tioguanine (als cytostaticum)

Samenstelling

Lanvis B-Medical

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
40 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

tioguanine (als cytostaticum) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Zie voor de behandeling van de betreffende indicaties de geldende behandelrichtlijnen.

Indicaties

Acute leukemie, in het bijzonder acute myeloïde leukemie; verder ook bij acute lymfatische leukemie en chronische myeloïde leukemie.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Leukemie:

bij inductie, consolidatie en/of intenser worden: oraal 60–200 mg/m² lichaamsoppervlak/dag in kort durende cycli.

Pas bij TPMT-deficiëntie zonodig de dosering of het middel aan in overleg met de apotheker.

Bij gestoorde lever- of nierfunctie de dosering zo nodig verlagen. De dosering hoeft niet te worden verlaagd bij gelijktijdig gebruik van allopurinol (wat wel het geval is bij mercaptopurine).

Niet gebruiken als langdurige continue therapie of onderhoudstherapie, vanwege de kans op levertoxiciteit.

Bijwerkingen

Bij onverwacht ernstige beenmergdepressie kan sprake zijn van een thiopurinemethyltransferase (TPMT)-deficiëntie.

Zeer vaak (> 10%): beenmergdepressie leidend tot leukopenie en trombocytopenie. Bij langdurig gebruik: levertoxiciteit met vasculaire endotheel beschadiging (o.a. veno-occlusieve ziekte, portale hypertensie, stijging van leverenzymwaarden).

Vaak (1-10%): stomatitis, gastro-intestinale intolerantie. Bij kortdurend gebruik: levertoxiciteit (reversibele veno-occlusieve ziekte).

Zelden (0,1-1%): intestinale necrose en perforatie. Centrilobulaire hepatische necrose is gemeld bij patiënten met combinatiechemotherapie, orale contraceptiva, hoge dosering van tioguanine en alcohol.

Interacties

Vanwege de toegenomen kans op infectie tijdens behandeling, geen levende vaccins toedienen. Bij gelijktijdige toediening van middelen met een thiopurinemethyltransferase (TPMT)-remmende werking zoals olsalazine, mesalazine of sulfasalazine is er meer kans op beenmergdepressie.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren schadelijk gebleken.
Advies: Gebruik ontraden (1e trimester), op strikte indicatie gebruiken (2e en 3e trimester).
Overige: Een vruchtbare vrouw of man dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen gedurende én ten minste zes maanden na de therapie.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Advies: Het geven van borstvoeding is gecontra–indiceerd.

Waarschuwingen en voorzorgen

Vanwege vrij veel kans op levertoxiciteit (o.a. veno-occlusieve ziekte, portale hypertensie) tioguanine niet toepassen voor onderhouds- of vergelijkbare langdurige behandeling. Voorzichtig bij gestoorde lever- of nierfunctie. Regelmatig volledige bloedtellingen uitvoeren in verband met beenmergremming, die ook na staken van de therapie nog kan optreden. Op grond hiervan kan onderbreking van de behandeling, dosisaanpassing of verlenging van het therapie-vrije interval nodig zijn. Patiënten met erfelijke deficiëntie van het enzym thiopurinemethyltransferase (TPMT) zijn gevoeliger voor het myelosuppressieve effect van tioguanine. Tijdens de fase van remissie-inductie kan de patiënt verschillende malen een periode van relatieve beenmergaplasie doormaken. Controleer wekelijks de leverfunctie. Resistentie is mogelijk bij totale deficiëntie van het enzym hypoxanthine-guanine-fosforbosyl-transferase dat tioguanine omzet in een actieve metaboliet, zoals bij het Lesch-Nyhansyndroom. Bij snelle cellysis is er een risico van hyperurikemie, hyperuricosurie en/of urinezuur-nefropathie; neem maatregelen vanaf 3 dagen vóór en tijdens de behandeling ter preventie van stijging van de urinezuurspiegel.

Eigenschappen

Purine-antagonist. Analogon van guanine, De actieve metabolieten van tioguanine remmen de novo-purinesynthese en purine-nucleotide-omzettingen. Tioguanine zelf is waarschijnlijk cytotoxisch door inbouw in nucleïnezuren van DNA. Er is kruisresistentie met mercaptopurine.

Kinetische gegevens

Resorptievariabel en onvolledig (gem. 30%). Voedsel vermindert de resorptie.
T max8–10 uur.
Metaboliseringsnel in lever en andere weefsels tot o.a. 2–OH–6–mercaptopurine.
Eliminatiemet de urine, vrijwel geheel als metaboliet.
T 1/2el5–9 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

tioguanine (als cytostaticum) hoort bij de groep purinederivaten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links