Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Ozempic Bijlage 2 Novo Nordisk bv

Toedieningsvorm
Injectievloeistof '0,25'
Sterkte
1,34 mg/ml
Verpakkingsvorm
pen 1,5 ml met toebehoren

Een pen bevat 4 doses van 0,25 mg.

Toedieningsvorm
Injectievloeistof '0,5'
Sterkte
1,34 mg/ml
Verpakkingsvorm
pen 1,5 ml met toebehoren

Een pen bevat 4 doses van 0,5 mg.

Toedieningsvorm
Injectievloeistof '1'
Sterkte
1,34 mg/ml
Verpakkingsvorm
pen 3 ml met toebehoren

Een pen bevat 4 doses van 1 mg.

Rybelsus Bijlage 2 Aanvullende monitoring Novo Nordisk bv

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
3 mg, 7 mg, 14 mg

Wegovy XGVS Aanvullende monitoring Novo Nordisk bv

Toedieningsvorm
Injectievloeistof '0,25'
Sterkte
0,68 mg/ml
Verpakkingsvorm
pen 1,5 ml ('Flextouch') met toebehoren

Een pen bevat 4 doses van 0,25 mg.

Toedieningsvorm
Injectievloeistof '0,5'
Sterkte
1,34 mg/ml
Verpakkingsvorm
pen 1,5 ml ('Flextouch') met toebehoren

Een pen bevat 4 doses van 0,5 mg.

Toedieningsvorm
Injectievloeistof '1'
Sterkte
1,34 mg/ml
Verpakkingsvorm
pen 3 ml ('Flextouch') met toebehoren

Een pen bevat 4 doses van 1 mg.

Toedieningsvorm
Injectievloeistof '1,7'
Sterkte
2,27 mg/ml
Verpakkingsvorm
pen 3 ml ('Flextouch') met toebehoren

Een pen bevat 4 doses van 1,7 mg.

Toedieningsvorm
Injectievloeistof '2,4'
Sterkte
3,2 mg/ml
Verpakkingsvorm
pen 3 ml ('Flextouch') met toebehoren

Een pen bevat 4 doses van 2,4 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Bij de behandeling van diabetes mellitus type 2 komt bloedglucoseverlagende medicatie in aanmerking, indien geen goede bloedglucoseregulatie wordt bereikt met het aanpassen van de leefstijl. Voor patiënten zonder zeer hoog risico op hart- en vaatziekten is metformine eerste keus bij de medicamenteuze behandeling. Bij onvoldoende resultaat kan een kortwerkend sulfonylureumderivaat (voorkeur gliclazide) worden toegevoegd. De volgende stap conform de NHG-Standaard is (toevoeging van) insulinetherapie, of als alternatief een DPP4-remmer of GLP1-agonist. Bij patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten, blijkend uit een voorgeschiedenis van hart- of vaatziekte, chronische nierschade en/of systolisch hartfalen, is een SGLT2-remmer eerste keus (alternatief GLP1-agonist). Voeg bij onvoldoende effect eerst metformine toe en vervolgens een GLP1-agonist.

GLP1-agonisten (dulaglutide, liraglutide, semaglutide) verlagen de kans op sterfte door alle oorzaken, sterfte door cardiovasculaire oorzaken, niet-fataal myocardinfarct, niet-fatale beroerte en nierfalen na 5 jaar behandeling bij patiënten met een zeer hoog risico op HVZ. De effecten op HbA1C, bloeddruk en lichaamsgewicht lijken additief te zijn bij gecombineerd gebruik van een GLP1-agonist en een SGLT2-remmer. NB: Van lixisenatide is een eventuele meerwaarde vooralsnog onvoldoende aangetoond.

Semaglutide is beschikbaar in twee toedieningsvormen, namelijk eenmaal dagelijks semaglutide in tabletvorm en eenmaal wekelijks semaglutide per subcutane injectie. Voor oraal semaglutide gelden strikte inname-instructies om de biologische beschikbaarheid niet nadelig te beïnvloeden.

Aan de vergoeding van semaglutide zijn voorwaarden verbonden, zie Regeling zorgverzekering, bijlage 2.

