metamizol

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Metamizol Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Injectievloeistof
Sterkte
500 mg/ml
Verpakkingsvorm
ampul 2 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

metamizol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Volg bij pijnbehandeling een stapsgewijze aanpak en ga bij onvoldoende pijnstilling, contra-indicaties of een specifieke indicatie over naar de volgende stap.

Begin met paracetamol. De volgende stap is een NSAID (diclofenac, ibuprofen of naproxen) eventueel in combinatie met paracetamol. De daaropvolgende stap is tramadol, bij voorkeur in combinatie met paracetamol of een NSAID. De volgende stap is een sterkwerkend opioïd, oraal (morfine) of transdermaal fentanylpleister), bij voorkeur in combinatie met paracetamol of een NSAID. De laatste medicamenteuze stap is subcutane of intraveneuze toediening van een sterkwerkend opioïd (morfine).

Bij pijn met een oncologische oorzaak wordt meestal gelijk met sterkwerkende opioïden gestart, bij voorkeur gecombineerd met paracetamol en/of een NSAID. Zorg bij doorbraakpijn dat, naast een effectieve onderhoudsbehandeling, ook snelwerkende pijnstilling als rescue-medicatie beschikbaar is (wees bedacht op het sterk verslavende effect). Neem eventueel contact op met het palliatieteam.

Intraveneuze toediening van metamizol (dipyron) bij postoperatieve pijn bij volwassenen is een alternatief bij patiënten met een relatieve of absolute contra-indicatie voor andere NSAID’s. Wees erop bedacht dat ernstige bloedbeeldafwijkingen kunnen voorkomen.

Indicaties

  • Kortdurende behandeling van heftige acute pijn, als andere middelen gecontra-indiceerd zijn.
  • Behandeling van hoge koorts, als andere middelen geen effect hebben gehad of gecontra-indiceerd zijn.

Gerelateerde informatie

Dosering

Metamizol alleen toedienen onder streng medisch toezicht en in omstandigheden waarin noodhulp beschikbaar is. Kies de laagst mogelijke effectieve dosis.

Klap alles open Klap alles dicht

Pijn en koorts:

Volwassenen en kinderen > 15 jaar (> 53 kg):

500–1000 mg (1–2 ml) langzaam i.v. (max. 1 ml/min), max. 4×/dag met tussenpozen van ten minste 4 uur. Max. 5 g/24 uur.

Verminderde nier- of leverfunctie: vermijd hoge doses, verlaag bij langdurig gebruik de dosering omdat de eliminatie vertraagd is. Vermijd gebruik bij een ernstige nieraandoening (creatinineklaring < 30 ml/min) en/of ernstige leveraandoening.

Ouderen:

Verlaag de dosering omdat de eliminatie van de (actieve) metaboliet langer kan duren.

Kinderen > 3 maanden tot 15 jaar:

De enkelvoudige dosis is 8–16 mg/kg lichaamsgewicht ; herhaal zo nodig tot 4×/dag met intervallen van 6–8 uur, met inachtneming van de maximumdosis. Bij koorts is doorgaans 10 mg/kg voldoende. Aanbevolen enkele doses en maxima zijn: voor 5–8 kg: 50–100 mg/dosis, max. 200–400 mg/dag. Voor 9–15 kg: 100–250 mg/dosis, max. 400–1000 mg/dag. Voor 16–23 kg: 150–400 mg/dosis, max. 600–1600 mg/dag. Voor 24–30 kg: 200–500 mg/dosis, max. 800–2000 mg/dag. Voor 31–45 kg: 250–700 mg/dosis, max. 1000–2800 mg/dag. Voor 46–53 kg: 400–900 mg/dosis, max. 1600–3600 mg/dag. Voor > 53 kg: meestal 500–1000 mg/dosis max. 2000–4000 mg/dag; indien nodig de enkele dosis verhogen tot 2500 mg/dosis en max. 5 g/dag.

Toedieningsinformatie:

De op lichaamstemperatuur gebrachte oplossing langzaam i.v. toedienen (max. 1 ml/min) aan de op de rug liggende patiënt; tijdens de injectie bloeddruk, hartfrequentie en ademhaling controleren.

Metamizol kan ook i.m. toegediend worden.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): huiduitslag.

Soms (0,1-1%): reacties op de injectieplaats. Flebitis.

Zelden (0,01-0,1%): anafylactische of anafylactoïde reacties, mogelijk fatale anafylactische shock. Matige reacties zijn jeuk, branderig gevoel, roodheid, netelroos en zwelling, soms maag-darmklachten. Ernstige symptomen zijn hevig angio-oedeem, hevige bronchospasmen, dyspneu, aritmie, hypotensie, dood. Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse, erythema multiforme, pemfigus vulgaris. Reversibele nierinsufficiëntie (oligurie, anurie, proteïnurie).

Zeer zelden (< 0,01%): interstitiële nefritis.

Verder zijn gemeld: porfyrie. Hypotensie. Bronchospasmen. Misselijkheid, braken, irritatie van de maag, droge mond. Diaforese. Urticaria, erythema fixatum. Acute nierinsufficiëntie.

Interacties

Niet gelijktijdig met alcohol gebruiken, omdat metamizol het effect van alcohol kan versterken.

Vermijd combinatie met methotrexaat, omdat, vooral bij ouderen, de hematoxiciteit van methotrexaat kan toenemen.

Combinatie met ciclosporine kan de serumspiegels hiervan verlagen, controle van ciclosporinespiegels wordt aanbevolen.

