ferrochloride

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Ferrochloride Drank FNA (als tetrahydraat) Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Drank
Sterkte
45 mg/ml

Komt overeen met 20 mg Fe ++/ml. Conserveermiddel: methylparahydroxybenzoaat. Bevat tevens: sorbitol 106 mg/ml.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

ferrochloride vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij ijzergebreksanemie gaat de voorkeur uit naar een vaste toedieningsvorm met een oraal ferro(Fe2+)-preparaat. Ferrofumaraat heeft de voorkeur boven ferrochloridedrank en ferrogluconaat bruistablet vanwege de kosten. Bruistabletten en dranken geven ook vaker tandverkleuring. Parenterale ijzertoediening komt, gezien de bijwerkingen, pas in aanmerking bij problemen met slikken of met de therapietrouw, als orale toediening niet effectief is gebleken of ook in lagere doseringen niet verdragen wordt.

Indicaties

  • IJzergebreksanemie;
  • Suppletie van ijzer na de geboorte.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

IJzergebreksanemie:

Volwassenen:

113 mg (=50 mg Fe ++) 1-3× per dag (50 mg = 2,5 ml). Na normalisatie van het Hb-gehalte de therapie nog 2–3 maanden voortzetten in halve dosering.

Kinderen van 3 maanden–18 jaar:

Volgens het Kinderformularium van het NKFK: 2,25 mg/kg lichaamsgewicht (= 1 mg Fe ++/kg) per dag in 1 dosis; max. 135 mg (= 60 mg Fe ++) per dag. 1 mg Fe ++ komt overeen met 0,05 ml drank. Behandelduur: zet de behandeling voort tot het Hb-gehalte is genormaliseerd, ook daarna nog voortzetten; in principe bedraagt de totale duur gewoonlijk max. 3 maanden.

Suppletie van ijzer na de geboorte:

Prematuren met een geboortegewicht < 2000 g, vanaf 2–6 weken na de geboorte:

Volgens het Kinderformularium van het NKFK: 4,5-6,75 mg/kg lichaamsgewicht (= 2-3 mg Fe ++/kg) per dag in 1–3 doses (= 0,1–0,15 ml/kg/dag in 1–3 doses), max. 11,25 mg/kg lichaamsgewicht (= 5 mg Fe ++/kg) per dag (= 0,25 ml/kg/dag). Behandelduur: 6–12 maanden, tijdens opname bij elk soort voeding, na ontslag alleen bij borstvoeding of gewone zuigelingenvoeding, niet bij 'post-discharge-voeding'.

Prematuren met een geboortegewicht van 2000–2500 g, vanaf 2–6 weken na de geboorte:

Volgens het Kinderformularium van het NKFK: uitsluitend bij borstvoeding 4,5-6,75 mg/kg lichaamsgewicht (= 2-3 mg Fe ++/kg) per dag in 1–3 doses (= 0,1–0,15 ml/kg/dag in 1–3 doses), max. 11,25 mg/kg lichaamsgewicht (= 5 mg Fe ++/kg) per dag (= 0,25 ml/kg/dag). Behandelduur: tot de gecorrigeerde leeftijd van 6 maanden.

A terme neonaten met een lichaamsgewicht ≥ 2500 g:

Volgens het Kinderformularium van het NKFK: In principe geen suppletie nodig. Indien HB < 6,0 mmol/l en ferritine < 20 microg/l op individuele basis Fe aanvullen: 4,5-6,75 mg/kg lichaamsgewicht (= 2-3 mg Fe ++/kg) per dag in 1–3 doses (= 0,1–0,15 ml/kg/dag in 1–3 doses), max. 11,25 mg/kg lichaamsgewicht (= 5 mg Fe ++/kg) per dag (= 0,25 ml/kg/dag). Behandelduur: zet de behandeling voort tot het Hb-gehalte is genormaliseerd, ook daarna nog voortzetten; in principe bedraagt de totale duur gewoonlijk max. 3 maanden.

Toedieningsinformatie: De drank bij voorkeur innemen op een lege maag, bij optreden van maagklachten wel tijdens of ná de maaltijd. Bij voorkeur innemen met drank of voedingsmiddelen die vitamine C bevatten, niet met melkproducten. De drank voor oraal gebruik verdunnen met water en bij voorkeur met een rietje tot achter de tanden innemen, ter preventie van tandverkleuring.

