minoxidil (in de dermatologie)

Samenstelling

Minoxidil Lotion XGVSOTC Fagron Farmaceuticals bv

Toedieningsvorm
Lotion (2%)
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
100 ml

Bevat tevens: ethanol en propyleenglycol.

Minoxidil Oplossing FNA XGVSOTC Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Oplossing, alcoholisch (5%)
Sterkte
50 mg/ml
Verpakkingsvorm
100 ml

Oplossing in alcohol 70% v/v en propyleenglycol.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

minoxidil (in de dermatologie) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Wees terughoudend met medicamenteuze behandeling aangezien de effectiviteit van medicatie tegenvalt, bijwerkingen kunnen optreden en gegevens over werkzaamheid en veiligheid zijn bij langdurig gebruik beperkt of afwezig. Alleen bij hoge lijdensdruk kan minoxidil lotion 2% of finasteride 1 mg een behandeloptie zijn; zie voor meer informatie de NHG-Behandelrichtlijn Alopecia (pdf 0,7 MB, 2017).

Indicaties

  • Alopecia androgenetica bij mannen;
  • Offlabel: alopecia androgenetica bij vrouwen.

Dosering

Alleen toepassen op de schedelhuid.

De lotion en oplossing bevatten alcohol en zijn ontvlambaar; vermijd open vuur en gebruik van een föhn.

Klap alles open Klap alles dicht

Alopecia androgenetica bij mannen.

Lotion 2 % en oplossing 5 %: 1 ml 2×/dag aanbrengen, onafhankelijk van de grootte van de kale plek, te beginnen met het midden van de te behandelen zone en met de vingers uitstrijken; max. 2 ml per dag. Indien na 1 jaar geen resultaat wordt waargenomen, het gebruik staken.

Volgens de NHG-Behandelrichtlijn Alopecia: lotion 2 %: 1 ml 2×/dag aanbrengen midden in het kalende gebied en met de vingers uitstrijken; max. 2 ml per dag. Effect na 6 maanden evalueren; bij uitblijven van effect de behandeling staken. Er zijn gegevens over gebruik langer dan 1 jaar.

Offlabel: Alopecia androgenetica bij vrouwen.

Volgens de NHG-Behandelrichtlijn Alopecia: lotion 2 %: 1 ml 2×/dag aanbrengen midden in het kalende gebied en met de vingers uitstrijken; max. 2 ml per dag. Effect na 6 maanden evalueren; bij uitblijven van effect de behandeling staken. Er zijn gegevens over gebruik langer dan 1 jaar.

Bij ouderen (> 65 j.) zijn de veiligheid en werkzaamheid niet vastgesteld.

Toedieningsinformatie: alleen aanbrengen wanneer haar en schedelhuid volkomen droog zijn. Na het opbrengen géén haardroger gebruiken. Plastic handschoenen gebruiken of handen zorgvuldig wassen na aanbrengen. Vermijd contact met de ogen, beschadigde huid en slijmvliezen; zie voor meer informatie de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): lokale irritatie, zoals huidschilfering, droge huid, branderig gevoel, jeuk, roodheid, huiduitslag, dermatitis. Hypertrichosis (op andere plaatsen dan aangebracht).

Soms (0,1-1%): allergische reacties (urticaria, rinitis). Duizeligheid, zwakte, tintelingen, hoofdpijn, oedeem, oogirritatie, smaakstoornis, visusstoornis, oorontsteking (vnl. otitis externa), neuritis.

Zelden (0,01-0,1%): haarafwijkingen en alopecia, veranderingen in bloeddruk en hartfrequentie, pijn op de borst, hepatitis en nierstenen.

Verder is gemeld: angio-oedeem.

Interacties

Tijdens behandeling geen andere huidproducten (crème, zonnebrandmiddel) op de hoofdhuid gebruiken.

Zwangerschap

Gezien de geregistreerde indicatie is zwangerschap niet van toepassing.
Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren schadelijk gebleken.
Farmacologisch effect: Er zijn meldingen van voorbijgaande hypertrichose bij de neonaat, ook na cutaan gebruik van minoxidil. Gezien de minimale systemische absorptie (ca. 1,4 %) bij cutaan gebruik is de kans hierop, bij gebruik volgens voorschrift op de intacte huid, waarschijnlijk klein.
Advies: Gebruik ontraden wegens onvoldoende gegevens.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja.
Farmacologisch effect: Vanwege de lage blootstelling van de moeder aan minoxidil, lijkt een effect op de zuigeling niet waarschijnlijk.
Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar) volgens voorschrift worden gebruikt.

Waarschuwingen en voorzorgen

Toedieningsinformatie: De oplossing en lotion kunnen branderigheid en irritatie van de ogen veroorzaken. Bij toevallig contact met ogen, beschadigde huid of slijmvliezen deze overvloedig spoelen met koud water.

Systemische bijwerkingen: het is niet bekend of de systemische resorptie van minoxidil is verhoogd bij bestaande huidaandoeningen of bij toepassing onder occlusie (bv. bij het dragen van een pruik, hoed of pet). Patiënten periodiek controleren op eventuele systemische bijwerkingen. Wees voorzichtig bij cardiovasculaire aandoeningen of ritmestoornissen, vanwege kans op systemische bijwerkingen. Bij optreden van systemische bijwerkingen (zoals tachycardie, angina pectoris, oedeem en orthostatische hypotensie) of van ernstige lokale bijwerkingen, de behandeling staken.

Onderzoeksgegevens: de effectiviteit en veiligheid zijn niet vastgesteld bij kinderen en ouderen.

Overdosering

Symptomen
na accidentele orale inname: doorgaans van cardiovasculaire aard, samen met waterretentie, verlaagde bloeddruk of tachycardie.

Neem voor meer informatie over een vergiftiging met minoxidil contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Kan bij lokale toepassing de haargroei bij alopecia androgenetica enigermate stimuleren. Het zet haarfollikels aan om van de rustfase naar de actieve groeifase te gaan door een direct effect op de proliferatie en differentiatie van folliculaire keratinocyten. Hierdoor wordt de anagene fase (groeifase) verlengd. Mogelijk spelen kaliumkanalen hierbij een rol, echter het juiste werkingsmechanisme van minoxidil bij alopecia androgenetica is nog niet geheel bekend. Werking: na ≥ 4 maanden, sterk individueel. Bij staken van de toediening stopt de nieuwe haargroei en keert het beeld van vóór de behandeling binnen 3–4 maanden terug.

Kinetische gegevens

Fgemiddeld 1,4% (0,3–4,5%) door de intacte huid. Onbekend bij huidaandoeningen of toegepast onder occlusie.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

minoxidil (in de dermatologie) hoort bij de groep dermatica, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links