flurbiprofen

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Strepfen XGVS OTC Reckitt Benckiser Nederland bv

Toedieningsvorm
Zuigtablet 'Citroen en Honing'
Sterkte
8,75 mg

Bevat tevens: sucrose en glucose.

Toedieningsvorm
Zuigtablet 'Sinaasappel'
Sterkte
8,75 mg

Bevat tevens: levomenthol, acesulfaam-K, vloeibare maltitol en isomalt .

Toedieningsvorm
Keelspray
Sterkte
8,75 mg/dosis (=3 sprays)

Flurbiprofen XGVS OTC Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Zuigtablet 'Mint'
Sterkte
8,75 mg

Bevat tevens: sucrose en glucose.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

flurbiprofen vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor flurbiprofen zuigtablet is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling.

Indicaties

  • Kortdurend ter verlichting van keelpijn bij volwassenen en kinderen > 12 jaar.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Keelpijn

Volwassenen (excl. ouderen) en kinderen > 12 jaar:

1 zuigtablet, zo nodig iedere 3–6 uur, langzaam opzuigen. Flurbiprofen gebruiken gedurende maximaal 3 dagen. Maximaal 5 zuigtabletten per 24 uur. Voor ouderen is er geen advies vanwege onvoldoende gegevens.

Verminderde lever- of nierfunctie: bij een lichte tot matige lever- of nierfunctiestoornis is geen dosisaanpassing nodig; bij een ernstige lever- of nierfunctiestoornis is de toepassing gecontra-indiceerd.

De zuigtablet tijdens het opzuigen in de mond rondbewegen om lokale irritatie te voorkomen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): irritatie van de mond.

Vaak (1-10%): buikpijn, misselijkheid, diarree, droge mond, mondzweren, orale paresthesie.

Soms (0,1-1%): dyspepsie, dysgeusie, winderigheid, braken. Hoofdpijn, duizeligheid. Huiduitslag.

Zelden (0,01-0,1%): ulceratie en perforatie van het maag-darmkanaal. Slapeloosheid, slaperigheid. Dyspneu, exacerbatie van astma en bronchospasme. Interstitiële nefritis, nefrotisch syndroom, nierfalen. Koorts. Verlengde bloedingstijd, anemie.

Zeer zelden (< 0,01%): hematopoëtische stoornissen, met als eerste verschijnselen koorts, keelpijn, mondzweren, griepachtige verschijnselen, ernstige uitputting, onverklaarbare bloedingen en hematomen. Ernstige huidreacties zoals Stevens-Johnsonsyndroom en toxische epidermale necrolyse (syndroom van Lyell). Anafylactische shock. Hepatitis, cholestatische icterus.

Verder zijn gemeld: trombocytopenie. Bij gebruik van NSAID's, dus mogelijk ook bij flurbiprofen keeltablet: oedeem, verhoogde bloeddruk, hartfalen, licht verhoogd risico op arteriële trombotische incidenten.

Interacties

Bij gelijktijdig gebruik van andere NSAID's (met uitzondering van lage doses, dat wil zeggen tot maximaal 75 mg per dag acetylsalicylzuur), alcohol, SSRI's en corticosteroïden neemt het risico van gastro-intestinale complicaties toe.

NSAID's kunnen het effect van diuretica verkleinen; andere antihypertensiva kunnen nefrotoxiciteit versterken met name bij een gestoorde nierfunctie. Zorg voor voldoende hydratie en controleer eventueel de nierfunctie.

Bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia kan de protrombinetijd zijn verlengd.

De plasmaspiegel van digoxine, lithium, fenytoïne en methotrexaat kan toenemen. Het effect van bloeddrukverlagende middelen en mifepriston kan afnemen, de nefrotoxiciteit van ciclosporine of tacrolimus kan toenemen.

De bloedspiegel van orale bloedglucoseverlagende middelen kan wijzigen.

Bij combinatie met fluorchinolonen neemt het risico van convulsies toe.

Bij combinatie met zidovudine is er meer kans op hematologische toxiciteit.

Zwangerschap

Teratogenese: Epidemiologisch onderzoek suggereert dat gebruik van NSAID's in de vroege fase van de zwangerschap de kans op miskramen, cardiale malformaties en gastroschisis toeneemt. In dierproeven is een verhoogd pre- en post-implantatie verlies, embryo-foetale letaliteit en een verhoogde incidentie van malformaties gezien.

Advies: Tijdens het 1e en 2e trimester uitsluitend gebruiken op strikte indicatie in een zo laag mogelijke dosering en zo kort mogelijk. Gebruik is gecontra-indiceerd tijdens het 3e trimester.

Vruchtbaarheid: Het gebruik van flurbiprofen kan de vrouwelijke vruchtbaarheid nadelig beïnvloeden; dit effect is reversibel na staken van de behandeling.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in geringe mate.

Advies: Gebruik ontraden, vanwege mogelijke bijwerkingen van NSAID's bij de zuigeling.

Contra-indicaties

  • gastro-intestinale bloeding of perforatie;
  • bloeding bij eerder NSAID-gebruik;
  • ernstige colitis bij eerder NSAID-gebruik;
  • hematopoëtische stoornissen bij eerder NSAID-gebruik;
  • maagzweer of -bloeding of intestinale ulceratie in de voorgeschiedenis;
  • ernstig hart-, nier- of leverfalen;

Zie ook de rubriek Zwangerschap.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij purulente bacteriële faryngitis of tonsillitis combineren met een antibioticum.

Wees voorzichtig bij ouderen, bij uitdrogingsverschijnselen (bv. als gevolg van diuretica-gebruik) en bij astma, stollingsstoornissen, colitis ulcerosa, M. Crohn, een voorgeschiedenis van hypertensie en/of hartfalen, lever- en nierfunctiestoornissen en andere condities die tot vochtretentie predisponeren.

Bij de eerste tekenen van huiduitslag, mucosale laesies of andere tekenen van overgevoeligheid de behandeling staken, aangezien ernstige en soms fatale huidreacties met NSAID's zijn gemeld.

Toepassing bij systemische lupus erythematodes en gemengde bindweefselziekte vermeerdert de kans op aseptische meningitis.

Bij langdurig gebruik van analgetica kan hoofdpijn ontstaan.

Strepfen 'Sinaasappel' bevat isomalt en maltitol, hulpstoffen die een laxerend effect kunnen hebben.

Eigenschappen

NSAID en propionzuurderivaat met analgetische, antipyretische en anti-inflammatoire eigenschappen. Gemengde COX-1- en COX-2-remmer met enige selectiviteit voor COX-1. Werking: de keelpijn begint af te nemen na ca. 15 min, en de keelzwelling na ca. 60 min. Werkingsduur: ca. 2–4 uur.

Kinetische gegevens

Resorptie snel.
T max 30–45 min.
Overig Verspreidt zich over het gehele lichaam.
Metabolisering in de lever via hydroxylering.
Eliminatie snel en volledig, met de urine; ca. 20% onveranderd.
T 1/2el 3–6 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

flurbiprofen hoort bij de groep NSAID's, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links