ferrosulfaat

Samenstelling

Fero Gradumet (gedroogd ferrosulfaat) Teofarma Srl

Toedieningsvorm
Tablet met gereguleerde afgifte, omhuld
Sterkte
105 mg

Bevat per tablet: gedroogd ferrosulfaat 325 mg; dit komt overeen met Fe2+ 105 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

ferrosulfaat vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij ijzergebreksanemie gaat de voorkeur uit naar een vaste toedieningsvorm met een oraal ferro (Fe2+)-preparaat. Parenterale ijzertoediening komt, gezien de bijwerkingen, pas in aanmerking bij problemen met slikken of met de therapietrouw, als orale toediening niet effectief is gebleken of ook in lagere doseringen niet verdragen wordt. Ferrosulfaat met vertraagde afgifte heeft als nadeel dat er relatief weinig ijzer wordt opgenomen.

Indicaties

  • IJzergebreksanemie bij volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

IJzergebreksanemie:

Volwassenen en kinderen ≥ 10 j.:

1×/dag 1 tablet, vóór het ontbijt innemen.

De tablet niet in de mond houden maar direct in zijn geheel doorslikken met voldoende water.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): misselijkheid, diarree, braken, obstipatie, buikpijn, zwarte verkleuring van de ontlasting.

Verder zijn gemeld: mucosabeschadiging en obstructie (incl. ileus) van het maag-darmkanaal, zweervorming in de mond (bij slikproblemen ook kans op slokdarmbeschadiging of bronchiale necrose). Bronchostenose. Huiduitslag, urticaria, jeuk, erytheem, fotosensibilisatie.

Interacties

Bij gelijktijdig gebruik van een tetracyclinederivaat (o.a. doxycycline) neemt de resorptie van zowel ijzer als de tetracycline af, doordat een onoplosbaar complex wordt gevormd; de tetracycline ten minste 2 uur vóór of 3 uur na ferrosulfaat innemen.

De resorptie van chinolonen (ciprofloxacine, norfloxacine, ofloxacine) en mycofenolaat wordt verminderd door gelijktijdige toediening van oraal ijzer; neem een interval van minimaal 2 uur in acht.

De resorptie van penicillamine en methyldopa wordt eveneens verminderd; een interval van ten minste 2 uur aanhouden.

Antacida, fosfaten, (bi)carbonaten, oxalaten, calciumzouten, zinkzouten, en voedsel (m.n. als dit fytinezuur of calcium bevat) verminderen de resorptie van ijzer; ijzer 1 uur vóór of 2 uur na dergelijke genees- of voedingsmiddelen innemen.

Bij gelijktijdige toediening van levodopa kan de resorptie van levodopa afnemen, waarschijnlijk door vorming van een slecht oplosbaar complex.

Ferrosulfaat vermindert de opname van levothyroxine; bij combinatie een interval van minimaal 4 uur aanhouden en de werkzaamheid van levothyroxine extra controleren.

Zwangerschap

Teratogenese: Geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in zeer geringe mate.
Advies: Kan worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • organische laesies van het maag-darmkanaal (tumoren, ontstekingen, divertikels);
  • hemochromatose, hemosiderose.

Waarschuwingen en voorzorgen

Aspiratie van de tablet kan necrose van de bronchiale mucosa veroorzaken klachten als hoesten, hemoptoë, bronchostenose, longinfectie kunnen dagen tot maanden na aspiratie optreden. Wees extra voorzichtig bij behandeling van ouderen of patiënten met slikproblemen. Adviseer bij vermoeden van aspiratie direct contact op te nemen met de voorschrijver.

Tevens niet kauwen of zuigen op ferrosulfaat tabletten vanwege de kans op zweervorming in de mond of een verkleuring van het gebit.

Jonge kinderen zijn erg gevoelig voor de toxische bijwerkingen van ijzerpreparaten; ferrosulfaat is niet geschikt voor kinderen jonger dan 10 jaar.

Overdosering

Symptomen
Aanvankelijk braken (zwart en bloederig), shock, tachycardie, metabole acidose en mogelijk coma. Na symptoomloze periode van 6–72 uur: leverbeschadiging, icterus, stollingsstoornissen, cardiovasculaire collaps, Cheyne-Stokesademhaling, longoedeem, convulsies, coma, necrose van de maag, sepsis, gastro-intestinale obstructie door littekenvorming.

Therapie
Bij ernstige ijzerintoxicatie deferoxamine toedienen, zie deferoxamine. Zie voor meer symptomen en behandeling op toxicologie.org monografie IJzerintoxicatie of op vergiftigingen.info.

Eigenschappen

IJzer is nodig voor de synthese van haem in hemoglobine. Het ijzer komt langzaam vrij uit de tablet. De ogenschijnlijk onaangetaste tablet wordt met de feces uitgescheiden.

Kinetische gegevens

Resorptievindt voornamelijk plaats in het duodenum en eerste deel van het jejunum en is optimaal bij inname tussen 2 maaltijden in.
Eliminatiemet de feces.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

ferrosulfaat hoort bij de groep ijzerpreparaten, oraal.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links