Samenstelling

Evoltra Sanofi-Aventis

Toedieningsvorm
Concentraat voor oplossing voor infusie
Sterkte
1 mg/ml
Verpakkingsvorm
flacon 20 ml

Uitleg symbolen

Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Clofarabine kan worden gebruikt bij kinderen en jong volwassenen met acute lymfatische leukemie na het falen van minstens twee voorgaande chemotherapeutische behandelingen en bij wie andere behandelmogelijkheden ontbreken.

Indicaties

Recidief van of refractaire [acute lymfatische leukemie] (ALL) na minimaal twee eerdere chemotherapieën, bij patiënten die op het moment van de eerste diagnosestelling jonger dan 21 jaar waren.

Dosering

Overweeg profylactisch gebruik van allopurinol om hyperurikemie te voorkomen en steroïden om SIRS of capillaire lekkage te voorkomen.

Klap alles open Klap alles dicht

Kinderen > 1 jaar:

gebruikelijk is 52 mg/m² lichaamsoppervlak/dag via intraveneuze infusie gedurende 2 uur gedurende 5 opeenvolgende dagen. Bij kinderen < 20 kg een langere infusieduur overwegen om symptomen van angst en prikkelbaarheid te verminderen. De cyclus na 2–6 weken herhalen, wanneer het aantal neutrofielen ≥ 0,75 × 109/l is. Als na 1 of 2 behandelcycli geen goede respons is opgetreden, de behandeling staken.

Dosisaanpassing bij toxiciteit (met uitzondering van misselijkheid en braken): onderbreek de behandeling bij het optreden van een bijwerking CTCAE graad 3 tot herstel en hervat met een 25% verlaagde dosis. Indien een tweede keer dezelfde toxiciteit optreedt, kan de dosis nogmaals verlaagd worden met 25%. Indien een derde keer dezelfde toxiciteit optreedt of indien geen herstel plaatsvindt binnen 14 dagen, de behandeling definitief staken, zo ook bij optreden van iedere graad 4 toxiciteit.

Dosisaanpassing bij nierfunctiestoornis: verlaag de dosis met 50% bij een creatinineklaring van 30-60 ml/min.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): febriele neutropenie. Onrust. Koorts, hoofdpijn, vermoeidheid. Mucositis, misselijkheid, braken, diarree. Blozen. Jeuk, hand–voetsyndroom.

Vaak (1-10%): tumorlysissyndroom. Septische shock, sepsis, bacteriëmie, longontsteking, herpes zoster, herpes simplex, orale candidiasis. Neutropenie. Overgevoeligheidsreactie. Anorexia, gewichtsafname, dehydratie. Agitatie, rusteloosheid, veranderde mentale toestand. Perifere neuropathie, paresthesie, slaperigheid, duizeligheid, tremor. Gehoorverlies. Pericardeffusie, tachycardie. Capillaire-lek-syndroom, hypotensie, hematoom. Tachypneu, epistaxis, dyspneu, hoesten. Stomatitis, mondbloeding incl. tandvleesbloeding, mondzweren, hematemese, (boven)buikpijn, proctalgie. Geelzucht, hepatische veno-occlusieve ziekte, hyperbilirubinemie, stijgingen van ASAT en ALAT. Multi–orgaanfalen, 'systemic inflammatory response syndrome' (SIRS), rillingen, (perifeer) oedeem, het heel warm (heet) hebben. Gegeneraliseerde huiduitslag zoals maculopapulaire uitslag, huidschilfering of erythemateuze huiduitslag, hyperpigmentatie van de huid, droge huid, toegenomen transpiratie, alopecia, petechiën. Myalgie, artralgie, botpijn, pijn aan de borstwand, nek– en rugpijn, pijn in de ledematen. Hematurie, verhoogde creatinineconcentratie.

Verder zijn gemeld: colitis veroorzaakt door Clostridium difficile, neutropene colitis, overige enterocolitis, verhogingen van amylase en lipase in serum ten gevolge van pancreatitis, cholecystitis, cholelithiasis. Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse. Hyperurikemie, acuut nierfalen.

Interacties

Gelijktijdig gebruik van nefrotoxische middelen, zoals NSAID’s, amfotericine B, methotrexaat, aminoglycosiden, platinaverbindingen, foscarnet, pentamidine, ciclosporine, tacrolimus, aciclovir en valganciclovir wordt ontraden, met name tijdens de dagen van toediening van clofarabine. Vermijd gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die in verband zijn gebracht met levertoxiciteit.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens onvoldoende gegevens. Bij dieren aanwijzingen voor schadelijkheid bij hogere dosering (o.a. grove uitwendige misvormingen, misvormingen van weke delen).
Advies: Gebruik ontraden, met name tijdens het eerste trimester.
Overig: Een vruchtbare vrouw of man dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen gedurende de therapie. Een effect op de menselijke vruchtbaarheid is niet bekend, bij dieren aanwijzingen voor schadelijkheid.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Advies: Gebruik is gecontra-indiceerd.

Contra-indicaties

Ernstig gestoorde lever- of nierfunctie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Controleer regelmatig het volledige bloedbeeld incl. trombocytentelling, de lever- en nierfunctie, longfunctie, bloeddruk, vochtbalans en het lichaamsgewicht. Na toediening neemt het aantal leukemiecellen in perifeer bloed zeer snel af. Controleer daarom de patiënt zorgvuldig op vroege tekenen van tumorlysissyndroom en het vrijkomen van cytokinen, wat kan leiden tot systemische inflammatoire responssyndroom (SIRS) of capillaire-lek-syndroom, en onderbreek in zo'n geval de behandeling direct. Controleer zorgvuldig op symptomen van infecties en behandel deze direct, omdat een ernstig beloop mogelijk is bij immuungecompromitteerden en neutropenie. Onderbreek de behandeling als zich binnen de 5 dagen dat clofarabine wordt toegediend hypotensie ontwikkelt. Staak de behandeling direct bij een aanzienlijke stijging van de waarde voor creatinine of bilirubine. Voorzichtig bij een bestaande cardiale ziekte, comedicatie die bloeddruk of hartfunctie beïnvloedt en/of een lichte tot matige lever- of nierfunctiestoornis. De werkzaamheid en veiligheid bij > 3 behandelcycli zijn niet vastgesteld. De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen ≤ 1 jaar of volwassenen zijn niet vastgesteld.

Eigenschappen

Purine-antagonist. Clofarabine wordt intracellulair geconjugeerd tot het actieve clofarabine-5'-trifosfaat, een purinenucleoside antimetaboliet. Het remt DNA polymerase–alfa en ribonucleotidereductase en verstoort de mitochondriale membraanintegriteit. Hierdoor wordt DNA–ketenverlenging en/of DNA–synthese/reparatie voorkómen en komen pro–apoptotische factoren vrij resulterend in geprogrammeerde celdood.

Kinetische gegevens

V d172 l/m².
Eliminatieca. 57% met de urine via filtratie en tubulaire secretie.
T 1/2clofarabine ca. 5 uur; clofarabinetrifosfaat > 24 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

clofarabine hoort bij de groep purinederivaten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook