dipyridamol

Samenstelling

Dipyridamol Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Capsule met gereguleerde afgifte 'Retard'
Sterkte
200 mg
Toedieningsvorm
Dragee
Sterkte
75 mg

Persantin Boehringer Ingelheim bv

Toedieningsvorm
Capsule met gereguleerde afgifte 'Retard'
Sterkte
150 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

dipyridamol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Na een TIA of herseninfarct is er naast niet-medicamenteuze adviezen een indicatie voor secundaire cardiovasculaire risicopreventie en antitrombotische behandeling. Deze bestaat uit clopidogrel monotherapie, acetylsalicylzuur in combinatie met dipyridamol of monotherapie met acetylsalicylzuur. Bij aanwezigheid van atriumfibrilleren of een andere cardiale emboliebron wordt behandeld met nieuwe (direct) werkende orale anticoagulantia of vitamine K-antagonisten in plaats van met trombocytenaggregatieremmers.

Na een intracerebrale bloeding bestaat secundaire preventie alleen uit bloeddrukverlagende therapie.

Indicaties

  • Secundaire preventie na TIA of een niet-invaliderend herseninfarct, mits intracerebrale bloeding en hemorragisch infarct zijn uitgesloten (in combinatie met acetylsalicylzuur, tenzij dit gecontra-indiceerd is).
  • Als adjuvans in combinatie met orale anticoagulantia voor de profylaxe van trombo-embolieën bij hartklepvervangende operaties (bij gebruik van synthetische prothesen).

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Secundaire preventie na TIA of herseninfarct:

Capsule met gereguleerde afgifte 200 mg 2×/dag (1 capsule ‘s ochtends en 1 capsule ‘s avonds). De behandeling combineren met acetylsalicylzuur, tenzij hiervoor een contra-indicatie bestaat.

Bij hartklepvervangende operaties:

Capsule met gereguleerde afgifte 200 mg 2×/dag (1 capsule ‘s ochtends en 1 capsule ‘s avonds), in combinatie met anticoagulantia. Dragee: 100 mg 4×/dag; dit is farmacokinetisch equivalent aan toediening van capsule mga 200 mg 2×/dag. Van dipyridamol dragees is echter geen beschikbare sterkte meer in de handel om een dosering van 100 mg te realiseren.

Toedieningsinformatie: De capsule in zijn geheel innemen met water of een andere drank, bij voorkeur tijdens de maaltijd.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn, duizeligheid. Diarree, misselijkheid.

Vaak (1-10%): braken. Angina pectoris. Huiduitslag. Spierpijn. Syncope.

Soms (0,1-1%): hypotensie, opvliegers, tachycardie, verergering van coronaire aandoeningen. Bronchospasmen, laryngospasmen. Overgevoeligheid, anafylactische reacties, urticaria, angio–oedeem. Trombocytopenie. Dipyridamolbevattende galstenen. Toename van de stollingstijd bij operatie.

Verder zijn gemeld: bloedingen, vasodilatatie. Dyspepsie.

Interacties

Versterking van de cardiovasculaire effecten van adenosine met het risico van AV-blok, bradycardie en ventriculaire extrasystolen. De werking van cholinesteraseremmers kan worden verminderd. Het bloeddrukverlagende effect van antihypertensiva kan toenemen. Enzyminducerende middelen, zoals fenytoïne, kunnen de klaring van dipyridamol vergroten.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens onvoldoende gegevens. Bij dieren, geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Waarschuwingen en voorzorgen

Aangezien hoge doses (> 200 mg) perifere vasodilatatie kunnen veroorzaken, is voorzichtigheid geboden bij ernstige coronaire vaataandoeningen (bv. instabiele angina pectoris of een recent myocardinfarct), subvalvulaire aorta stenose of hemodynamische instabiliteit (bv. hartfalen).

Incorporatie van dipyridamol in galstenen is gemeld bij ouderen met een ascenderende cholangitis, die al gedurende een aantal jaren werden behandeld met dipyridamol.

Bij toediening van intraveneus dipyridamol (als diagnosticum) de behandeling met orale dipyridamol 24 uur voorafgaand aan de stresstest stoppen.

Bij simpele invasieve tandheelkundige ingrepen (extractie van 1–3 tanden of kiezen, operatieve verstandskiesverwijdering, parodontale behandelingen, operatieve wortelkanaalbehandeling, abcesincisie, plaatsen van maximaal 3 implantaten) is staken van dipyridamol niet nodig (ACTA-richtlijn 2013).

De effectiviteit en veiligheid is bij kinderen < 18 jaar niet aangetoond.

Overdosering

Zie voor symptomen en behandeling het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Dipyridamol werkt antitrombotisch. Het verhoogt de cAMP- en cGMP-concentratie in het bloedplaatje en remt zo plaatjesfuncties zoals activatie, adhesie en aggregatie. Door heropnameremming van adenosine geeft het ook vasodilatatie.

Kinetische gegevens

Resorptiesnel en vrijwel volledig.
Fca. 70%.
T max dragee 45–75 min, retardcapsule 2–3 uur.
Eiwitbinding92–99%, vnl. aan α1–zuurglycoproteïnen en albumine.
OverigHet ondergaat een enterohepatische kringloop.
Metaboliseringin de lever (glucuronidering).
Eliminatievnl. met de feces (ca. 95%), in de vorm van metabolieten.
T 1/2el2,2–3 uur; een verlengde terminale halfwaardetijd van ca. 15 uur is gemeten.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

dipyridamol hoort bij de groep trombocytenaggregatieremmers, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links