aclidinium

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Bretaris Genuair (als bromide) Aanvullende monitoring Covis Pharma Europe bv

Toedieningsvorm
Inhalatiepoeder
Sterkte
322 microg/dosis
Verpakkingsvorm
60 doses

In inhalator 'Genuair'.

Eklira Genuair (als bromide) Aanvullende monitoring Covis Pharma Europe bv

Toedieningsvorm
Inhalatiepoeder
Sterkte
322 microg/dosis
Verpakkingsvorm
60 doses

In inhalator 'Genuair'.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

aclidinium vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij COPD is verreweg de belangrijkste interventie stoppen met roken, naast andere leefstijladviezen zoals meer bewegen. De medicamenteuze behandeling is symptomatisch en een aanvulling op niet-medicamenteuze adviezen; bij weinig klachten of beperkingen kan medicatie achterwege blijven. Behandel infrequente dyspneuklachten bij iemand die geen longaanval heeft gehad, met ‘zo nodig’-gebruik van een kortwerkende luchtwegverwijder, dit is een kortwerkende β2-receptoragonist (SABA) of muscarine-antagonist (SAMA). Behandel regelmatige dyspneuklachten met een onderhoudsbehandeling van één of meer langwerkende luchtwegverwijders, zoals een langwerkende β2-receptoragonist (LABA) en/of muscarine-antagonist (LAMA). Overweeg een inhalatiecorticosteroïde (ICS) alléén bij frequente longaanvallen (≥ 2 per jaar), ondanks behandeling met één of meer langwerkende luchtwegverwijders.

Voor een optimaal effect van geneesmiddelen bij COPD is een juiste inhalatietechniek onontbeerlijk. Houd rekening met: patiëntgebonden factoren zoals coördinatie en inspiratiekracht, en milieuaspecten (aerosolen bevatten in verschillende mate een sterk milieubelastend broeikasgas).

Indicaties

  • Onderhoudsbehandeling van chronische obstructieve longziekte (COPD) ter verlichting van symptomen bij volwassenen.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

COPD

Volwassenen (incl. ouderen)

322 microg 2×/dag.

Verminderde nier- of leverfunctie: er is geen dosisaanpassing nodig.

Gemiste dosis: deze zo snel mogelijk alsnog innemen. Indien het bijna tijd is voor de volgende dosis, de gemiste dosis overslaan.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): nasofaryngitis, sinusitis. Hoofdpijn. Hoesten. Misselijkheid, diarree.

Soms (0,1%-1%): tachycardie, palpitaties. Duizeligheid. Wazig zien. Dysfonie, droge mond, stomatitis. Urineretentie. Huiduitslag, jeuk.

Zelden (0,01-0,1%): overgevoeligheid.

Verder zijn gemeld: angio-oedeem, paradoxaal bronchospasme, anafylactische reactie.

Interacties

Gelijktijdige toediening van andere anticholinergica is niet onderzocht en wordt daarom niet aanbevolen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren in zeer hoge doses aanwijzingen voor schadelijkheid (foetotoxiciteit).

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Ja, bij dieren.

Farmacologisch effect: De plasmaspiegels bij de moeder na inhalatie zijn laag door de lage biologische beschikbaarheid en het hoge verdelingsvolume, daarbij is de opname vanuit het maag-darmkanaal van de zuigeling gering. Er worden daarom geen effecten bij de zuigeling verwacht.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • Er zijn van dit middel geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet gebruiken bij astma of voor de behandeling van acute bronchospasmen.

Bij optreden van paradoxale bronchospasmen met een onmiddellijke toename van dyspneu na inhalatie de therapie staken en op een andere behandeling overgaan.

Comorbiditeit: Wees voorzichtig bij prostaathyperplasie, blaashalsobstructie of urineretentie, hartfalen (NYHA-klasse III of IV) waarvoor ziekenhuisopname in de afgelopen 12 maanden, recent myocardinfarct (≤ 6 maanden), nieuwe diagnose van aritmie (≤ 3 maanden) en instabiele angina pectoris.

Oculaire effecten: Parasympathicolytica kunnen door pupilverwijding de oogdruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken. Contact met de ogen vermijden, aangezien dit kan leiden tot toename van nauwe-kamerhoekglaucoom, pijn of onaangenaam gevoel in de ogen, wazig zien, visuele halo's gecombineerd met rode ogen en cornea-oedeem.

Cariës: Langdurig gebruik van parasympathicolytica kan leiden tot droge mond en cariës.

Overdosering

Symptomen

Anticholinerge verschijnselen.

Neem voor informatie over een vergiftiging met aclidinium contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Langwerkend parasympathicolyticum met een competitieve reversibele antagonistische werking vooral op de M3-muscarinereceptoren in de luchtwegen en in mindere mate op M2-receptoren. In de luchtwegen leidt inhibitie van M3-receptoren op het gladde spierweefsel tot relaxatie en bronchodilatatie. De werking treedt binnen 30 minuten in, is maximaal binnen 1–3 uur en houdt 12 uur aan.

Kinetische gegevens

Resorptie ca. 30% van de geïnhaleerde dosis komt in de longen, < 5% komt in de systemische circulatie.
T max < 15 min.
Metabolisering wordt snel en uitgebreid gehydrolyseerd tot farmacologisch inactieve alcohol- en carboxylzuurderivaten.
Eliminatie ca. 65% wordt uitgescheiden met de urine, waarvan ca. 0,1% ongewijzigd. Ca. 33% wordt uitgescheiden met de feces in de vorm van metabolieten.
T 1/2el 14 uur bij COPD-patiënten.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

aclidinium hoort bij de groep parasympathicolytica, inhalatie.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links