metamizol

Samenstelling

Metamizol Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
injectievloeistof
Sterkte
500 mg/ml
Verpakkingsvorm
ampul 2 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

metamizol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Volg bij pijnbehandeling een stapsgewijze aanpak en ga bij onvoldoende pijnstilling, contra-indicaties of een specifieke indicatie over naar de volgende stap.

Begin met paracetamol. De volgende stap is een NSAID (diclofenac, ibuprofen of naproxen) eventueel in combinatie met paracetamol. De daaropvolgende stap is tramadol, bij voorkeur in combinatie met paracetamol of een NSAID. De volgende stap is een sterkwerkend opioïd, oraal (morfine) of transdermaal fentanylpleister), bij voorkeur in combinatie met paracetamol of een NSAID. De laatste medicamenteuze stap is subcutane of intraveneuze toediening van een sterkwerkend opioïd (morfine).

Bij pijn met een oncologische oorzaak wordt meestal gelijk met sterkwerkende opioïden gestart, bij voorkeur gecombineerd met paracetamol en/of een NSAID. Zorg bij doorbraakpijn dat, naast een effectieve onderhoudsbehandeling, ook snelwerkende pijnstilling als rescue-medicatie beschikbaar is (wees bedacht op het sterk verslavende effect). Neem eventueel contact op met het palliatieteam.

Intraveneuze toediening van metamizol (dipyron) bij postoperatieve pijn bij volwassenen is een alternatief bij patiënten met een relatieve of absolute contra-indicatie voor andere NSAID’s. Wees erop bedacht dat ernstige bloedbeeldafwijkingen kunnen voorkomen.

Indicaties

  • Kortdurende behandeling van heftige acute pijn, als andere middelen gecontra-indiceerd zijn.
  • Behandeling van hoge koorts, als andere middelen geen effect hebben gehad of gecontra-indiceerd zijn.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Pijn en koorts:

Volwassenen:

500–1000 mg (1–2 ml) langzaam i.v. (max. 1 ml/min), max. 4×/dag met tussenpozen van ten minste 4 uur. Max. 3 g/24 uur.

Kinderen > 6 maanden:

De enkelvoudige dosis is 10–12 mg/kg lichaamsgewicht; max. 20 mg/kg lichaamsgewicht. Dat is voor 7–10 kg: 70–100 mg (0,1–0,2 ml); 11–20 kg: 100–200 mg (0,2–0,4 ml); 21–30 kg: 200–300 mg (0,4–0,6 ml); 31–40 kg: 300–400 mg (0,6–0,8 ml); 41–50 kg: 400–500 mg (0,8–1,0 ml). Bij kinderen van 6–12 maanden uitsluitend i.m. toedienen; bij oudere kinderen i.m. of i.v. Er zijn geen gegevens over gebruik bij kinderen jonger dan 6 maanden. Er zijn onvoldoende gegevens over kinderen < 6 maanden.

De op lichaamstemperatuur gebrachte oplossing langzaam toedienen (max. 1 ml/min) aan de liggende patiënt; tijdens de injectie bloeddruk, hartfrequentie en ademhaling controleren.

Bijwerkingen

Gemeld zijn: granulocytopenie, agranulocytose, trombocytopenie. Allergische reacties van huid, conjunctiva, neus- en keelslijmvlies (zoals urticaria, erythema multiforme, Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse), acute anafylactische shock, acuut bronchospasme bij astmapatiënten, kruisovergevoeligheid met acetylsalicylzuur en andere NSAID's. Reversibele nierfunctiestoornissen (zoals oligurie, anurie en proteïnurie), interstitiële nefritis. Pijn op de toedieningsplaats en andere lokale reacties, soms leidend tot flebitis.

Interacties

Niet gelijktijdig met alcohol gebruiken, omdat metamizol het effect van alcohol kan versterken.

Chloorpromazine kan het verlagende effect op de lichaamstemperatuur versterken.

Combinatie met ciclosporine kan de serumspiegels hiervan verlagen, controle van ciclosporinespiegels wordt aanbevolen.

Zwangerschap

Farmacologisch effect: Gebruik tijdens het derde trimester gaat gepaard met foetotoxiciteit (verminderde nierfunctie en vernauwing van de ductus arteriosus).
Advies: Tijdens het 1e en 2e trimester alleen op stricte indicatie toepassen, in een zo laag mogelijke dosering en zo kort mogelijk; gebruik is gecontra-indiceerd tijdens het 3e trimester.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • overgevoeligheid voor pyrazolonderivaten;
  • afwijkingen in het bloedbeeld;
  • acute porfyrie;
  • aangeboren glucose-6-fosfaat-dehydrogenasedeficiëntie;
  • ernstige lever- en nierfunctiestoornissen (creatinineklaring < 30 ml/min);
  • astmapatiënten met astma-aanvallen, urticaria of acute rinitis na gebruik van NSAID's en antirheumatica.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij tekenen van shock (jeuk, zweten, duizeligheid, stupor, misselijkheid, rood of bleek worden en ademnood; dit kan al tijdens de injectie plaatsvinden) de behandeling staken. Daling van de bloeddruk kan optreden bij te snelle toediening, voorzichtig zijn bij patiënten met een systolische bloeddruk < 100 mmHg. Bij patiënten die overgevoelig zijn voor andere geneesmiddelen wordt een proeftest aanbevolen: stop de injectie na 0,1–0,2 ml en observeer de patiënt gedurende 1–2 minuten.

Bij verschijnselen van agranulocytose (onverwachte achteruitgang van de patiënt, aanhoudende of terugkerende koorts, pijnlijke veranderingen in de slijmvliezen van mond en keel) de behandeling staken en het bloedbeeld controleren.

Terughoudend zijn bij actief maag- of darmulcus, lever- of nierfunctiestoornis (vertraagde eliminatie; laag doseren).

De urine kan rood kleuren door een ongevaarlijke metaboliet.

Overdosering

Symptomen
na ingestie: misselijkheid, braken, duizeligheid. Bij ernstige overdosering ook bewustzijnsdaling, coma, convulsies, verlaging van de bloeddruk. Lever- en nierfunctiestoornissen.

Therapie
na ingestie: geactiveerde kool, osmotisch laxans zoals natriumsulfaat. Bij convulsies: diazepam. Eventueel hemodialyse of hemoperfusie.

Eigenschappen

Pyrazolonderivaat met analgetische, antipyretische en antiflogistische werking.

Kinetische gegevens

V dcirca 0,4 l/kg.
Metaboliseringin serum tot 4-methylaminoantipyrine (MAA). MAA wordt omgezet in diverse antipyrinen (AA, FAA en AcAA).
Eliminatievia de urine (96%).
T 1/2circa 2,5 uur (MAA). Andere metabolieten: 4–10 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

metamizol hoort bij de groep NSAID's, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links