ferrochloride

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Ferrochloride Drank FNA (als tetrahydraat) Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Drank
Sterkte
45 mg/ml

Komt overeen met 20 mg Fe 2+/ml.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

ferrochloride vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij ijzergebreksanemie gaat de voorkeur uit naar een vaste toedieningsvorm met een oraal ferro(Fe2+)-preparaat. Ferrofumaraat heeft de voorkeur boven ferrochloridedrank en ferrogluconaat bruistablet vanwege de kosten. Bruistabletten en dranken geven ook vaker tandverkleuring. Parenterale ijzertoediening komt, gezien de bijwerkingen, pas in aanmerking bij problemen met slikken of met de therapietrouw, als orale toediening niet effectief is gebleken of ook in lagere doseringen niet verdragen wordt.

Indicaties

 • IJzergebreksanemie;
 • Suppletie van ijzer na de geboorte.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

IJzergebreksanemie

Volwassenen

135 mg (= 60 mg Fe 2+) 2× per week (50 mg = 2,5 ml). Na normalisatie van het Hb-gehalte de therapie nog 2–3 maanden voortzetten in halve dosering.

Kinderen van 1 maand–18 jaar

Volgens het Kinderformularium van het NKFK: 2,25 mg/kg lichaamsgewicht (= 1 mg Fe 2+/kg) per dag in 1 dosis (= 0,05 ml/kg/dag in 1 dosis); max. 135 mg (= 60 mg Fe 2+=3 ml) per dag. Zo nodig titreren tot 6,75 mg/kg lichaamsgewicht (= 3 mg Fe 2+/kg= 0,15 ml/kg) per dag; max. 405 mg (= 180 mg Fe 2+= 9 ml) per dag. Overweeg bij kinderen ≥ 12 jaar intermitterende toediening van 149 mg (= 66 mg Fe 2+= 3,3 ml) 2×/week. Zet de behandeling voort tot na normalisatie van het Hb-gehalte; in principe bedraagt de totale duur gewoonlijk max. 3 maanden.

Suppletie van ijzer na de geboorte

Prematuren met een geboortegewicht < 2000 g, vanaf 2–6 weken na de geboorte

Volgens het Kinderformularium van het NKFK: 4,5–6,75 mg/kg lichaamsgewicht (= 2–3 mg Fe 2+/kg) per dag in 1–3 doses (= 0,1–0,15 ml/kg/dag in 1–3 doses), max. 11,25 mg/kg lichaamsgewicht (= 5 mg Fe 2+/kg) per dag (= 0,25 ml/kg/dag). Behandelduur: 6–12 maanden. Tijdens opname geven bij elk soort voeding, na ontslag alleen bij borstvoeding of gewone zuigelingenvoeding, niet bij 'post-discharge-voeding'.

Prematuren met een geboortegewicht van 2000–2500 g, vanaf 2–6 weken na de geboorte

Volgens het Kinderformularium van het NKFK: uitsluitend bij borstvoeding 4,5–6,75 mg/kg lichaamsgewicht (= 2–3 mg Fe 2+/kg) per dag in 1–3 doses (= 0,1–0,15 ml/kg/dag in 1–3 doses), max. 11,25 mg/kg lichaamsgewicht (= 5 mg Fe 2+/kg) per dag (= 0,25 ml/kg/dag). Behandelduur: tot de gecorrigeerde leeftijd van 6 maanden.

Aterme neonaten met een lichaamsgewicht ≥ 2500 g

Volgens het Kinderformularium van het NKFK: In principe geen suppletie nodig. Indien HB < 6,0 mmol/l en ferritine < 20 microg/l op individuele basis Fe aanvullen: 4,5–6,75 mg/kg lichaamsgewicht (= 2–3 mg Fe 2+/kg) per dag in 1–3 doses (= 0,1–0,15 ml/kg/dag in 1–3 doses), max. 11,25 mg/kg lichaamsgewicht (= 5 mg Fe 2+/kg) per dag (= 0,25 ml/kg/dag). Behandelduur: zet de behandeling voort tot het Hb-gehalte is genormaliseerd, ook daarna nog voortzetten; in principe bedraagt de totale duur gewoonlijk max. 3 maanden.

Toediening

 • De drank bij voorkeur 's ochtends innemen op een lege maag (voor een goede absorptie), bij optreden van maag-darmklachten wel tijdens of ná de maaltijd, of starten met een lagere dosering en deze geleidelijk verhogen.
 • Bij voorkeur innemen met drank of voedingsmiddelen die vitamine C bevatten (bevordert de absorptie door het zure milieu), en niet binnen 2 uur voor of 4 uur na inname van koffie, thee of melkproducten innemen, omdat deze producten de absorptie van ijzer verminderen.
 • De drank voor gebruik verdunnen met water en met een rietje tot achter de tanden innemen, ter preventie van tandverkleuring.

Bijwerkingen

Toon bijwerkingen per frequentieToon bijwerkingen per tractus.

