Samenstelling

Strepfen Reckitt Benckiser Nederland bv

Toedieningsvorm
Zuigtablet 'Citroen en Honing'
Sterkte
8,75 mg

bevat sucrose en glucose.

Toedieningsvorm
Zuigtablet 'Sinaasappel'
Sterkte
8,75  mg

bevat sucrose en glucose.

Uitleg symbolen

Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Voor flurbiprofen zuigtablet is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling.

Indicaties

Kortdurend ter verlichting van keelpijn.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Volwassenen en kinderen > 12 jaar:

1 zuigtablet, zo nodig iedere 3–6 uur, langzaam opzuigen gedurende maximaal 3 dagen. Maximaal 5 zuigtabletten per 24 uur.

De zuigtablet tijdens het opzuigen in de mond rondbewegen om lokale irritatie te voorkomen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): irritatie van de mond.

Vaak (1-10%): buikpijn, misselijkheid, diarree, droge mond, mondzweren, orale paresthesie.

Soms (0,1-1%): dyspepsie, winderigheid, braken. Hoofdpijn, duizeligheid. Huiduitslag.

Zelden (0,01-0,1%): ulceratie en perforatie van het maag-darmkanaal. Slapeloosheid, slaperigheid. Dyspneu, exacerbatie van astma en bronchospasme. Interstitiële nefritis, nefrotisch syndroom, nierfalen. Koorts. Verlengde bloedingstijd, anemie.

Zeer zelden (< 0,01%): hematopoëtische stoornissen, met als eerste verschijnselen koorts, keelpijn, mondzweren, griepachtige verschijnselen, ernstige uitputting, onverklaarbare bloedingen en hematomen. Ernstige huidreacties zoals stevens-johnsonsyndroom en syndroom van Lyell. Anafylactische shock. Hepatitis, cholestatische icterus.

Interacties

Bij gelijktijdig gebruik van andere NSAID's (met uitzondering van lage doses, tot maximaal 75 mg per dag, acetylsalicylzuur), alcohol, SSRI's en corticosteroïden neemt het risico van gastro-intestinale complicaties toe. Bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia kan de protrombinetijd zijn verlengd. De plasmaspiegel van digoxine, lithium, fenytoïne en methotrexaat kan toenemen. Het effect van bloeddrukverlagende middelen en mifepriston kan afnemen, de nefrotoxiciteit van ciclosporine of tacrolimus kan toenemen. De bloedspiegel van orale bloedglucoseverlagende middelen kan wijzigen. Probenecide kan de uitscheiding van flurbiprofen vertragen. Bij combinatie met chinolonen neemt het risico van convulsies toe, bij combinatie met zidovudine is er meer kans op hematologische toxiciteit.

Zwangerschap

Teratogenese: Epidemiologisch onderzoek suggereert dat gebruik van NSAID's in de vroege fase van de zwangerschap de kans op miskramen, cardiale malformaties en gastroschisis toeneemt. In dierproeven is een verhoogd pre- en post-implantatie verlies, embryo-foetale letaliteit en een verhoogde incidentie van malformaties gezien.
Advies: Tijdens het 1e en 2e trimester uitsluitend gebruiken op strikte indicatie in een zo laag mogelijke dosering en zo kort mogelijk. Gebruik is gecontra-indiceerd tijdens het 3e trimester. Overige: Het gebruik van een NSAID kan de vrouwelijke vruchtbaarheid nadelig beïnvloeden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: In geringe mate.
Advies: Gebruik ontraden, vanwege mogelijke bijwerkingen van NSAID's bij de zuigeling.

Contra-indicaties

Overgevoeligheidsreacties, gastro-intestinale bloeding of perforatie, ernstige colitis of bloeding bij eerder NSAID-gebruik. Maagzweer of -bloeding of intestinale ulceratie in de anamnese. Ernstig hart-, nier- of leverfalen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij purulente bacteriële faryngitis of tonsillitis combineren met een antibioticum. Voorzichtigheid is geboden bij ouderen, bij uitdrogingsverschijnselen en bij astma, stollingsstoornissen, colitis ulcerosa, M Crohn, een voorgeschiedenis van hypertensie en/of hartfalen, lever- en nierfunctiestoornissen en andere condities die tot vochtretentie predisponeren. Bij de eerste tekenen van huiduitslag, mucosale laesies of andere tekenen van overgevoeligheid de behandeling staken, aangezien ernstige en soms fatale huidreacties met NSAID's zijn gemeld. Toepassing bij systemische lupus erythematodes en gemengde bindweefselziekte vermeerdert de kans op aseptische meningitis. Bij langdurig gebruik van analgetica kan hoofdpijn ontstaan.

Eigenschappen

NSAID en propionzuurderivaat met analgetische, antipyretische en anti-inflammatoire eigenschappen. Gemengde COX-1- en COX-2-remmer met enige selectiviteit voor COX-1. Werking (afname keelpijn en keelzwelling): na ca. 30 min. Werkingsduur: 2–3 uur.

Kinetische gegevens

ResorptieSnel.
T max30–40 minuten.
OverigVerspreidt zich over het gehele lichaam.
MetaboliseringIn de lever.
EliminatieSnel en volledig, met de urine.
T 1/2el3–6 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

flurbiprofen hoort bij de groep NSAID's, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook