umeclidinium

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Incruse (als bromide) Aanvullende monitoring GlaxoSmithKline bv

Toedieningsvorm
Inhalatiepoeder
Sterkte
55 microg
Verpakkingsvorm
30 doses

Geleverd met 'Ellipta'-inhalator. Een voorverdeelde dosis bevat 62,5 microg, de dosis die het mondstuk van de inhalator verlaat is 55 microg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

umeclidinium vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De belangrijkste stappen bij de behandeling van COPD zijn stoppen met roken en voldoende bewegen. In eerste instantie (bij een lichte ziektelast) start met een kortwerkende luchtwegverwijder: ipratropium of een β2-sympathicomimeticum. Bij aanhoudende klachten en/of exacerbaties is onderhoudsbehandeling met een langwerkende luchtwegverwijder (parasympathicolyticum, β2-sympathicomimeticum) aangewezen. Bij frequente ernstige exacerbaties (≥ 2 behandelingen/jaar of ≥ 1 ziekenhuisopname/jaar) kan naast de langwerkende luchtwegverwijder een proefbehandeling met inhalatiecorticosteroïden worden begonnen. Bij de keuze van een inhalator spelen patiëntgebonden factoren, zoals coördinatie en inspiratiekracht, een belangrijke rol voor het behalen van een optimaal effect. Umeclidinium heeft geen meerwaarde ten opzichte van langer bestaande langwerkende middelen. De effectiviteit en bijwerkingen op lange termijn zijn onbekend.

Indicaties

  • Onderhoudsbehandeling van chronische obstructieve longziekte (COPD) ter verlichting van symptomen bij volwassenen.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

COPD:

Volwassenen:

1 inhalatie (55 microg) 1×/dag, steeds op hetzelfde tijdstip; dit is tevens de maximale dosering.

Bij leverinsufficiëntie is een dosisaanpassing niet nodig. Wees voorzichtig bij een ernstige leverfunctiestoornis vanwege onvoldoende gegevens.

Bij nierinsufficiëntie is een dosisaanpassing niet nodig.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): tachycardie. Hoofdpijn. Hoesten, bovenste luchtweginfectie (zoals sinusitis, nasofaryngitis). Urineweginfectie.

Soms (0,1-1%): (supraventriculaire) tachycardie, supraventriculaire extrasystolen, idioventriculair ritme, atriumfibrilleren. Faryngitis. Overgevoeligheidsreacties waaronder rash, urticaria, jeuk. Droge mond, obstipatie. Dysgeusie.

Zelden (0,01-0,1%): oogpijn.

Verder zijn gemeld: verhoogde oogdruk, glaucoom, wazig zien. Urineretentie, dysurie.

Interacties

Gelijktijdige toediening van andere anticholinergica is niet onderzocht en wordt daarom niet aanbevolen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Umeclidinium heeft een lange halfwaardetijd, maar ook een lage systemische concentratie en een slechte orale biologische beschikbaarheid; anticholinerge effecten (bijvoorbeeld droge mond, obstipatie, urineretentie en hartslagverhoging) kunnen optreden bij de zuigeling.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen (relevante) contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet gebruiken bij astma of voor de behandeling van acute bronchospasmen.

Staak de behandeling bij het optreden van paradoxale bronchospasmen.

Wees voorzichtig bij prostaathyperplasie, urineretentie, recent myocardinfarct (< 6 maanden), hartfalen (NYHA-klasse III of IV) of ernstige hartritmestoornissen.

Tevens voorzichtig toepassen bij een ernstige leverfunctiestoornis vanwege onvoldoende gegevens.

Parasympathicolytica kunnen door pupilverwijding de oogdruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken. Contact met de ogen vermijden, aangezien dit kan leiden tot nauwe-kamerhoekglaucoom, pijn of onaangenaam gevoel in de ogen, wazig zien, visuele halo's gecombineerd met rode ogen en cornea-oedeem.

Langdurig gebruik van anticholinergica kan leiden tot droge mond en cariës.

Overdosering

Symptomen

Anticholinerge verschijnselen.

Neem voor informatie over een vergiftiging met umeclidinium contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Langwerkend parasympathicolyticum (anticholinergicum), met een competitieve antagonistische werking op meerdere muscarinereceptorsubtypen van het gladde spierweefsel in de longen. Het bronchusverwijdende effect treedt binnen 30 minuten in en houdt 24 uur aan.

Kinetische gegevens

F ca. 13%.
T max 5-15 min.
V d 1,2 l/kg.
Metabolisering via verschillende routes, waaronder oxidatie via CYP2D6. Umeclidinium is een substraat van P-gp.
Eliminatie ca. 73% uitgescheiden met de feces en voor ca. 27% met de urine, waarvan 3-4% onveranderd.
T 1/2el ca. 19 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

umeclidinium hoort bij de groep parasympathicolytica, inhalatie.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links