De behandeling van obesitas volgt het ‘stepped care’- en ‘matched care’-principe. De keuze voor een behandelmodaliteit vindt plaats op geleide van o.a. het gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR). Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is in principe eerste keus. Overweeg het toevoegen van gewichtsreducerende medicatie na één jaar GLI bij een matig of sterk verhoogd GGR, of al vroeg in de behandeling bij een extreem verhoogd GGR. Kies voor liraglutide, semaglutide, naltrexon/bupropion of eventueel orlistat op basis van o.a. effectiviteit, comorbiditeit, beschikbaarheid en prijs. Overweeg bariatrische chirurgie met name bij een extreem verhoogd GGR.

Liraglutide en semaglutide hebben bij een indicatie voor gewichtsreducerende medicatie de voorkeur bij mensen met obesitas én diabetes type 2.

Indicaties

Ozempic (subcutaan)

 • Volwassenen met onvoldoende gereguleerde diabetes mellitus type 2, als toevoeging aan dieet en lichaamsbeweging:
  • als monotherapie wanneer metformine ongeschikt wordt geacht als gevolg van intolerantie of contra-indicaties;
  • in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes.

Rybelsus (oraal)

 • Volwassenen met onvoldoende gereguleerde diabetes mellitus type 2, om glykemische controle te verbeteren, als toevoeging aan dieet en lichaamsbeweging:
  • als monotherapie wanneer metformine ongeschikt wordt geacht als gevolg van intolerantie of contra-indicaties;
  • in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes.

Wegovy (subcutaan)

 • Bij volwassenen: als aanvulling op een caloriearm dieet en meer lichaamsbeweging ten behoeve van gewichtsbeheersing bij een aanvankelijke BMI van:
  • ≥ 30 kg/m² (obesitas), of
  • ≥ 27 kg/m² tot < 30 kg/m² (overgewicht) met ten minste één gewichtsgerelateerde comorbiditeit, zoals dysglykemie (prediabetes of diabetes mellitus type 2), hypertensie, dyslipidemie, obstructieve slaapapneu of hart- en vaatziekte.
 • Bij kinderen ≥ 12 jaar: als aanvulling op een caloriearm dieet en meer lichaamsbeweging ten behoeve van gewichtsbeheersing bij:
  • obesitas* en
  • lichaamsgewicht > 60 kg.

  * Obesitas (BMI ≥ 95e percentiel) zoals gedefinieerd in geslachts- en leeftijdsspecifieke BMI-groeigrafieken (CDC.gov); zie tabel 1 van de officiële productinformatie van Wegovy.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Diabetes mellitus type 2

Volwassenen

Subcutaan (Ozempic): begindosis 0,25 mg 1×/week; na 4 weken moet de dosering worden verhoogd naar 0,5 mg 1×/week. Na ten minste 4 weken met een dosering van 0,5 mg 1×/week, de dosering zo nodig verder verhogen naar 1 mg 1×/week. Na ten minste 4 weken met een dosering van 1 mg 1×/week, zo nodig verder verhogen naar max. 2 mg 1×/week. NB: De 2 mg pen is in Nederland niet in de handel.

Bij toevoegen aan een bestaande behandeling met metformine en/of een SGLT2-remmer of pioglitazon, kan de huidige dosis metformine en/of SGLT2-remmer of pioglitazon worden gehandhaafd. Bij toevoegen aan een bestaande behandeling met een sulfonylureumderivaat of insuline, een verlaging van de dosis sulfonylureumderivaat of insuline overwegen om de kans op hypoglykemie te verminderen; hierbij is zelfcontrole van de bloedglucosewaarde nodig. Dosisverlaging van insuline stapsgewijs uitvoeren.

Oraal (Rybelsus): begindosis 3 mg 1×/dag; na 1 maand moet de dosering worden verhoogd naar 7 mg 1×/dag. Na ten minste 1 maand met een dosering van 7 mg 1×/dag, de dosering zo nodig verder verhogen naar max. 14 mg 1×/dag.

Bij combinatie met metformine en/of een SGLT2-remmer of pioglitazon, kan de huidige dosis metformine en/of SGLT2-remmer of pioglitazon worden gehandhaafd. Bij combinatie met een sulfonylureumderivaat of insuline, een verlaging van de dosis sulfonylureumderivaat of insuline overwegen om de kans op hypoglykemie te verminderen; hierbij is zelfcontrole van de bloedglucosewaarde nodig. Dosisverlaging van insuline stapsgewijs uitvoeren.

