ibuprofen (cutaan)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Nurofen XGVS OTC Reckitt Benckiser Nederland bv

Toedieningsvorm
Pleister
Sterkte
200 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

ibuprofen (cutaan) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor de toepassing van ibuprofen pleister bij spierverrekkingen en verstuikingen is geen advies vastgesteld.

Bij acute nociceptieve pijn

Paracetamol is in adequate dosering de pijnstiller van eerste keus. Begin bij lokale spier- of gewrichtspijn eventueel met een cutane NSAID, en combineer deze eventueel met paracetamol. Overweeg bij onvoldoende effect, d.w.z. als de patiënt te veel beperkingen in het dagelijks leven ervaart, (de combinatie met) een systemisch NSAID: diclofenac, ibuprofen of naproxen. Houd bij de keuze van het NSAID rekening met patiëntkenmerken en met de verschillen in bijwerkingenprofiel tussen de NSAID’s; zie NSAID's systemisch, Typerende bijwerkingen. Vermijd NSAID’s zo veel mogelijk bij kwetsbare patiënten met een verhoogd risico op gastro-intestinale, renale of cardiovasculaire bijwerkingen, bv. bij ouderen. Pas het NSAID zo kort mogelijk toe.

Bij chronische niet-kanker-gerelateerde pijn

Probeer pijnstillers te vermijden. Bij chronische pijn zijn ze minder effectief, terwijl de kans op bijwerkingen toeneemt. Als toch een pijnstiller gewenst is, heeft paracetamol de voorkeur.

Milieu-aspecten: Resten van pijnstillers komen na gebruik door de patiënt via het riool in het oppervlaktewater terecht. Dit heeft gevolgen voor het waterleven, met name voor jonge vissen. Voor de kwaliteit van het oppervlaktewater is paracetamol oraal een betere keuze dan diclofenac of ibuprofen cutaan. Zie voor meer informatie RIVM pijnstillers in oppervlaktewater (januari 2024).

Indicaties

  • Kortdurende symptomatische behandeling van lokale pijn bij acute spierverrekkingen, of bij verstuikingen bij benigne letsels vlakbij het gewricht van de (bovenste of onderste) ledematen, bij volwassenen en jongeren ≥ 16 jaar.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Behandeling van lokale pijn na spierverrekking of verstuiking

Volwassenen (incl. ouderen) en kinderen ≥ 16 jaar

Maximaal 1 pleister per 24 uur aanbrengen. Niet langer dan 5 dagen achter elkaar toepassen. Als er geen verbetering optreedt of de symptomen verergeren een arts raadplegen.

Toediening: Alleen op intacte, schone en droge huid aanbrengen. De pleister niet knippen. De pleister niet met een occlusief verband gebruiken. Voorkom dat de pleister nat wordt.

Bijwerkingen

Soms (0,1-1%): fotosensibilisatie. Reactie op de toedieningsplaats.

Verder zijn gemeld: buikpijn, dyspepsie. Nierinsufficiëntie, met name bij een bestaande nierdisfunctie. Bij oraal gebruik van ibuprofen zijn verder nog gemeld: overgevoeligheidsreacties zoals anafylaxie, (verergering van) astma, bronchospasmen, dyspneu, huiduitslag incl. urticaria, purpura, angio-oedeem, exfoliatieve en blaarvormende dermatosen (incl. TEN, SJS en erythema multiforme), en jeuk. Mogelijk kunnen deze reacties ook optreden bij gebruik van de pleister.

Interacties

Als de pleister correct wordt aangebracht, is de kans op interacties zoals die gemeld zijn bij oraal gebruik van ibuprofen (bv. met antihypertensiva of anticoagulantia), klein.

Combinatie met een ander NSAID (incl. acetylsalicylzuur) vergroot de kans op bijwerkingen.

Zwangerschap

Teratogenese: Epidemiologisch onderzoek suggereert dat gebruik van NSAID's vroeg in de zwangerschap de kans op miskramen, hartafwijkingen en gastroschisis vermeerdert. Bij dieren zijn een verhoogd pre- en post-implantatie verlies, embryo-foetale letaliteit en een verhoogde incidentie van (o.a. cardiovasculaire) misvormingen gezien.

