galantamine

Samenstelling

Galantamine (als hydrobromide) Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Capsule met gereguleerde afgifte (mga)
Sterkte
8 mg, 16 mg, 24 mg

Reminyl (als hydrobromide) Janssen-Cilag bv

Toedieningsvorm
Capsule met gereguleerde afgifte (mga) 'Retard'
Sterkte
8 mg, 16 mg, 24 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

galantamine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Een multifactoriële aanpak gericht op de behoeften van de individuele patiënt en mantelzorger staat voorop bij de behandeling van dementie. Het voorschrijven van cholinesteraseremmers of memantine heeft een beperkte plaats en is bij de meeste patiënten niet effectief.

Bij lichte tot matige Alzheimer-dementie kan in de tweedelijnszorg een proefbehandeling met cholinesteraseremmers overwogen worden volgens het behandelprotocol.

Indicaties

  • Symptomatische behandeling van lichte tot matig ernstige dementie van het Alzheimer-type.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Lichte tot matige Alzheimerdementie:

Volwassenen:

Capsules met gereguleerde afgifte: 1×/dag 8 mg; capsule geheel doorslikken met enkele slokken vloeistof 's ochtends bij voorkeur bij de maaltijd. Na minstens 4 weken verhogen tot 16 mg 1×/dag; na nogmaals minstens 4 weken, indien nodig, verhogen tot 24 mg 1×/dag. Het klinisch voordeel en het kunnen verdragen door de patiënt regelmatig evalueren volgens de huidige klinische richtlijnen. De onderhoudsbehandeling voortzetten zolang de patiënt er therapeutisch voordeel van heeft.

Bij een matig verminderde leverfunctie: begindosering: gedurende ten minste eerste week capsule met gereguleerde afgifte 8 mg om de andere dag; vervolgens 8 mg/dag gedurende minstens 4 weken; onderhoudsdosering max. 16 mg/dag.

Bij gelijktijdig gebruik van krachtige remmers van CYP2D6 of CYP3A4 overweeg een dosisvermindering.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): misselijkheid, braken.

Vaak (1-10%): verminderde eetlust, hallucinatie, depressie, slaperigheid, duizeligheid, syncope, tremor, hoofdpijn, bradycardie, hypertensie, diarree, buikpijn, dyspepsie, spierspasme, vermoeidheid, asthenie, malaise, gewichtsverlies, vallen, wonden.

Soms (0,1-1%): overgevoeligheid, dehydratie, paresthesie, dysgeusie, insulten, wazig zien, tinnitus, eerstegraads AV-blok, supraventriculaire extrasystole, sinusbradycardie, palpitatie, hypotensie, blozen, hyperhidrose, spierzwakte, stijging van leverenzymwaarden.

Zelden (0,01-0,1%): volledig AV-blok, hepatitis, Stevens-Johnsonsyndroom, acuut gegeneraliseerd pustuleus exantheem, erythema multiforme.

Interacties

Versterking van het effect van andere cholinomimetica, zoals neostigmine, pyridostigmine, systemisch pilocarpine. Antagoneren van het effect van anticholinerge middelen.

Gelijktijdig gebruik met remmers van CYP2D6 (bv. kinidine, paroxetine, fluoxetine) of van CYP3A4 (bv. ketoconazol, ritonavir) verhoogt de biologische belastbaarheid en kan leiden tot meer cholinerge bijwerkingen, waardoor dosisverlaging kan worden overwogen.

Bij gelijktijdig gebruik met middelen die 'torsade de pointes' kunnen veroorzaken, een ECG overwegen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren, schadelijk gebleken.
Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in moedermelk: Onbekend.
Advies: Gebruik ontraden.

Contra-indicaties

  • ernstig gestoorde leverfunctie (Child-Pughscore > 9);
  • ernstig gestoorde nierfunctie (creatinineklaring < 9 ml/min).

Waarschuwingen en voorzorgen

Vanwege het risico van gewichtsverlies tijdens behandeling, het lichaamsgewicht volgen. Zorg tijdens behandeling voor voldoende vochtinname.

Extra alert zijn: Wees voorzichtig bij cerebrovasculaire en cardiovasculaire aandoeningen, zoals na een myocardinfarct, atriumfibrillatie, tweedegraads AV-blok of hoger, instabiele angina pectoris, hartfalen (m.n. NYHA-klasse III en IV); bij supraventriculaire geleidingsstoornissen (sick-sinussyndroom), en bij (predispositie voor) convulsies, maag-darmulcera, astma of obstructieve longziekten, actieve longinfecties (bv. pneumonie), urinewegobstructies.

Cholinomimetica kunnen extrapiramidale symptomen verergeren of induceren, inclusief toename van de ziekte van Parkinson.

Informeer patiënten over tekenen van ernstige huidreacties; bij de eerste tekenen van huiduitslag de behandeling stoppen.

Onderzoeksgegevens: De werking bij andere typen dementie of andere vormen van geheugenstoornissen is niet vastgesteld. In twee langdurige onderzoeken bij milde cognitieve stoornis zonder dementie kwam geen werkzaamheid naar voren, maar wel een oversterfte.

De ziekte zelf kan vermindering van het reactievermogen veroorzaken, terwijl galantamine met name in het begin van de behandeling duizeligheid en slaperigheid kan induceren.

Overdosering

Symptomen
cholinerge crisis, spierzwakte, QT-verlenging.

Therapie
atropine, begindosering 0,5–1 mg i.v.

Zie voor verdere symptomen en behandeling de monografie op vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Selectieve competitieve en reversibele cholinesteraseremmer. Werking: na 1½ uur. Werkingsduur: 9 uur.

Kinetische gegevens

Resorptievoedsel vertraagt de resorptie en vermindert de Cmax met ca. 25%.
Fca. 90%.
T max 4,4 uur (capsule mga).
V d2½ l/kg.
Metaboliseringgedeeltelijk (tot 75%), hoofdzakelijk via CYP2D6 en CYP3A4.
Eliminatie> 90% binnen 24 uur met de urine, waarvan 20% onveranderd.
T 1/2el8–10 uur (capsule mga).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

galantamine hoort bij de groep cholinesteraseremmers, centraal werkend.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links