Beschreven, met onbekende frequentie

Maagdarmstelsel

 • Braken
 • Diarree
 • Maag-darmstelselaandoening
 • Maagpijn
 • Nausea
 • Obstipatie
 • Tandverkleuring
 • Zwarte stoelgang

Maagdarmstelsel (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Braken
Diarree
Maag-darmstelselaandoening
Maagpijn
Nausea
Obstipatie
Tandverkleuring
Zwarte stoelgang
 • Maag-darmstelselaandoeningen: zijn dosisafhankelijk.

Interacties

Bij gelijktijdig gebruik van een tetracyclinederivaat neemt de absorptie van zowel ijzer als de tetracycline af, doordat een onoplosbaar complex wordt gevormd; indien de combinatie onvermijdbaar is, de tetracycline minimaal 3 uur voor of 2 uur na het ijzer innemen. Bij combinatie met doxycycline wordt met het aanhouden van dit interval niet volstaan; stop elke ijzerverbinding met ijzer-ionen tijdelijk óf vervang één van beide middelen voor een alternatief.

Antacida, fosfaten, oxalaten, calciumzouten, magnesiumzouten, colestyramine, fytinezuur en voedsel (thee, koffie, melkproducten) verminderen de absorptie van ijzer; ferrochloride minimaal 2 uur voor of 2 uur na dergelijke middelen innemen.

Vitamine C verbetert de absorptie van ijzer.

De absorptie van chinolonen wordt verminderd door gelijktijdige toediening van oraal ijzer; neem een interval van minimaal 2 uur in acht, indien het ijzer niet tijdelijk gestopt kan worden.

Ferrochloride minimaal 2 uur na bisfosfonaten of thyroxine innemen.

Bij gelijktijdige toediening van levodopa of carbidopa kan de absorptie van levodopa of carbidopa afnemen; levodopa of carbidopa 1 uur voor, en ijzer 1 uur na het eten innemen.

De absorptie van methyldopa wordt eveneens verminderd. Ferrochloride minimaal 2 uur na methyldopa innemen en zo nodig de dosering van methyldopa verhogen.

Bij combinatie van ijzer met zink kan de absorptie van beide stoffen afnemen.

Sorbitol, in de drank, kan de biologische beschikbaarheid van andere oraal toegediende geneesmiddelen beïnvloeden.

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij mens als dier geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in moedermelk: Ja, in zeer geringe mate.

Advies: Kan worden gebruikt.

Contra-indicaties

 • ijzerstapeling (hemochromatose, hemosiderose);
 • ijzerinbouwstoornissen of ijzerabsorptiestoornissen (refractaire anemie (myelodysplastisch syndroom), loodvergiftiging, thalassemie);
 • anemie die niet door ijzergebrek wordt veroorzaakt.

Waarschuwingen en voorzorgen

Ferrochloride kan de gastro-intestinale stoornis verergeren bij een ontsteking of ulceratie van het maagslijmvlies.

Vanwege de kans op verkleuring van het gebit de drank bij voorkeur verdunnen voor gebruik en innemen met een rietje. Deze verkleuring is te verwijderen door het gebit te polijsten.

Vanwege de kans op een mogelijke ijzeroverdosering voorzichtig toepassen bij combinatie met voedings- of andere ijzerzoutsupplementen.

Jonge kinderen zijn erg gevoelig voor de toxische bijwerkingen van ijzerpreparaten.

Hulpstoffen: Wees voorzichtig met saccharose in de suspensie bij diabetes mellitus, vanwege het suikergehalte. Saccharose, in de drank, kan bij gebruik ≥ 2 weken de tanden beschadigen.

Overdosering

Symptomen

Aanvankelijk: maag-darmklachten, soms bloed in braaksel of feces. Na 6–12 uur kan een stabiele periode optreden. Bij ernstige intoxicatie kan deze stabiele periode ontbreken. Vanaf 12–48 uur na inname: tubulusnecrose met nierinsufficiëntie, levernecrose met icterus, encefalopathie, hypoglykemie, zelden stollingsstoornissen. Ernstige hypotensie, shock, bewustzijnsdaling, coma, convulsies. Bij herstel na de acute fase kunnen passagestoornissen optreden door pylorus- of antrumstenose als gevolg van laesies van het maagslijmvlies. Vooral kinderen tussen 1–2 jaar hebben meer kans op ijzerintoxicatie.

Therapie

Bij ernstige intoxicaties kan deferoxamine gegeven worden, zie deferoxamine. Zie voor meer symptomen en behandeling toxicologie.org/ferrochloride en/of vergiftigingen.info.

Eigenschappen

IJzer is nodig voor de synthese van haem, wat van belang is voor de zuurstofvoorziening van het lichaam.

Kinetische gegevens

Resorptie voornamelijk in duodenum en het eerste deel van het jejunum.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

ferrochloride hoort bij de groep ijzerpreparaten, oraal.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links