ferrochloride

Samenstelling

Ferrochloridedrank FNA (als tetrahydraat) Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Drank
Sterkte
45 mg/ml

Komt overeen met 20 mg/ml Fe++. Conserveermiddel: methylparahydroxybenzoaat. Bevat tevens sorbitol 106 mg/ml. (Mixtura ferrosi chloridum)

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

ferrochloride vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij ijzergebreksanemie gaat de voorkeur uit naar een vaste toedieningsvorm met een oraal ferro(Fe2+)-preparaat. Parenterale ijzertoediening komt, gezien de bijwerkingen, pas in aanmerking bij problemen met slikken of met de therapietrouw, als orale toediening niet effectief is gebleken of ook in lagere doseringen niet verdragen wordt. Ferrochloridedrank heeft als nadeel dat het tandverkleuring kan geven.

Indicaties

IJzergebreksanemie, ook genoemd ferriprieve anemie. Suppletie van ijzer na de geboorte.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

IJzergebreksanemie:

Volwassenen:

50 mg Fe++ 3× per dag (50 mg = 2,5 ml).

Kinderen van 3 maanden–18 jaar:

De doseergegevens bij kinderen zijn afkomstig van het Kinderformularium van het NKFK: 3 mg Fe++/kg lichaamsgewicht per dag in 3 doses; (= 0,15 ml/kg/dag in 3 doses); max. 150 mg Fe++/dag in 3 doses (= 7,5 ml/dag in 3 doses). Bij kinderen jonger dan 1 jaar kan de dagdosering in 1 gift gegeven worden. Behandelduur max. 3 maanden.

Suppletie van ijzer na de geboorte:

Prematuren met een lichaamsgewicht < 2000 g, vanaf 2–6 weken na de geboorte:

Volgens het Kinderformularium van het NKFK: 2–3 mg Fe++/kg lichaamsgewicht/dag in 1–3 doses (= 0,1–0,15 ml/kg/dag in 1–3 doses), max. 5 mg Fe++/kg/dag (= 0,25 ml/kg/dag). Behandeling voortzetten gedurende 6–12 maanden, tijdens opname bij elk soort voeding, na ontslag alleen bij borstvoeding of gewone zuigelingenvoeding, niet bij 'post-discharge-voeding'.

Prematuren met een lichaamsgewicht van 2000–2500 g, vanaf 2–6 weken na de geboorte:

Volgens het Kinderformularium van het NKFK: 2–3 mg Fe++/kg lichaamsgewicht/dag in 1–3 doses (= 0,1–0,15 ml/kg/dag in 1–3 doses), max. 5 mg Fe++/kg/dag (=0,25 ml/kg/dag). Uitsluitend bij borstvoeding, tot de gecorrigeerde leeftijd van 6 maanden.

A terme neonaten met een lichaamsgewicht > 2500 g:

Volgens het Kinderformularium van het NKFK: In principe geen suppletie nodig. Indien HB < 6,0 mmol/l en ferritine < 20 microg/l op individuele basis Fe aanvullen: 2–3 mg Fe++/kg lichaamsgewicht/dag in 1–3 doses (= 0,1–0,15 ml/kg/dag in 1–3 doses), max. 5 mg Fe++/kg/dag (= 0,25 ml/kg/dag); behandelduur max. 3 maanden.

De drank bij voorkeur innemen op een lege maag, bij optreden van maagklachten tijdens de maaltijd. Spoel hierna de mond goed met water en slik dit door om tandbederf en verkleuring van de tanden te voorkomen.

Bijwerkingen

Maag-darmstoornissen zoals misselijkheid, maagpijn, obstipatie en diarree. Deze bijwerkingen zijn dosisafhankelijk. Huiduitslag, urticaria, jeuk erytheem en fotosensibilisatie. IJzeroplossingen kunnen verkleuring van de tanden geven.

Interacties

Bij gelijktijdig gebruik van een tetracyclinederivaat neemt de resorptie van zowel ijzer als de tetracycline af, doordat een onoplosbaar complex wordt gevormd; indien de combinatie onvermijdbaar is, de tetracycline minimaal 3 uur voor of 2 uur na het ijzer innemen. De resorptie van chinolonen wordt verminderd door gelijktijdige toediening van oraal ijzer; neem een interval van minimaal 2 uur in acht, indien het ijzer niet tijdelijk gestopt kan worden. Ferrofumaraat minimaal 2 uur voor of 2 uur na bisfosfonaten of thyroxine innemen. Bij gelijktijdige toediening van levodopa of carbidopa kan de resorptie van levodopa of carbidopa afnemen; levodopa of carbidopa 1 uur voor en ijzer 1 uur na het eten innemen. De resorptie van methyldopa wordt eveneens verminderd. Antacida, fosfaten, oxalaten, calciumzouten, magnesiumzouten, colestyramine, fytinezuur en voedsel (thee, koffie, melkproducten) verminderen de resorptie van ijzer; ferrofumaraat minimaal 2 uur voor of 2 uur na dergelijke middelen innemen. IJzerzouten verminderen de zinkabsorptie. Vitamine C verbetert de absorptie van ijzer.

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij mens als dier geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Kan, voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens zwangerschap.

Lactatie

Overgang in moedermelk: Ja, in geringe mate.
Advies: Kan voor zover bekend zonder gevaar worden gebruikt.

Contra-indicaties

Ophoping van ijzer, waaronder hemochromatose en hemosiderose. IJzerinbouwstoornissen of ijzerabsorptiestoornissen (refractaire anemie (myelodysplastisch syndroom), loodvergiftiging, thalassemie). Anemie die niet door ijzergebrek wordt veroorzaakt.

Waarschuwingen en voorzorgen

Jonge kinderen zijn erg gevoelig voor de toxische bijwerkingen van ijzerpreparaten. De ontlasting kan zwart verkleuren.

Overdosering

Symptomen
De acute letale dosering is 180–300 mg elementair ijzer per kg lichaamsgewicht (bij kinderen ligt dit lager). Aanvankelijk braken (zwart en bloederig), shock, tachycardie, metabole acidose en mogelijk coma. Na symptoomloze periode van 6–72 uur: leverbeschadiging, icterus, stollingsstoornissen, cardiovasculaire collaps, Cheyne-Stokesademhaling, longoedeem, convulsies, coma, necrose van de maag, sepsis, gastro-intestinale obstructie door littekenvorming.

Therapie
Bij acute ijzerintoxicatie vroegtijdig deferoxamine toedienen. Bovendien kan door snelle maagspoeling, het opwekken van braken of door het geven van melk of adsorberende kool worden geprobeerd de resorptie van ijzer te verminderen of te vertragen.

Eigenschappen

IJzer is nodig voor de synthese van haem in hemoglobine.

Kinetische gegevens

Resorptievoornamelijk in duodenum en het eerste deel van het jejunum.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

ferrochloride hoort bij de groep ijzerpreparaten, oraal.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links