ferrogluconaat

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Losferron Grünenthal bv

Toedieningsvorm
Bruistablet
Sterkte
695 mg

Bevat per tablet: Fe 2+ 80 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

ferrogluconaat vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij ijzergebreksanemie gaat de voorkeur uit naar een vaste toedieningsvorm met een oraal ferro(Fe2+)-preparaat. Ferrofumaraat heeft de voorkeur boven ferrochloridedrank en ferrogluconaat bruistablet vanwege de kosten. Bruistabletten en dranken geven ook vaker tandverkleuring. Parenterale ijzertoediening komt, gezien de bijwerkingen, pas in aanmerking bij problemen met slikken of met de therapietrouw, als orale toediening niet effectief is gebleken of ook in lagere doseringen niet verdragen wordt.

Indicaties

 • IJzergebreksanemie.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

IJzergebreksanemie

Volwassenen

1×/dag 1 tablet, zo nodig bij ernstige bloedarmoede geleidelijk verhogen tot 1×/dag 2–3 tabletten. Bij bijwerkingen de dosering zo nodig verlagen naar 1 tablet om de dag of 1 tablet 3×/week op niet opeenvolgende dagen. Meet het therapeutisch effect via een hematologische test na 2–3 weken behandeling; bij het uitblijven van een effect na 3 weken behandelen, een andere oorzaak van het ijzertekort zoeken. Na normalisering van het Hb-gehalte de behandeling nog 2 maanden voortzetten.

Toediening: De bruistablet opgelost in een glas water, ½ uur voor de maaltijd innemen. Ter preventie van maagklachten de tablet in het begin van de behandeling tijdens de maaltijd innemen.

Bijwerkingen

Toon bijwerkingen per frequentieToon bijwerkingen per tractus.

Vaak

Maagdarmstelsel

 • Obstipatie
 • Tandverkleuring
 • Zwarte stoelgang

Soms

Maagdarmstelsel

 • Braakneiging
 • Diarree
 • Epigastrische pijn
 • Nausea

Zelden

Huid en onderhuid

 • Erytheem
 • Fotosensitiviteitsreactie
 • Huidreactie
 • Huiduitslag
 • Pruritus
 • Urticaria

Beschreven, met onbekende frequentie

Bloedvaten

 • Opvlieger
 • Overmatig blozen

Maagdarmstelsel

 • Dyspepsie

Zenuwstelsel

 • Smaak metaal

Bloedvaten (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Opvlieger
Overmatig blozen

Huid en onderhuid (Tussen de 0,01% en 0,1% van de gevallen)

Erytheem Zelden
Fotosensitiviteitsreactie
Huidreactie
Huiduitslag
Pruritus
Urticaria

Maagdarmstelsel (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Obstipatie Vaak
Tandverkleuring
Zwarte stoelgang
Braakneiging Soms
Diarree
Epigastrische pijn
Nausea
Beschreven, met onbekende frequentie
Dyspepsie

Zenuwstelsel (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Smaak metaal
 • Epigastrische pijn, misselijkheid, opvliegers en overmatig blozen kunnen bij een ernstig ijzergebrek in het begin van de behandeling optreden.

Interacties

Bij gelijktijdig gebruik van een tetracyclinederivaat neemt de absorptie van zowel ijzer als de tetracycline af, doordat een onoplosbaar complex wordt gevormd. Houd een interval van ten minste 3 uur aan.

De absorptie van fluorchinolonen wordt verminderd door gelijktijdige toediening van oraal ijzer; neem een interval van minimaal 2 uur in acht, indien het ijzer niet tijdelijk gestopt kan worden.

Ferrogluconaat minimaal 2 uur na bisfosfonaten of thyroxine innemen.

De absorptie van penicillamine wordt verminderd.

De absorptie van methyldopa wordt eveneens verminderd. Ferrofumaraat minimaal 2 uur na methyldopa innemen en zo nodig de dosering van methyldopa verhogen.

Bij combinatie van ijzer met zink kan de absorptie van beide stoffen afnemen.

Ijzer en triëntine remmen elkaars absorptie; triëntine ten minste twee uur vóór een ijzersupplement innemen.

Antacida, fosfaten, (bi)carbonaten, oxalaten, calciumzouten, zinkzouten, en voedsel (m.n. als dit fytinezuur of calcium bevat) verminderen de absorptie van ijzer; ijzer 1 uur vóór of 2 uur na dergelijke genees- of voedingsmiddelen innemen. Antacida, (bi)carbonaten, calciumzouten, colestyramine verminderen de absorptie van ijzer. Ijzer minimaal 2 uur vóór of 4 uur na dergelijke middelen innemen.

Ijzer vermindert aanzienlijk de absorptie van eltrombopag uit het maag-darmkanaal; eltrombopag ten minste 2 uur vóór of 4 uur na inname van ijzer innemen.

Bij gelijktijdige toediening van levodopa kan de absorptie van levodopa afnemen, waarschijnlijk door vorming van een slecht oplosbaar complex. Controleer de patiënt op een toename van Parkinson-symptomen en pas zo nodig de dosering van levodopa aan of vermijd ijzerbevattende producten indien mogelijk.

Entacapon kan met ijzer niet-resorbeerbare complexen vormen. Bij combinatie met ferrogluconaat, een toedieningsinterval van ten minste 2–3 uur aanhouden.

Bepaalde voedingsmiddelen (o.a. thee, koffie, melk) kunnen de opname van ijzer belemmeren.

Hulpstof: Sorbitol, in de bruistablet, kan de biologische beschikbaarheid van andere oraal toegediende geneesmiddelen beïnvloeden.

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Kan worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in geringe mate.

Advies: Kan worden gebruikt.

Contra-indicaties

 • Ophoping van ijzer, waaronder hemochromatose en hemosiderose.

Waarschuwingen en voorzorgen

Er is onvoldoende informatie betreffende werkzaamheid en veiligheid bij kinderen. Jonge kinderen zijn erg gevoelig voor de toxische bijwerkingen van ijzerpreparaten.

De opgeloste tablet kan ingenomen worden met een rietje om verkleuren van het gebit te voorkomen. Deze verkleuring is te verwijderen door het gebit te polijsten.

Hulpstoffen

 • Wees voorzichtig met natrium, in de bruistablet, bij een natriumarm dieet.
 • Benzylalcohol in grote hoeveelheden kan zich ophopen in het lichaam en metabole acidose veroorzaken; wees voorzichtig tijdens zwangerschap, lactatie en bij een verminderde lever-of nierfunctie.

Overdosering

Symptomen

Aanvankelijk (binnen de eerste 6 uur): maag-darmsymptomen zoals misselijkheid, braken (zwart en bloederig), bloederige diarree, buikpijn en leukocytose, koorts, lethargie en hypotensie. Vervolgens, na een symptoomloze periode tot het 24e uur, kunnen shock en metabole acidose optreden (tot het 36e uur). Op de tweede tot de vierde dag: levernecrose, insulten, onderdrukte ademhaling, coma. Vanaf de tweede week tot 7–8 weken na blootstelling: pylorusstenose.

Therapie

Bij ernstige intoxicaties kan deferoxamine gegeven worden, zie deferoxamine. Zie voor meer symptomen en behandeling toxicologie.org/ferrogluconaat en/of vergiftigingen.info.

Eigenschappen

IJzer is nodig voor de synthese van haem in hemoglobine.

Kinetische gegevens

Resorptie vnl. in het duodenum; gemiddeld 5–10%, neemt toe tot 40% bij ijzergebrek.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

ferrogluconaat hoort bij de groep ijzerpreparaten, oraal.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links