glycopyrronium (inhalatie)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Seebri (als bromide) Novartis Europharm ltd.

Toedieningsvorm
Inhalatiepoeder in capsule
Sterkte
44 mcg/dosis

Bevat per capsule: 50 microg; de dosis die het mondstuk van de bijgeleverde 'Breezhaler' verlaat is 44 microg.

Tovanor (als bromide) Novartis Europharm ltd.

Toedieningsvorm
Inhalatiepoeder in capsule
Sterkte
44 mcg/dosis

Bevat per capsule: 50 microg; de dosis die het mondstuk van de bijgeleverde 'Breezhaler' verlaat is 44 microg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

glycopyrronium (inhalatie) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De belangrijkste stappen bij de behandeling van COPD zijn stoppen met roken en voldoende bewegen. In eerste instantie (bij een lichte ziektelast) start met een kortwerkende luchtwegverwijder: ipratropium of een β2-sympathicomimeticum. Bij aanhoudende klachten en/of exacerbaties is onderhoudsbehandeling met een langwerkende luchtwegverwijder (parasympathicolyticum, β2-sympathicomimeticum) aangewezen. Bij frequente ernstige exacerbaties (≥ 2 behandelingen/jaar of ≥ 1 ziekenhuisopname/jaar) kan naast de langwerkende luchtwegverwijder een proefbehandeling met inhalatiecorticosteroïden worden gestart. Bij de keuze van een inhalator spelen patiëntgebonden factoren, zoals coördinatie en inspiratiekracht, een belangrijke rol voor het behalen van een optimaal effect. Glycopyrronium heeft geen meerwaarde ten opzichte van langer bestaande langwerkende middelen. De effectiviteit en bijwerkingen op lange termijn zijn onbekend.

Indicaties

  • Onderhoudsbehandeling van chronisch obstructieve longziekte (COPD) ter verlichting van symptomen bij volwassenen.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Onderhoudsbehandeling van COPD:

Volwassenen:

44 microg 1×/dag inhaleren met behulp van de Breezhaler inhalator, bij voorkeur elke dag op dezelfde tijd.

Bij een nierinsufficiëntie is een dosisaanpassing niet nodig. Controleer nauwgezet op bijwerkingen bij een ernstig gestoorde nierfunctie vanwege een mogelijk verhoogde plasmaspiegel.

Bij een leverinsufficiëntie is een dosisaanpassing niet nodig.

Bij een leeftijd ≥ 75 jaar is een dosisaanpassing niet nodig.

Bij een gemiste dosis deze alsnog zo snel mogelijk innemen. Maximaal 1 dosis per dag innemen.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): droge mond, gastro-enteritis. Nasofaryngitis. Slapeloosheid. Skeletspierpijn (o.a. in de borstkas). Alleen bij leeftijd > 75 jaar: urineweginfectie, hoofdpijn.

Soms (0,1-1%): dysfonie, rinitis, verstopte sinussen, productieve hoest, keelirritatie, bloedneus. Cystitis. Tandcariës, dyspepsie, misselijkheid, braken. Atriumfibrilleren, palpitaties. Overgevoeligheid, huiduitslag, jeuk, angio-oedeem. Hypo-esthesie. Pijn in extremiteiten. Dysurie, urineretentie. Vermoeidheid, asthenie. Hyperglykemie.

Verder is gemeld: paradoxale bronchospasmen.

Interacties

Gelijktijdige toediening van andere anticholinergica is niet onderzocht en wordt daarom niet aanbevolen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in moedermelk: Onbekend. Ja, bij dieren.

Farmacologisch effect: De plasmaspiegels bij de moeder na inhalatie zijn laag door de lage biologische beschikbaarheid en het hoge verdelingsvolume, ook de opname vanuit het maag-darmkanaal van de zuigeling is laag. Hierdoor worden geen effecten bij de zuigeling verwacht.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Glycopyrronium is niet geschikt voor de behandeling van acute bronchospasmen.

Wees voorzichtig bij prostaathyperplasie, urineretentie, instabiele ischemische hartziekte, linker-ventrikelfalen, voorgeschiedenis van myocardinfarct, aritmie en bij een voorgeschiedenis van lang QT-syndroom of verlenging van het QTc-interval (>450 ms voor mannen en >470 ms bij vrouwen).

Tevens voorzichtig toepassen bij een ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring ≤ 30 ml/min) vanwege een mogelijke stijging van de plasmaconcentratie (tot factor 2,2 toename van de totale systemische blootstelling).

Staak direct de behandeling bij het optreden van paradoxale bronchospasmen of bij verschijnselen van een allergische reactie, zoals angio-oedeem, urticaria of huiduitslag.

Parasympathicolytica kunnen door pupilverwijding de oogdruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken. Contact met de ogen vermijden, aangezien dit kan leiden tot nauwe-kamerhoekglaucoom, pijn of onaangenaam gevoel in de ogen, wazig zien, visuele halo's gecombineerd met rode ogen en cornea-oedeem.

Langdurig gebruik van anticholinergica kan leiden tot droge mond en cariës.

Overdosering

Symptomen

Anticholinerge verschijnselen.

Neem voor informatie over een vergiftiging met glycopyrronium contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Langwerkend parasympathicolyticum (anticholinergicum) met een > 4× grotere selectiviteit voor de humane muscarine M3-receptoren dan voor de humane M2-receptor. Blokkeert de bronchusvernauwende werking van acetylcholine op de gladde spiercellen van de luchtwegen. De bronchusverwijdende werking treedt binnen 5 min in en houdt 24 uur aan.

Kinetische gegevens

F na inhalatie is ca. 45%; ca. 90% hiervan wordt via de longen opgenomen en ca. 10% via het maag-darmkanaal.
T max 5 min.
V d 1,2 l/kg.
Metabolisering via verschillende routes, waaronder hydroxylering, directe hydrolyse, glucuronidering, sulfatering, en oxidatie via verschillende CYP-enzymen.
Eliminatie 85% met de urine waarvan ca. 23% in onveranderde vorm, en voor ca. 5% via de gal.
T 1/2el 33–57 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

glycopyrronium (inhalatie) hoort bij de groep parasympathicolytica, inhalatie.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links