amfotericine B (oraal)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Fungizone suspensie Cheplapharm Arzneimittel GmbH

Toedieningsvorm
Orale suspensie
Sterkte
100 mg/ml
Verpakkingsvorm
40 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

amfotericine B (oraal) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Kies bij een eenmalige ongecompliceerde orofaryngeale Candida-infectie bij een volwassene of ouder kind met klachten, voor lokale behandeling met miconazol orale gel. Bij (ernstig) immuungecompromitteerden gaat de voorkeur uit naar systemische behandeling met fluconazol. Overweeg bij (herhaalde) recidieven, intermitterende behandeling of onderhoudsbehandeling met fluconazol. Behandel spruw bij zuigelingen met vermoedelijke pijnklachten, al dan niet in combinatie met pijn tijdens of na het voeden bij de moeder, met een lokaal antimycoticum. Kies bij zuigelingen < 4 maanden voor nystatine. Bij zuigelingen ≥ 4 maanden gaat de voorkeur uit naar het effectievere miconazol, mits het op de juiste wijze wordt aangebracht. Behandel daarnaast de tepels van de moeder met miconazolcrème, om herinfectie bij het kind te voorkomen.

Amfotericine B suspensie niet gebruiken bij systemische schimmelinfecties; hiervoor is een intraveneuze behandeling aangewezen. Voor meer informatie over de behandeling van invasieve schimmelinfecties (o.a. oesofageale en abdominale candidiasis) zie de SWAB-richtlijn invasieve schimmelinfecties (2017, Hoofdstuk 3.9 Abdominal candidiasis op p. 43 en 44).

Indicaties

  • Behandeling van Candida-stomatitis (mondspruw) veroorzaakt door Candida albicans.
  • Profylaxe en behandeling van candidiasis in het maag-darmkanaal.
  • Ondersteuning van lokale behandeling van hardnekkige cutane, mucocutane of vaginale Candida-infecties waarbij de ingewanden een herinfectiebron kunnen vormen.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Behandeling van Candida-stomatitis of Candida-infecties in het maag-darmkanaal

Volwassenen en kinderen

100 mg 4×/dag, dosering zo nodig verhogen. De behandeling niet onderbreken tot de afwijking geheel is verdwenen en voortzetten tot 48 uur na verdwijnen van de klachten. Een behandeling gedurende 7–15 dagen kan nodig zijn om de ziekteverwekker te doden. Bij infecties van mond- en keelholte de suspensie enige minuten in de mond houden.

Profylaxe van candidiasis in het maag-darmkanaal

Volwassenen en kinderen

100 mg 2×/dag.

Toediening

  • De suspensie schudden voor gebruik en bij voorkeur innemen na een maaltijd.
  • Een kunstgebit dagelijks desinfecteren en vóór inname van de suspensie uitnemen.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): misselijkheid, braken. Huiduitslag.

Soms (0,1-1%): diarree.

Zelden (0,01-0,1%): angio-oedeem, urticaria, Stevens-Johnsonsyndroom (SJS) en toxische epidermale necrolyse (TEN). Afschilfering van de huid. Glossitis. Reversibele gele verkleuring van de tanden, te verwijderen door poetsen.

Interacties

Er treedt antagonisme op tussen imidazoolderivaten (bv. miconazol) en amfotericine B.

Hoewel interacties van andere geneesmiddelen met oraal toegediend amfotericine B niet zijn waargenomen, wel rekening houden met de mogelijkheid ervan, zoals bij amfotericine B (parenteraal)#interacties beschreven.

Zwangerschap

Amfotericine B passeert de placenta.

Teratogenese: Bij de mens, geen aanwijzingen voor schadelijkheid. Bij dieren bij supratherapeutische doseringen schadelijk gebleken (verhoogde incidentie doodgeboren jongen).

Farmacologisch effect: Onwaarschijnlijk. Amfotericine B wordt slecht opgenomen vanuit het maag-darmkanaal.

Advies: Kan worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Amfotericine B wordt nauwelijks geabsorbeerd; een eventuele hoeveelheid in de moedermelk zal daarom zeer laag zijn.

Farmacologisch effect: Nadelige effecten worden niet verwacht.

Advies: Kan worden gebruikt.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Een kunstgebit dagelijks desinfecteren en vóór inname van de suspensie uitnemen zodat het geneesmiddel alle weefsels goed kan bereiken.

De suspensie kan een geelverkleuring van de tanden veroorzaken, die eenvoudig weggepoetst kan worden.

Hulpstoffen

  • Benzylalcohol, in de orale suspensie, bij voorkeur niet gebruiken bij pasgeborenen < 4 weken vanwege ernstige bijwerkingen, zoals het ‘gasping’-syndroom. Tevens niet langer dan één week gebruiken bij kinderen < 3 jaar, vanwege stapeling. Benzylalcohol in grote hoeveelheden kan zich ophopen in het lichaam en metabole acidose veroorzaken; wees voorzichtig tijdens zwangerschap, lactatie en bij een verminderde lever- of nierfunctie.
  • Natriumbenzoaat, in de orale suspensie, kan geelzucht bij pasgeborenen < 4 weken verergeren.
  • Natriumdisulfiet, in de orale suspensie, kan in zeldzame gevallen bronchospasmen geven.

Overdosering

Symptomen

Significante systemische toxiciteit is zelfs bij zeer hoge dosis niet waarschijnlijk, aangezien er nauwelijks absorptie plaatsvindt. Maag-darmreacties kunnen voorkomen.

Neem voor meer informatie over een vergiftiging met oraal toegediend amfotericine B contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Amfotericine B is een fungistatisch en fungicide werkend polyeenantibioticum, verkregen uit een stam van Streptomyces nodosus. Het bindt aan sterolen in de celmembraan van de schimmel, waardoor de permeabiliteit van de celmembraan wordt verhoogd en kalium en andere celbestanddelen verloren gaan.

Amfotericine B is werkzaam tegen vele pathogene gisten en schimmels, waaronder Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum en Coccidioides immitis.

Minder gevoelig kunnen zijn: andere Candida-soorten.

Resistentie van Candida kán ontstaan bij een langdurige behandeling.

Amfotericine B is niet werkzaam tegen dermatofyten, bacteriën en virussen.

Kinetische gegevens

Resorptie oraal nauwelijks.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

amfotericine B (oraal) hoort bij de groep antimycotische antibiotica.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links