umeclidinium

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Incruse (als bromide) Aanvullende monitoring GlaxoSmithKline bv

Toedieningsvorm
Inhalatiepoeder
Sterkte
55 microg
Verpakkingsvorm
30 doses

Geleverd met 'Ellipta'-inhalator. Een voorverdeelde dosis bevat 62,5 microg, de dosis die het mondstuk van de inhalator verlaat is 55 microg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

umeclidinium vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij COPD is verreweg de belangrijkste interventie stoppen met roken, naast andere leefstijladviezen zoals meer bewegen. De medicamenteuze behandeling is symptomatisch en een aanvulling op niet-medicamenteuze adviezen; bij weinig klachten of beperkingen kan medicatie achterwege blijven. Behandel niet-frequente dyspneuklachten bij iemand die geen longaanval heeft gehad, met ‘zo nodig’-gebruik van een kortwerkende luchtwegverwijder, dit is een kortwerkende β2-receptoragonist (SABA) of muscarine-antagonist (SAMA). Behandel regelmatige dyspneuklachten met een onderhoudsbehandeling van één of meer langwerkende luchtwegverwijders, zoals een langwerkende β2-receptoragonist (LABA) en/of muscarine-antagonist (LAMA). Overweeg een inhalatiecorticosteroïde (ICS) alléén bij frequente longaanvallen (≥ 2 per jaar), ondanks behandeling met één of meer langwerkende luchtwegverwijders.

Voor een optimaal effect van geneesmiddelen bij COPD is een juiste inhalatietechniek onontbeerlijk. Houd rekening met: patiëntgebonden factoren zoals coördinatie en inspiratiekracht, en milieuaspecten (aerosolen bevatten in verschillende mate een sterk milieubelastend broeikasgas).

Indicaties

  • Onderhoudsbehandeling van chronische obstructieve longziekte (COPD) ter verlichting van symptomen bij volwassenen.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

COPD

Volwassenen (incl. ouderen)

Aanbevolen en max. 1 inhalatie 1×/dag.

Na een gemiste dosis de volgende dosis de volgende dag op het gebruikelijke tijdstip inhaleren.

Bij een verminderde nierfunctie is een dosisaanpassing niet nodig.

Bij een licht of matig verminderde leverfunctie is een dosisaanpassing niet nodig. Wees voorzichtig bij een ernstige leverfunctiestoornis vanwege onvoldoende gegevens.

Toediening: Steeds op hetzelfde tijdstip innemen.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): tachycardie. Hoofdpijn. Hoesten, orofaryngeale pijn, dysfonie, bovensteluchtweginfectie (zoals sinusitis, nasofaryngitis). Obstipatie. Urineweginfectie.

Soms (0,1-1%): supraventriculaire tachycardie, supraventriculaire extrasystolen, idioventriculair ritme, atriumfibrilleren. Faryngitis. Overgevoeligheidsreacties waaronder huiduitslag, urticaria, jeuk. Droge mond. Dysgeusie.

Zelden (0,01-0,1%): anafylaxie. Oogpijn.

Verder zijn gemeld: verhoogde oogdruk, glaucoom, wazig zien. Urineretentie, dysurie.

Interacties

Gelijktijdige toediening van andere anticholinergica is niet onderzocht en wordt daarom niet aanbevolen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: De plasmaspiegels bij de moeder na inhalatie zijn laag door de lage biologische beschikbaarheid en het hoge verdelingsvolume, daarbij is de opname vanuit het maag-darmkanaal van de zuigeling gering. Er worden daarom geen effecten bij de zuigeling verwacht.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet gebruiken bij astma of voor de behandeling van acute bronchospasmen.

Bij het optreden van paradoxale bronchospasmen de behandeling direct staken.

Comorbiditeit: Wees voorzichtig bij prostaathyperplasie, urineretentie, recent myocardinfarct (< 6 maanden), hartfalen (NYHA-klasse III of IV) of ernstige hartritmestoornissen.

Parasympathicolytica kunnen door pupilverwijding de oogdruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken. Contact met de ogen vermijden, aangezien dit kan leiden tot nauwe-kamerhoekglaucoom, pijn of onaangenaam gevoel in de ogen, wazig zien, visuele halo's gecombineerd met rode ogen en cornea-oedeem.

Langdurig gebruik van anticholinergica kan leiden tot droge mond en cariës.

Overdosering

Symptomen

Anticholinerge verschijnselen.

Neem voor informatie over een vergiftiging met umeclidinium contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Langwerkend parasympathicolyticum (anticholinergicum), met een competitieve antagonistische werking op meerdere muscarinereceptorsubtypen van het gladde spierweefsel in de longen. Het bronchusverwijdende effect treedt binnen 30 minuten in en houdt 24 uur aan.

Kinetische gegevens

F ca. 13%.
T max 5-15 min.
V d 1,2 l/kg.
Metabolisering via verschillende routes, waaronder oxidatie via CYP2D6. Umeclidinium is een substraat van Pgp.
Eliminatie ca. 73% uitgescheiden met de feces en voor ca. 27% met de urine, waarvan 3-4% onveranderd.
T 1/2el ca. 19 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

umeclidinium hoort bij de groep parasympathicolytica, inhalatie.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links