Bij ouderen en personen met nier- of leverfunctiestoornis is een dosisaanpassing niet nodig. Gebruik bij eindstadium nierziekte (ESRD) ontraden.

Wisselen tussen oraal en subcutaan: het effect van wisselen kan niet makkelijk worden voorspeld vanwege de hoge farmacokinetische variabiliteit van de orale toedieningsvorm. Blootstelling na oraal 14 mg 1×/dag is vergelijkbaar met s.c. 0,5 mg 1×/week. Een orale dosis equivalent aan s.c. 1 mg 1×/week is nog niet vastgesteld.

Obesitas of overgewicht

Volwassenen en kinderen ≥ 12 jaar

Subcutaan (Wegovy): dosis over een periode van 16 weken verhogen tot de onderhoudsdosis volgens onderstaand schema. Overweeg uitstel van dosisverhoging of overweeg verlaging naar de vorige dosis bij significante gastro-intestinale symptomen, totdat ze zijn verminderd.

week 1-4: 0,25 mg 1×/week; week 5-8: 0,5 mg 1×/week; week 9-12: 1 mg 1×/week; week 13-16: 1,7 mg 1×/week; onderhoudsdosis: max. 2,4 mg 1×/week.

Bij kinderen de behandeling staken en heroverwegen als de patiënt na 12 weken gebruik van de maximaal te verdragen onderhoudsdosis niet ten minste 5% van zijn of haar BMI is kwijtgeraakt.

Bij personen met diabetes mellitus type 2: niet gebruiken in combinatie met een andere GLP1-agonist. Overweeg bij begin van de behandeling met semaglutide een dosisverlaging van gelijktijdig gebruikte insuline of sulfonylureumderivaat om de kans op hypoglykemie te verminderen.

Bij ouderen en personen met lichte of matige nier- of leverfunctiestoornis is een dosisaanpassing niet nodig. Gebruik bij ernstige nierfunctiestoornis (eGFR < 30 ml/min) of ernstige leverfunctiestoornis ontraden.

Toediening injectie

 • De injectie subcutaan toedienen in de buik, dij of bovenarm op elk gewenst moment van de dag, onafhankelijk van de maaltijden. De injectieplaats kan zonder aanpassing van de dosis worden gewijzigd. Niet intraveneus of intramusculair toedienen.
 • De dag van de wekelijkse toediening kan worden gewijzigd, zolang de tijd tussen twee doses ten minste 3 dagen (> 72 uur) bedraagt. Na selecteren van een nieuwe doseringsdag de dosering 1×/week voortzetten.
 • Een gemiste dosis zo snel mogelijk en binnen 5 dagen na de gemiste dosis alsnog toedienen. Als meer dan 5 dagen zijn verstreken, de gemiste dosis overslaan. In beide gevallen vervolgens het gebruikelijke wekelijkse doseerschema hervatten. Als meerdere doses van Wegovy zijn gemist, overweeg dan het verlagen van de begindosis bij herstart.

Toediening tablet

 • De tablet heel innemen (zonder breken, pletten of kauwen) met max. een half glas water, op een lege maag, ongeacht het tijdstip van de dag. Na inname ten minste 30 minuten wachten met eten, drinken of innemen van andere orale geneesmiddelen.
 • Een gemiste dosis overslaan. De daaropvolgende dosis de volgende dag innemen.

Bijwerkingen

Bij diabetes type 2

Gastro-intestinale bijwerkingen worden het vaakst gemeld in de eerste maanden van de behandeling. Patiënten met een laag lichaamsgewicht ondervinden mogelijk meer gastro-intestinale bijwerkingen.

Zeer vaak (≥ 10%): hypoglykemie (in combinatie met insuline of een sulfonylureumderivaat). Misselijkheid, diarree.

