ferrogluconaat

Samenstelling

Losferron Grünenthal bv

Toedieningsvorm
Bruistablet
Sterkte
695 mg

Bevat per tablet: Fe2+ 80 mg. Bevat tevens: 214,5 mg natrium.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

ferrogluconaat vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij ijzergebreksanemie gaat de voorkeur uit naar een vaste toedieningsvorm met een oraal ferro(Fe2+)-preparaat. Parenterale ijzertoediening komt, gezien de bijwerkingen, pas in aanmerking bij problemen met slikken of met de therapietrouw, als orale toediening niet effectief is gebleken of ook in lagere doseringen niet verdragen wordt. Ferrogluconaat-bruistabletten hebben als nadeel dat deze tandverkleuring kunnen geven.

Indicaties

  • IJzergebreksanemie.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

IJzergebreksanemie:

Volwassenen:

1 bruistablet per dag, zo nodig bij ernstige bloedarmoede geleidelijk verhogen tot 2–3 bruistabletten per dag in 2–3 gelijke doses. Therapeutisch effect meten via een hematologische test na 2–3 weken behandeling; bij uitblijven van een effect na 3 weken behandelen, een andere oorzaak van het ijzertekort zoeken. Na normalisering van het Hb-gehalte de behandeling nog 2 maanden voortzetten.

De bruistablet opgelost in een glas water, ½ uur voor de maaltijd innemen. Ter preventie van maagklachten de tablet in het begin van de behandeling tijdens de maaltijd innemen.

Bijwerkingen

Maag-darmstoornissen zoals misselijkheid, braken, maagpijn, obstipatie en diarree. Deze bijwerkingen zijn dosisafhankelijk. Huiduitslag, urticaria, jeuk erytheem en fotosensibilisatie. Verkleuring van de tanden. Zwartverkleuring van de ontlasting.

Interacties

Bij gelijktijdig gebruik van een tetracyclinederivaat neemt de resorptie van zowel ijzer als de tetracycline af, doordat een onoplosbaar complex wordt gevormd. Houd een interval van ten minste 3 uur aan.

De resorptie van chinolonen en mycofenolaat wordt verminderd door gelijktijdige toediening van oraal ijzer; neem een interval van minimaal 2 uur in acht.

De resorptie van penicillamine en methyldopa wordt eveneens verminderd.

Antacida, fosfaten, (bi)carbonaten, oxalaten, calciumzouten, zinkzouten, en voedsel (m.n. als dit fytinezuur bevat) verminderen de resorptie van ijzer.

Bij gelijktijdige toediening van levodopa kan de resorptie van levodopa afnemen, waarschijnlijk door vorming van een slecht oplosbaar complex.

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in geringe mate.
Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • Ophoping van ijzer, waaronder hemochromatose en hemosiderose.

Waarschuwingen en voorzorgen

Jonge kinderen zijn erg gevoelig voor de toxische bijwerkingen van ijzerpreparaten. Er is onvoldoende informatie betreffende werkzaamheid en veiligheid bij kinderen.

Overdosering

Symptomen
De acute letale dosering is 180–300 mg elementair ijzer per kg lichaamsgewicht (bij kinderen ligt dit lager). Aanvankelijk: braken (zwart en bloederig), shock, tachycardie, metabole acidose en mogelijk coma. Na symptoomloze periode van 6–72 uur: leverbeschadiging, icterus, stollingsstoornissen, cardiovasculaire collaps, Cheyne-Stokesademhaling, longoedeem, convulsies, coma, necrose van de maag, sepsis, gastro-intestinale obstructie door littekenvorming.

Therapie
Bij ernstige intoxicaties kan deferoxamine gegeven worden, zie deferoxamine. Zie voor meer symptomen en behandeling toxicologie.org/ferrogluconaat en/of vergiftigingen.info.

Eigenschappen

IJzer is nodig voor de synthese van haem in hemoglobine.

Kinetische gegevens

Resorptievnl. in het duodenum; gemiddeld 5–10%, neemt toe tot 40% bij ijzergebrek.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

ferrogluconaat hoort bij de groep ijzerpreparaten, oraal.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links