Farmacologisch effect: Bij (systemisch) gebruik tijdens het 3e trimester zijn farmacologische effecten mogelijk zoals: weeënremming en bij de foetus voortijdige sluiting van de ductus arteriosus Botalli (vernauwing vanaf 2e trimester), remming van de bloedplaatjesaggregatie, die zelfs bij zeer lage doses kan voorkomen, met als gevolg een verlengde bloedingstijd (en mogelijk bloeding), nierfunctiestoornis die kan leiden tot nierfalen met oligohydramnie (vanaf week 20), pulmonale hypertensie en insufficiëntie van de tricuspidalisklep. Volgens Lareb kunnen deze effecten ook optreden bij dermale toepassing van NSAID's.

Advies: Tijdens de 1e helft van de zwangerschap, of door vrouwen die zwanger proberen te worden, alleen op strikte indicatie toepassen, in een zo laag mogelijke dosering en zo kort mogelijk. Overweeg als NSAID's, alleen op zeer strikte indicatie, langdurig of in een hoge dosering worden gebruikt (zoals bij reumatoïde artritis), vanaf 20 weken prenatale controles op oligohydramnie en vernauwing van de ductus arteriosus. Staak de behandeling bij oligohydramnie of vernauwing van de ductus arteriosus. Ibuprofen is gecontra-indiceerd in het 3e trimester.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, naar verwachting in geringe mate.

Advies: Kan kortdurend (max. 1 week) gebruikt worden op kleine oppervlakken. Niet aanbrengen op het borstgebied.

Contra-indicaties

  • voorgeschiedenis van overgevoeligheidsreacties (astma, bronchospasmen, rinitis, angio-oedeem, urticaria), die in verband gebracht zijn met ibuprofen of een ander NSAID (incl. acetylsalicylzuur);
  • aanbrengen op open of beschadigde huid;
  • aanbrengen op ogen, lippen of slijmvliezen.

Zie ook de rubriek Zwangerschap.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bronchospasmen kunnen optreden bij patiënten met (een voorgeschiedenis van) astma of allergische aandoeningen.

Bij een bestaande nier-, hart-, of leverfunctiestoornis, of een maagzweer (actief of in de voorgeschiedenis), darmontsteking of versterkte bloedingsneiging: voor gebruik een arts raadplegen.

Ouderen dienen voorzichtig te zijn met dit product, omdat bij hen vaker bijwerkingen optreden.

Staak de behandeling onmiddellijk als huiduitslag optreedt na aanbrengen van de pleister.

Stel het behandelde gebied niet bloot aan sterk licht (zonlicht of kunstmatig licht, zoals van een zonnebank), tijdens de behandeling en gedurende 24 uur na verwijdering van de pleister, om de kans op fotosensibilisatie te verkleinen.

De veiligheid en effectiviteit bij kinderen < 16 jaar zijn niet vastgesteld.

Overdosering

De halfwaardetijd bij overdosering bedraagt 1,5-3 uur.

Symptomen

Misselijkheid, braken, buikpijn, of zelden, diarree, kunnen wijzen op een overdosering. Ook oorsuizen, hoofdpijn en bloedingen in het maag-darmkanaal zijn mogelijk.

Bij gebruik als zelfzorgproduct: raadpleeg een arts. Voor symptomen en behandeling kan een arts toxicologie.org of Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum raadplegen.

Eigenschappen

NSAID, propionzuurderivaat. Prostaglandinesynthetaseremmer. Ibuprofen geeft lokaal een anti-inflammatoir en een analgetisch effect, zodat bewegingspijn afneemt.

Kinetische gegevens

Resorptie gering na cutane toepassing.
Eliminatie na verwijdering van de pleister treedt binnen 24 uur terugkeer naar de uitgangswaarde op.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

ibuprofen (cutaan) hoort bij de groep NSAID's, cutaan.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links