Vaak (1-10%): hypoglykemie (in combinatie met andere orale bloedglucoseverlagende middelen). Duizeligheid. Complicaties van diabetische retinopathie (bij patiënten met diabetische retinopathie die insuline en s.c.-semaglutide kregen, mogelijk door snelle verbetering bloedglucoseregulatie). Afname van eetlust, braken, dyspepsie, gastritis, gastro-oesofageale reflux, oprispingen, buikpijn of -ongemak, obstipatie, flatulentie. Cholelithiase. Vermoeidheid. Stijging serumlipase of -amylase. Gewichtsafname.

Soms (0,1-1%): overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag en urticaria. Dysgeusie. Stijging hartslag. Acute pancreatitis, vertraagde maaglediging. Reacties op de injectieplaats (bij s.c.-toediening), zoals huiduitslag en erytheem.

Zelden (0,01-0,1%): anafylactische reactie.

Verder zijn gemeld: angio-oedeem, darm-obstructie.

Bij obesitas of overgewicht

Gastro-intestinale bijwerkingen komen mogelijk vaker voor bij patiënten met matige nierfunctiestoornis.

Zeer vaak (≥ 10%): hoofdpijn. Misselijkheid, braken, buikpijn, obstipatie, diarree. Vermoeidheid.

Vaak (1-10%): hypoglykemie (bij patiënten met diabetes type 2). Duizeligheid, dysgeusie. Diabetische retinopathie (bij patiënten met diabetes type 2). Dyspepsie, gastritis, gastro-oesofageale reflux, oprispingen, opgezette buik, flatulentie. Cholelithiase. Haaruitval. Reacties op de injectieplaats.

Soms (0,1-1%): hypotensie, orthostatische hypotensie, stijging hartslag. Acute pancreatitis, vertraagde maaglediging. Stijging serumlipase of -amylase.

Zelden (0,01-0,1%): anafylactische reactie, angio-oedeem.

Verder is gemeld: darm-obstructie.

Interacties

Semaglutide vertraagt de maaglediging, wat de mate en snelheid van absorptie van (andere) oraal toegediende middelen kan verminderen.

Oraal semaglutide verhoogt de blootstelling aan levothyroxine met ca. 33% na toediening van een enkelvoudige dosis levothyroxine. Overweeg monitoring van schildklierparameters bij gelijktijdige behandeling.

Bij instellen van de behandeling met semaglutide bij patiënten die vitamine K-antagonisten gebruiken, de INR vaker controleren.

Bij toevoegen van semaglutide aan een bestaande therapie van een sulfonylureumderivaat en/of insuline, kan het risico op hypoglykemie toenemen; zie ook rubriek Doseringen.

Zwangerschap

Teratogenese: Het gebruik van GLP1-agonisten is onderzocht bij ruim 900 zwangere vrouwen met diabetes type 2. Er werd geen hoger risico gezien op aangeboren afwijkingen en hartafwijkingen vergeleken met vrouwen die insuline gebruikten. Er is meer onderzoek nodig om dit resultaat te bevestigen.

Advies: Gebruik ontraden. Ook wordt gewichtsvermindering (gebruik bij obesitas) tijdens de zwangerschap ontraden.

Overig: Staak het gebruik van semaglutide ten minste 2 maanden vóór een geplande zwangerschap, vanwege de lange halfwaardetijd. Een vruchtbare vrouw dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen tijdens de behandeling.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend bij de mens. Ja, bij dieren. Een nadelig effect bij de zuigeling kan niet worden uitgesloten.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden. Ook wordt gewichtsvermindering (gebruik bij obesitas) tijdens de lactatieperiode ontraden.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Semaglutide is geen vervanger voor insuline. Niet toepassen bij diabetes mellitus type 1 of diabetische ketoacidose.

Dehydratie kan optreden door gastro-intestinale bijwerkingen van semaglutide; hierdoor kan achteruitgang van de nierfunctie optreden. Adviseer patiënten tijdens de behandeling voorzorgsmaatregelen te nemen om dehydratie te voorkomen.

Acute pancreatitis is waargenomen bij gebruik van GLP1-agonisten; informeer patiënten over kenmerkende symptomen hiervan. Bij vermoeden van pancreatitis de behandeling staken. Indien de diagnose pancreatitis wordt gesteld de behandeling niet opnieuw beginnen. Wees voorzichtig bij een voorgeschiedenis van pancreatitis.

