estradiol/​drospirenon

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Angeliq Bayer bv

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld

Bevat per tablet: drospirenon 2 mg, estradiol 1 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

estradiol/​drospirenon vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Ernstige climacterische klachten (zoals door de vrouw ervaren) kunnen worden behandeld met hormoonsuppletie, waarbij na 3 maanden evaluatie plaatsvindt. Vrouwen zonder uterus worden alleen behandeld met een oestrogeen (estradiol). Kies voor estradiol transdermaal bij vrouwen met meer kans op veneuze trombo-embolie (zoals BMI > 30 kg/m²). Vrouwen met een uterus worden behandeld met een combinatie van een oestrogeen en een progestageen. In de perimenopauze wordt een progestageen cyclisch toegevoegd. In de postmenopauze wordt een continu combinatiepreparaat geadviseerd. De combinatie van oestrogenen met derdegeneratieprogestagenen heeft geen voorkeur in verband met mogelijk meer kans op veneuze trombo-embolieën. Bij urogenitale atrofie bij postmenopauzale vrouwen kan een lokaal oestrogeen worden gebruikt.

Kies voor de behandeling van osteoporose in eerste instantie uit de bisfosfonaten alendroninezuur en risedroninezuur in combinatie met vitamine D3 en, afhankelijk van de dagelijkse inname van de patiënt, calcium. Bij het bestaan van een contra-indicatie of intolerantie zijn zoledroninezuur of denosumab alternatieven, en ibandroninezuur of raloxifeen wanneer hiermee niet wordt uitgekomen. Kies voor teriparatide bij het bestaan van een contra-indicatie of intolerantie voor bovengenoemde middelen, bij het optreden van een derde fractuur tijdens de behandeling, of als initiële therapie bij postmenopauzale vrouwen met ernstige osteoporose en een hoog risico op botbreuken.

Er is geen plaats meer voor oestrogenen bij de preventie van postmenopauzale osteoporose vanwege de ernstige langetermijncomplicaties.

Indicaties

 • Bij vrouwen met intacte uterus, die minstens 1 jaar geleden hun laatste menstruatie hebben gehad: hormoonsuppletietherapie (HST) bij symptomen van oestrogeendeficiëntie.
 • Preventie van postmenopauzale osteoporose bij veel kans op fracturen, terwijl andere middelen ter preventie van osteoporose zijn gecontra-indiceerd of niet worden verdragen.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Symptomen van oestrogeendeficiëntie en ter preventie van postmenopauzale osteoporose

Volwassenen

1 tablet per dag, er is geen tabletvrije periode.

Wanneer beginnen: Bij geen voorafgaande hormoonsuppletietherapie (HST) of bij overschakeling van een ander continu gecombineerd HST-product, de behandeling starten op een willekeurige dag. Bij overstappen van een sequentiële HST de behandeling starten op de dag direct na afronding van de voorafgaande cyclus.

Een vergeten tablet zo snel mogelijk alsnog innemen. Indien meer dan 24 uur zijn verstreken, de tablet overslaan. Na vergeten van meerdere tabletten kan een vaginale bloeding optreden.

De tablet heel innemen, bij voorkeur op een vast tijdstip.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): doorbraakbloedingen (vooral tijdens de eerste maanden van het gebruik), pijnlijke borsten.

Vaak (1-10%): depressie, emotionele labiliteit, nervositeit. Hoofdpijn. Buikpijn, vergroot abdomen, misselijkheid. Abnormale leverfunctiewaarden. Goedaardig gezwel in de borsten of baarmoederhals, grotere borsten, vergrote myomen, leukorroe. Lokaal oedeem, krachteloosheid.

Soms (0,1-1%): verandering in lichaamsgewicht, verandering in eetlust, hyperlipidemie. Slaapstoornis, angst, verminderd libido. Paresthesie, verminderd concentratievermogen, (draai)duizeligheid, migraine. Visusstoornis. Hartkloppingen. Veneuze trombose (2–3× meer kans, m.n. in het eerste behandeljaar), tromboflebitis, spataderen, hypertensie. Dyspneu. Smaakstoornis, droge mond, braken, obstipatie, winderigheid, diarree. Acne, haaruitval, jeuk, huiduitslag, hirsutisme. Pijn in ledematen, rugpijn, gewrichtspijn, spierkrampen. Urineweginfectie. Mammacarcinoom, endometriumhyperplasie, goedaardig gezwel in de baarmoeder, bekkenpijn, vaginale candidiase of vaginitis, vaginale droogheid. Gegeneraliseerd oedeem, algehele malaise, hyperhidrose.

Zelden (0,01-0,1%): anemie. Oorsuizen. Galstenen. Spierpijn. Eileiderinfectie, galactorroe. Koude rillingen.

Verder zijn gemeld: hyperkaliëmie, hartfalen, atriumfibrilleren, verlengd QT-interval, hartvergroting, stijging aldosteronconcentratie.

Interacties

Tijdens en tot 4 weken na gebruik van leverenzyminducerende stoffen (bv. carbamazepine, felbamaat, fenobarbital, fenytoïne, griseofulvine, oxcarbazepine, primidon, rifabutine, rifampicine, sint-janskruid, topiramaat), kunnen de spiegels van het oestrogeen en progestageen dalen, wat kan leiden tot een verminderde werkzaamheid.

Veel combinaties van HIV-proteaseremmers en niet-nucleoside reverse-transcriptase remmers, incl. combinaties met HCV-remmers kunnen de spiegels van het oestrogeen of progestageen verlagen of verhogen; raadpleeg de voorschrijfinformatie van deze middelen.

Ketoconazol verhoogt de blootstelling aan drospirenon met factor 2,3.