Bijwerkingen

Maag-darmstoornissen zoals misselijkheid, braken, maagpijn, obstipatie en diarree. Deze bijwerkingen zijn dosisafhankelijk. Zwarte verkleuring van de feces en verkleuring van het gebit kunnen optreden.

Interacties

Bij gelijktijdig gebruik van een tetracyclinederivaat neemt de absorptie van zowel ijzer als de tetracycline af, doordat een onoplosbaar complex wordt gevormd; indien de combinatie onvermijdbaar is, de tetracycline minimaal 3 uur voor of 2 uur na het ijzer innemen. Bij combinatie met doxycycline wordt met het aanhouden van dit interval niet volstaan; stop elke ijzerverbinding met ijzer-ionen tijdelijk óf vervang één van beide middelen voor een alternatief.

Antacida, fosfaten, oxalaten, calciumzouten, magnesiumzouten, colestyramine, fytinezuur en voedsel (thee, koffie, melkproducten) verminderen de absorptie van ijzer; ferrofumaraat minimaal 2 uur voor of 2 uur na dergelijke middelen innemen.

Vitamine C verbetert de absorptie van ijzer.

De absorptie van chinolonen wordt verminderd door gelijktijdige toediening van oraal ijzer; neem een interval van minimaal 2 uur in acht, indien het ijzer niet tijdelijk gestopt kan worden.

Ferrochloride minimaal 2 uur na bisfosfonaten of thyroxine innemen.

Bij gelijktijdige toediening van levodopa of carbidopa kan de absorptie van levodopa of carbidopa afnemen; levodopa of carbidopa 1 uur voor, en ijzer 1 uur na het eten innemen.

De absorptie van methyldopa wordt eveneens verminderd. Ferrofumaraat minimaal 2 uur na methyldopa innemen en zo nodig de dosering van methyldopa verhogen.

Bij combinatie van ijzer met zink kan de absorptie van beide stoffen afnemen.

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij mens als dier geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in moedermelk: Ja, in zeer geringe mate.

Advies: Kan worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • ijzerstapeling (hemochromatose, hemosiderose);
  • ijzerinbouwstoornissen of ijzerabsorptiestoornissen (refractaire anemie (myelodysplastisch syndroom), loodvergiftiging, thalassemie);
  • anemie die niet door ijzergebrek wordt veroorzaakt.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij een ontsteking of ulceratie van het maagslijmvlies kan ferrochloride de gastro-intestinale stoornis verergeren.

De drank bij voorkeur verdunnen voor gebruik en innemen met een rietje vanwege de kans op verkleuring van het gebit. Deze verkleuring is te verwijderen door het gebit te polijsten.

Voorzichtig toepassen bij combinatie met voedings- of andere ijzerzoutsupplementen vanwege de kans op een mogelijke ijzeroverdosering.

Jonge kinderen zijn erg gevoelig voor de toxische bijwerkingen van ijzerpreparaten.

Overdosering

Symptomen

Aanvankelijk: maag-darmklachten, soms bloed in braaksel of feces. Na 6–12 uur kan een stabiele periode optreden. Bij ernstige intoxicatie kan deze stabiele periode ontbreken. Vanaf 12–48 uur na inname: tubulusnecrose met nierinsufficiëntie, levernecrose met icterus, encefalopathie, hypoglykemie, zelden stollingsstoornissen. Ernstige hypotensie, shock, bewustzijnsdaling, coma, convulsies. Bij herstel na de acute fase kunnen passagestoornissen optreden door pylorus- of antrumstenose als gevolg van laesies van het maagslijmvlies. Vooral kinderen tussen 1–2 jaar hebben meer kans op ijzerintoxicatie.

Therapie

Bij ernstige intoxicaties kan deferoxamine gegeven worden, zie deferoxamine. Zie voor meer symptomen en behandeling toxicologie.org/ferrochloride en/of vergiftigingen.info.

Eigenschappen

IJzer is nodig voor de synthese van haem, wat van belang is voor de zuurstofvoorziening van het lichaam.

Kinetische gegevens

Resorptie voornamelijk in duodenum en het eerste deel van het jejunum.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

ferrochloride hoort bij de groep ijzerpreparaten, oraal.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links