Metamizol kan het effect van acetylsalicylzuur op de trombocytenaggregatie verminderen.

Combinatie met chloorpromazine kan ernstige hypothermie veroorzaken.

Wees voorzichtig bij combinatie met bupropion, omdat het effect daarvan mogelijk afneemt.

Zwangerschap

Metamizol passeert de placenta.

Farmacologisch effect: Gebruik tijdens het 3e trimester gaat gepaard met foetotoxiciteit (verminderde nierfunctie en vernauwing van de ductus arteriosus). Bij dieren zijn verhoogd pre- en post-implantatieverlies en embryo-foetale letaliteit waargenomen.

Advies: Tijdens het 1e en 2e trimester zo mogelijk vermijden en alleen op strikte indicatie toepassen, in een zo laag mogelijke dosering en zo kort mogelijk; gebruik is gecontra-indiceerd tijdens het 3e trimester.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: De werkzame metabolieten van metamizol worden in belangrijke mate afgescheiden in de moedermelk; risico voor de zuigeling is niet uitgesloten.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden. In geval van een enkele toediening de moedermelk gedurende 48 uur na toediening afkolven en niet gebruiken.

Contra-indicaties

  • overgevoeligheid voor pyrazolonderivaten;
  • voorgeschiedenis van een hevige allergische reactie die verband hield met inname van paracetamol, acetylsalicylzuur of een (ander) NSAID;
  • een verminderde beenmergfunctie of een verminderde hematopoëse;
  • acute hepatische porfyrie;
  • aangeboren glucose-6-fosfaat-dehydrogenasedeficiëntie vanwege meer kans op hemolyse;
  • ernstige lever- en nierfunctiestoornissen (creatinineklaring < 30 ml/min);
  • astmapatiënten met astma-aanvallen, urticaria of acute rinitis na gebruik van NSAID's en antirheumatica.

Zie ook Zwangerschap.

Waarschuwingen en voorzorgen

Parenterale toediening van metamizol gaat gepaard met meer kans op anafylactische reacties, met name bij: patiënten met astma vooral in aanwezigheid van rinosinusitis en neuspoliepen; chronische urticaria; alcoholintolerantie; overgevoeligheid voor kleurstoffen zoals tartrazine of conserveermiddelen zoals benzoaten. Vermijd zoveel mogelijk gebruik van metamizol bij deze patiënten. Bij patiënten die overgevoelig zijn voor andere geneesmiddelen wordt een proeftest aanbevolen: stop de injectie na 0,1–0,2 ml en observeer de patiënt gedurende 1–2 minuten.

Bij tekenen van anafylactische shock (jeuk, zweten, duizeligheid, stupor, misselijkheid, rood of bleek worden en ademnood) die al tijdens de injectie kunnen plaatsvinden, de behandeling staken.

Daling van de bloeddruk kan optreden, met name bij te snelle i.v.-toediening, bij patiënten met hypotensie, hypovolemie of dehydratie of bij patiënten met hemodynamische instabiliteit. Wees voorzichtig bij patiënten met een systolische bloeddruk < 100 mmHg.

Bij verschijnselen van agranulocytose (onverwachte achteruitgang van de patiënt, aanhoudende of terugkerende koorts, pijnlijke veranderingen in de slijmvliezen van mond en keel) de behandeling staken en het bloedbeeld controleren. In geval van neutropenie geregeld bloedonderzoek verrichten tot de telling normaal is. Bij langdurig gebruik regelmatig een compleet bloedbeeld uitvoeren, inclusief een differentiële telling van de witte bloedcellen.

Terughoudend zijn bij actief maag- of darmulcus, lever- of nierfunctiestoornis (vertraagde eliminatie; laag doseren).

De urine kan rood kleuren door een ongevaarlijke metaboliet.

Overdosering

Symptomen

na i.v. toediening: misselijkheid, braken, buikpijn, droge mond, vermoeidheid, huiduitslag, hypotensie en shock. Eventueel zwakte, hoofdpijn, koorts en urticaria. Bij acute overdosering ook verminderde nierfunctie, acute nierinsufficiëntie, tachycardie, duizeligheid, sufheid, coma, convulsies.

Therapie

Eventueel hemodialyse, hemofiltratie of hemoperfusie om de voornaamste metaboliet, MAA, te verwijderen.

Neem voor meer informatie over symptomen en behandeling contact op met Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

NSAID. Pyrazolonderivaat met analgetische, antipyretische, spasmolytische en enige antiflogistische werking. Metamizol remt COX-1 en COX-2 en vermindert zo de prostaglandinesynthese in het perifere en centrale zenuwstelsel, De klinische effecten zijn vooral toe te schrijven aan de metaboliet MAA. Een duidelijk effect treedt 30 minuten na toediening op.

Kinetische gegevens

F bij i.m.-toediening ca. 87% voor MAA.
T max 1,7 uur voor MAA.
V d circa 0,4 l/kg voor MAA, na i.v. toediening. Metamizol passeert de bloed-hersenbarrière.
Metabolisering in serum tot het actieve 4-methylaminoantipyrine (MAA). MAA wordt omgezet in diverse antipyrinen (AA, FAA en AcAA).
Eliminatie via de urine (> 90%).
T 1/2el circa 3 uur (MAA). Bij ouderen en mensen met een verminderde leverfunctie langer.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

metamizol hoort bij de groep NSAID's, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links