estradiol/​progesteron

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Bijuva Théa Pharma bv

Toedieningsvorm
Capsule, zacht

Strip met 28 capsules. Bevat per capsule: estradiol 1 mg, progesteron 100 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

estradiol/​progesteron vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Overweeg, bij hinderlijke vasomotorische klachten tijdens de overgang, hormoontherapie; evalueer na drie maanden. Maak in samenspraak met de vrouw de keuze tussen oraal of transdermaal estradiol. Geef vrouwen met een uterus, naast het oestrogeen, een (oraal) progestageen: cyclisch in de perimenopauze, continu in de postmenopauze. Geef vrouwen zonder uterus alleen een oestrogeen. Overweeg bij klachten door urogenitale atrofie, behandeling met een vaginaal oestrogeen en/of een indifferent middel.

Indicaties

 • Hormonale substitutietherapie (HST) bij symptomen van oestrogeentekort bij postmenopauzale vrouwen met een intacte baarmoeder bij wie de laatste menstruatie ten minste 12 maanden geleden heeft plaatsgevonden.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Symptomen van oestrogeentekort in de postmenopauze

Volwassenen

1 capsule 1×/dag 's avonds met voedsel. De behandeling zonder onderbreking voortzetten.

Begin de behandeling ten minste 12 maanden na de laatste menstruatie bij een natuurlijke menopauze. Begin de behandeling direct bij een door chirurgie geïnduceerde menopauze.

Bij overstappen van een sequentieel gecombineerde HST, de cyclus van 28 dagen eerst voltooien en dan pas overstappen op estradiol/progesteron. Bij overstappen van een andere continue gecombineerde HST, de behandeling met estradiol/progesteron beginnen op elk gewenst moment.

Een gemiste dosis alsnog zo snel mogelijk innemen. Als meer dan 12 uur zijn verstreken, de vergeten dosis overslaan. De kans op een doorbraakbloeding of spotting kan toenemen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): gevoelige borsten.

Vaak (1-10%): misselijkheid, opgezette buik, buikpijn. Vermoeidheid. Gewichtstoename. Rugpijn. Duizeligheid, hoofdpijn. Pijnlijke borsten, bekkenpijn, baarmoederspasme, vaginale afscheiding, vaginale bloeding. Acne, alopecia.

Soms (0,1-1%): anemie. Draaiduizeligheid. Hirsutisme. Visusstoornis. Gevoelige buik, obstipatie, diarree, dyspepsie, hyperfagie, droge mond, braken, dysgeusie, flatulentie, acute pancreatitis. Rillingen. Overgevoeligheid. Gastro-enteritis, steenpuist, vaginale infectie, vulvovaginale candidiase, acute middenoorontsteking. Gewichtsverlies, verlengde protrombinetijd, toename S-proteïne, abnormale leverfunctietest, afwijkende bloeddruk, toename bloedfibrinogeen, stijging AF in bloed, stijging ASAT en ALAT, verlengde geactiveerde partiële tromboplastinetijd. Vochtretentie, hyperlipidemie, hyperfagie, hyperurikemie. Skeletspierpijn, pijn in extremiteiten, gewrichtspijn, spierspasmen. Borstkanker, cyste in de adnexa uteri. Aandachtsstoornis, geheugenstoornis, migraine met aura, paresthesie, parosmie, slaperigheid. Slaapstoornis, slapeloosheid, abnormale dromen, agitatie, angst, depressie, prikkelbaarheid, stemmingswisselingen, toename libido. Borstaandoeningen (calcificaties, afscheiding, zwelling, fibrocysteuze aandoening, tepelpijn, benigne borstneoplasma). Uteriene of cervicale aandoeningen (dysplasie, poliepen, cysten, leiomyoom, bloeding). Hypertrofie van het endometrium, abnormale biopsie, opvliegers, onregelmatige bloeding, postmenopauzale bloeding, vulvovaginale jeuk. Droge huid, jeuk, huiduitslag, teleangiëctasie. Hypertensie, oppervlakkige tromboflebitis.

Interacties

De werkzaamheid van oestrogenen en progestagenen kan afnemen tijdens en tot 4 weken na gebruik van leverenzyminducerende middelen, zoals anti-epileptica (bv. carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne), antibacteriële/antivirale middelen (bv. efavirenz, griseofulvine, nevirapine, rifabutine, rifampicine) en sint-janskruid. Ritonavir heeft een inducerend effect bij combinatie met steroïdhormonen.

Ketoconazol en andere remmers van CYP3A4 kunnen de biologische beschikbaarheid van progesteron vergroten, waardoor bijwerkingen van progesteron kunnen toenemen.

Bij gelijktijdig gebruik van HST en lamotrigine neemt naar verwachting de plasmaspiegel van lamotrigine af, wat kan leiden tot een verminderde controle van epilepsie. Deze interactie is onderzocht bij gelijktijdig gebruik van oestrogeenbevattende hormonale anticonceptiva en lamotrigine.

Progesteron kan de plasmaspiegel van ciclosporine verhogen.

Zwangerschap

Gezien de geregistreerde indicatie niet van toepassing.

Lactatie

Gezien de geregistreerde indicatie niet van toepassing.

Contra-indicaties

 • (voorgeschiedenis van) mammacarcinoom;
 • (vermoeden van) oestrogeenafhankelijke tumor (bv. endometriumcarcinoom);
 • onverklaarde genitale bloeding;
 • onbehandelde hyperplasie van het endometrium;
 • actuele of doorgemaakte veneuze trombo-embolie (diepveneuze trombose, longembolie);
 • actuele of recent doorgemaakte arteriële trombo-embolische aandoening (bv. angina pectoris, hartinfarct);
 • trombofilie (bv. door proteïne C-, proteïne S- of antitrombine-deficiëntie);
 • (voorgeschiedenis van) leveraandoening, zolang de leverfunctie niet is genormaliseerd.
 • acute porfyrie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Controle: Beoordeel voortzetting van de behandeling periodiek, op zijn minst jaarlijks. Controleer de patiënt extra bij één van de volgende aandoeningen (in de voorgeschiedenis), vanwege terugkeren of verergeren:

 • uterusfibromen of endometriose,
 • voorgeschiedenis van endometriumhyperplasie;
 • risicofactoren voor trombo-embolische aandoeningen (zie hierna),
 • risicofactoren voor oestrogeenafhankelijke tumoren (bv. mammacarcinoom bij een eerstegraadsfamilielid),
 • hypertensie,
 • leveraandoening,
 • diabetes mellitus,
 • cholelithiase,
 • migraine of ernstige hoofdpijn,
 • systemische lupus erythematodes,
 • astma,
 • epilepsie,
 • otosclerose.

Controleer ook nauwlettend bij:

 • verminderde hart- of nierfunctie, omdat oestrogenen vochtretentie kunnen veroorzaken;
 • bestaande hypertriglyceridemie, omdat in zeldzame gevallen pancreatitis is opgetreden;
 • erfelijk of verworven angio-oedeem, omdat exogene oestrogenen mogelijk aanvallen van angio-oedeem kunnen induceren.

Staak de behandeling direct in de volgende gevallen:

 • tekenen van trombose (zoals pijnlijke zwelling van een been, plotse pijn op de borst, dyspneu);
 • significante stijging van de bloeddruk;
 • geelzucht of achteruitgang van de leverfunctie;
 • voor het eerst optreden van migraine–achtige hoofdpijn;
 • zwangerschap.

Doorbraakbloedingen of 'spotting' kunnen tijdens de eerste maanden van behandeling voorkomen. Als ze pas optreden na geruime tijd van behandeling of aanhouden na het stoppen van de behandeling, dan nader onderzoek verrichten om maligniteit van het endometrium uit te sluiten. Toevoeging van een progestageen aan een oestrogeen vermindert het risico op endometriumcarcinoom (gerelateerd aan oestrogeengebruik), maar kan het niet geheel elimineren bij vrouwen met een uterus.

De kans op mammacarcinoom neemt geleidelijk toe tijdens het gebruik. In studies met gecombineerde oestrogeen-progestageen hormoonsuppletietherapie (HST) werd de kanstoename na 1–4 jaar van gebruik statistisch waarneembaar, en nam de kans weer geleidelijk af na staken van de HST. Indien langer dan 5 jaar gebruikt, kan het extra risico nog 10 jaar of langer aanhouden. De radiologische detectie van mammacarcinoom kan worden bemoeilijkt door toename van de dichtheid van weefsel op mammografische beelden.

Mogelijk neemt de kans op ovariumcarcinoom geleidelijk licht toe.

De kans op veneuze trombo-embolie (VTE) bij gebruik van HST neemt toe, met name in het eerste jaar; risicofactoren zijn een hogere leeftijd, grote operatie, langdurige immobilisatie, obesitas, systemische lupus erythematodes, carcinoom en mogelijk varicose. Overweeg bij vrouwen zonder voorgeschiedenis van VTE, maar met een eerstegraads familielid met trombose op lage leeftijd, een screening op trombofilie. Als na een electieve operatieve ingreep langdurige immobilisatie is te verwachten, de behandeling vier tot zes weken vóór de ingreep onderbreken en pas hervatten bij volledige mobilisatie.

Het relatieve risico op coronaire hartziekte tijdens gebruik van gecombineerde HST is iets hoger.

HST wordt in verband gebracht met een tot 1,5 maal hoger risico op een ischemisch CVA.

Er zijn enige aanwijzingen voor een toegenomen kans op dementie bij vrouwen die met HST zijn gestart op een leeftijd > 65 jaar.

Er is weinig ervaring met behandeling van vrouwen > 65 jaar.

Het gebruik van geslachtshormonen kan van invloed zijn op de uitslag van bepaalde laboratoriumtesten. De concentraties van bindingproteïnen in het serum kunnen toenemen, zoals thyroïdbindend globuline, corticoïde bindend globuline en geslachtshormoonbindend globuline; de vrije of biologisch actieve hormoonconcentraties veranderen niet.

Eigenschappen

Combinatie van een oestrogeen en een progestageen, waarbij zowel het oestrogeen als progestageen continu wordt toegediend. Toediening van oestrogeen compenseert voor het verlies aan eigen oestrogeenproductie bij postmenopauzale vrouwen en verlicht climacterische klachten. Toevoeging van een progestageen vermindert de toegenomen kans op endometriumcarcinoom (door gebruik van oestrogeen). Door continu gebruik van progestageen worden maandelijkse onttrekkingsbloedingen voorkomen.

Groepsinformatie

estradiol/progesteron hoort bij de groep oestrogeen met progestageen, postmenopauzaal.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links