Geneesmiddelenoverzicht heparinen, LMWH's

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

heparinen, LMWH's

Werking

Werkingsmechanisme

De laagmoleculairgewicht heparinen, LMWH's:

  • versterken de neutralisering van de geactiveerde stollingsfactoren (m.n. Xa, in mindere mate IIa) door binding aan antitrombine. Hierdoor wordt de omzetting van fibrinogeen in fibrine geremd.

Effect

  • indirecte remming van de bloedstolling.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

  • bloedingen;
  • heparine-geïnduceerde trombocytopenie, type 1.

Minder frequent

  • heparine-geïnduceerde trombocytopenie, type 2;
  • osteoporose (bij langdurig gebruik);
  • hyperkaliëmie door heparine-geïnduceerde aldosteronsuppressie (vooral bij ouderen, chronisch nierfalen en diabetes mellitus);
  • reversibele alopecia;
  • huidnecrose;
  • priapisme.

Meer informatie

Het optreden van bloedingen is de belangrijkste bijwerking van heparinen. Vaak is er sprake van een onderliggende oorzaak, zoals een recente operatie, trauma of maagzweer.

Heparine-geïnduceerde trombocytopenie (HIT) kent een milde, veelvoorkomende vorm (type I) en een zeldzame, immuungemedieerde vorm (type II). Type I treedt meestal op binnen enkele dagen na aanvang van de therapie en is voorbijgaand van aard. Type II treedt doorgaans op na 5–10 dagen of soms eerder bij recente blootstelling aan heparinen. Het kan gepaard gaan met trombotische complicaties. Meestal betreft het veneuze trombose maar arteriële trombose en daarmee geassocieerde complicaties zoals ischemie van de ledematen, myocardinfarct of beroerte, komt ook voor. Bij HIT of een vermoeden ervan, dient de behandeling met een LMWH direct te worden gestaakt en vervangen met een anticoagulant uit een andere geneesmiddelengroep.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

heparinen, LMWH's vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties

Bronnen