT en bilirubine in het bloed). Op basis van de ernst van de bijwerking de behandeling onderbreken en daarna de dosis verlagen óf definitief staken.

Stijging van het serumcreatinine (gemiddelde stijging 30%) als gevolg van het remmend effect op renaal tubulair transport van creatinine zonder effect op de glomerulaire functie, is gemeld. Overweeg om andere markers, zoals BUN, cystatine C of berekende glomerulaire filtratiesnelheid (GFR), die niet zijn gebaseerd op creatinine, te gebruiken om na te gaan of de nierfunctie is verstoord.

Bij optreden van diarree deze behandelen zoals klinisch geïndiceerd. Bij diarree graad ≥ 3 de behandeling onderbreken en daarna de dosis verlagen óf definitief staken. Bij diarree graad 3 of 4 met complicerende symptomen als dehydratie, koort of neutropenie, een infectieuze oorzaak uitsluiten.

Voor de behandeling van vruchtbare mannen zie de rubriek Zwangerschap.

Onderzoeksgegevens: de werkzaamheid en veiligheid zijn niet vastgesteld bij kinderen < 18 jaar en bij ouderen ≥ 80 jaar.

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met tucatinib contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Proteïnekinaseremmer. Tucatinib is een selectieve remmer van HER2 en remt de fosforylering van HER2 en HER3. Dit leidt tot remming van de celsignalering, proliferatie en apoptose van HER2-gedreven tumorcellen.

Kinetische gegevens

T max ca. 2,0 uur.
V d 23,9 l/kg.
Metabolisering voornamelijk via CYP2C8 en in mindere mate via CYP3A en aldehydeoxidase.
Eiwitbinding 97,1%.
Eliminatie voor ca. 85,8% met de feces (ca. 15,9% in onveranderde vorm) en voor ca. 4,1% met de urine.
T 1/2el ca. 8,5 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

tucatinib hoort bij de groep proteïnekinaseremmers.