Oestrogenen en aromataseremmers of tamoxifen kunnen elkaars werking verminderen.

De werking van bloeddrukverlagende middelen kan worden versterkt.

Bij gelijktijdig gebruik van middelen die het serumkalium kunnen verhogen zoals ACE-remmers, ARB's, aldosteron antagonisten, kaliumsparende diuretica of NSAID's is er meer kans op een lichte stijging van het serumkalium, met name bij diabetes.

Het gebruik kan de uitslag van bepaalde laboratoriumtesten beïnvloeden.

Zwangerschap

Gezien de geregistreerde indicatie niet van toepassing.

Contra-indicaties

 • actuele of doorgemaakte veneuze trombo-embolie (diepveneuze trombose, longembolie);
 • actuele of recent doorgemaakte arteriële trombo-embolische aandoening (angina pectoris, myocardinfarct);
 • aanwezigheid van een trombofiele aandoening (bv. proteine C-, proteine S-, of antitrombinedeficiëntie);
 • acute leveraandoeningen (in de anamnese) zolang de leverfunctiewaarden niet zijn genormaliseerd;
 • hormoonafhankelijke tumoren;
 • mammacarcinoom in de anamnese;
 • onbehandelde hyperplasie van het endometrium;
 • onverklaarde vaginale bloedingen;
 • acute porfyrie;
 • ernstige nierinsufficiëntie of acuut nierfalen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Voortzetting van de behandeling periodiek, op zijn minst jaarlijks, beoordelen. Controleer de patiënt extra bij een voorgeschiedenis van: uterusfibromen of endometriose, endometriumhyperplasie, risicofactoren voor trombo-embolische aandoeningen, mammacarcinoom bij een eerstegraadsfamilielid, hypertensie, leveraandoening, diabetes mellitus, migraine of ernstige hoofdpijn, systemische lupus erythematodes, astma, epilepsie, cholelithiase en bij otosclerose. Wees voorzichtig bij een verminderde hart- of nierfunctie, omdat oestrogenen vochtretentie kunnen veroorzaken. Tijdens een langdurige behandeling met oestrogenen regelmatig lichamelijk onderzoek uitvoeren. De radiologische detectie van borstkanker kan worden bemoeilijkt door toename van de dichtheid van mammografische beelden.

Het gebruik van gecombineerde oestrogeen-progestageen HST geeft meer kans op mammacarcinoom, na ongeveer drie jaar van gebruik. Bij gebruik langer dan 5 jaar is de kans op mammacarcinoom tot twee keer zo groot. Mogelijk is de kans op ovariumcarcinoom licht toegenomen, binnen 5 jaar van gebruik. Het gebruik vermeerdert de kans op veneuze trombo-embolie, met name in het eerste jaar; de kans neemt toe bij toenemende leeftijd, positieve familie-anamnese, immobilisatie, grote operatieve ingreep, obesitas (BMI > 30 kg/m²), systemische lupus erythematodes, kanker en mogelijk bij varicosis. De kans op coronaire hartziekte en ischemisch CVA neemt toe, vooral bij een hogere leeftijd.

Bij de geringste tekenen van trombose, significante stijging van de bloeddruk, voor het eerst optreden van migraine-achtige hoofdpijn, geelzucht of achteruitgang van de leverfunctie, de toediening staken. Indien na electieve chirurgie langdurige immobilisatie is te verwachten, eventueel de suppletie vier tot zes weken vóór de ingreep onderbreken. Bij hypertriglyceridemie, of een positieve familie-anamnese hiervoor, bedacht zijn op meer kans op pancreatitis. Erfelijk angio-oedeem kan verergeren door exogene oestrogenen. Bij predispositie voor chloasma direct zonlicht vermijden. Als doorbraakbloedingen of 'spotting' optreden na geruime tijd van therapie of aanhouden na het stoppen van de behandeling, dan nader onderzoek verrichten om maligniteit van het endometrium uit te sluiten. Er lijkt meer kans op dementie waaronder de ziekte van Alzheimer bij vrouwen die zijn gestart met hormoonsuppletietherapie boven een leeftijd van 65 jaar. Er is weinig ervaring met behandeling van vrouwen > 65 jaar. Bezit geen anticonceptieve werking.

De aldosteronantagonistische eigenschappen van het progestageen hebben een kaliumsparend effect. Bij patiënten met nierinsufficiëntie en een hoge kaliumwaarde voor het begin van de behandeling, met name bij gebruik van kaliumsparende geneesmiddelen (zie ook Interacties), het serumkalium controleren gedurende de eerste maand van de behandeling.

Eigenschappen

Combinatie van een oestrogeen (17β-estradiol) en een progestageen (drospirenon), waarbij zowel het oestrogeen als progestageen continu worden toegediend. Bij vrouwen in de menopauze wordt hiermee het oestrogeentekort aangevuld waardoor menopauzale symptomen afnemen. Oestrogenen voorkomen botverlies na de menopauze of na ovariëctomie. Toevoeging van progestagenen is nodig om de kanstoename op endometriumcarcinoom te reduceren. Drospirenon is een synthetisch progestageen met aldosteronantagonistische activiteit, waardoor een toename van natrium- en wateruitscheiding en een afname van kaliumuitscheiding kan worden waargenomen.

Kinetische gegevens

Resorptie snel en volledig.
V d 3,7–4,2 l/kg.
Metabolisering vrijwel volledig, in geringe mate door CYP3A4.
Eliminatie met de urine en feces, vnl. als metabolieten.
T 1/2el 35–39 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

estradiol/drospirenon hoort bij de groep oestrogeen met progestageen, postmenopauzaal.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links