Er is meer kans op complicaties van diabetische retinopathie waargenomen bij patiënten met diabetische retinopathie die worden behandeld met s.c.-semaglutide en insuline, mogelijk door snelle verbetering van de bloedglucoseregulatie. Controleer patiënten met diabetische retinopathie nauwgezet.

De respons op orale behandeling kan lager zijn dan verwacht, omdat de absorptie van semaglutide zeer variabel is en minimaal kan zijn (2–4% van de patiënten worden niet blootgesteld). De toedieningsinstructie moet strikt worden opgevolgd, omdat de biologische beschikbaarheid laag is.

Bij de volgende patiëntgroepen zijn de veiligheid en werkzaamheid niet vastgesteld.

Gebruik Ozempic/Rybelsus ontraden bij

 • hartfalen NYHA-klasse IV;
 • eindstadium nierziekte;
 • mensen die bariatrische chirurgie hebben ondergaan (Rybelsus);
 • leeftijd < 18 jaar.

Er is weinig ervaring bij een ernstig verminderde nier- of leverfunctie of een leeftijd ≥ 75 jaar.

Gebruik Wegovy ontraden bij

 • behandeling met andere producten voor gewichtsbeheersing;
 • diabetes type 1;
 • mogelijk instabiele diabetische retinopathie;
 • ernstig verminderde nier- of leverfunctie;
 • hartfalen NYHA-klasse IV;
 • leeftijd < 12 jaar.

Er is weinig ervaring bij een licht of matig verminderde leverfunctie, een leeftijd ≥ 75 jaar, inflammatoire darmziekte of diabetische gastroparese.

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met semaglutide contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Glucagonachtige-peptide-1 (GLP-1)-agonist met 94% sequentiehomologie met humaan GLP-1. Geproduceerd met behulp van recombinant-DNA-technologie in Saccharomyces cerevisiae. Bindt zich aan de GLP-1-receptor en activeert deze.

Semaglutide heeft een langere werkingsduur dan humaan GLP-1. Het is gestabiliseerd tegen afbraak door het DPP-4-enzym; dit maakt albuminebinding met hoge affiniteit mogelijk, wat resulteert in een lange plasmahalfwaardetijd.

Glykemische controle

Door activering van GLP-1-receptoren in de pancreas verhoogt semaglutide op een glucoseafhankelijke manier de insulinesecretie en verlaagt het de glucagonafgifte, als de bloedglucoseconcentratie hoog is. Omgekeerd vermindert semaglutide tijdens hypoglykemie de insulinesecretie terwijl de glucagonsecretie niet wordt belemmerd. Vertraagt tevens in lichte mate de maaglediging in de vroege postprandiale fase.

Gewichtsverlies

GLP-1 is een fysiologische regulator van de eetlust en voedselinname. Door activering van GLP-1-receptoren in de hersenen verhoogt semaglutide het gevoel van verzadiging en vermindert het gevoel van trek en honger. Ook vermindert het de voorkeur voor vetrijk voedsel. Dit leidt tot minder energie-inname en daardoor gewichtsafname.

Verder komen GLP-1-receptoren ook voor in het hart-vaatstelsel, immuunsysteem en de nieren. Semaglutide heeft een gunstig effect op plasmalipiden, verlaagt de systolische bloeddruk en vermindert ontsteking.

Kinetische gegevens

Resorptie oraal toegediende semaglutide wordt voornamelijk in de maag geabsorbeerd. De absorptie is variabel en neemt af bij gelijktijdige inname van voedsel of grote hoeveelheid water. De absorptie neemt toe bij een langere periode van vasten.
F s.c. ca. 89%; oraal ca. 1%.
T max s.c. 1–3 dagen; oraal ca. 1 uur.
Overig 'steady-state-concentratie' wordt na 4–5 weken bereikt (s.c. en oraal).
V d ca. 0,18 l/kg (s.c.), ca. 0,11 l/kg (oraal).
Eiwitbinding > 99%.
Metabolisering proteolytische splitsing van de peptide-hoofdketen en daaropvolgende β-oxidatie van de vetzuur-zijketen. Enzymneutrale endopeptidase (NEP) is één van de actieve metabole enzymen.
Eliminatie ca. twee derde via de urine (waarvan ca. 3% onveranderd), ca. een derde via de feces.
T 1/2el ca. 1 week.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd