atogepant

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Aquipta XGVS Aanvullende monitoring Abbvie bv

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
10 mg, 60 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

atogepant vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor dit middel is geen advies vastgesteld.

Indicaties

  • Profylaxe van migraine bij volwassenen die ten minste vier migraineaanvallen per maand hebben.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Migraineprofylaxe

Volwassenen (incl. ouderen)

Aanbevolen: 60 mg 1×/dag.

Bij gelijktijdige toediening van sterke CYP3A4-remmers of sterke OATP-remmers: 10 mg/dag.

Gemiste dosis: innemen zodra men eraan denkt. Als de dosis een hele dag is vergeten, de gemiste dosis overslaan en de volgende dosis volgens schema innemen.

Verminderde nierfunctie: een dosisaanpassing is niet nodig bij lichte of matige nierfunctiestoornis. Bij een ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring 15–29 ml/min) en bij terminale nierziekte (creatinineklaring < 15 ml/min): 10 mg/dag. Bij patiënten met terminale nierziekte die intermitterende dialyse krijgen, atogepant bij voorkeur na de dialyse innemen.

Verminderde leverfunctie: een dosisaanpassing is niet nodig bij een lichte of matige leverfunctiestoornis (Child-Pughscore 5–9) . Vermijd gebruik bij een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pughscore 10–15).

Toediening: Tablet niet delen, fijnmaken of kauwen, maar heel doorslikken. Tablet met of zonder maaltijd innemen.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): Verminderde eetlust, misselijkheid, obstipatie, vermoeidheid, slaperigheid, gewichtsafname.

Soms (0,1-1%): verhoogd ALAT, ASAT.

Verder is gemeld: Overgevoeligheidsreacties, waaronder huiduitslag, jeuk, urticaria, gezichtsoedeem.

Interacties

Atogepant is een substraat van CYP3A4 en van transporteiwitten (Pgp, BCRP, OATP1B1, OATP1B3 en OAT1).

Sterke CYP3A4-remmers (als claritromycine, itraconazol, ketoconazol, ritonavir) kunnen de blootstelling aan atogepant significant verhogen; itraconazol verhoogt de blootstelling aan atogepant met een factor 5,5 en de Cmax met 2,1; zie voor een dosisaanpassing de rubriek Doseringen. Bij gelijktijdig gebruik van zwakke of matige CYP3A4-remmers worden geen significante veranderingen verwacht.

CYP3A4-inductoren verlagen de plasmaconcentratie van atogepant. De sterke CYP3A4-inductor rifampicine verlaagt de blootstelling aan atogepant met 60%; de matige CYP3A4-inductoren topiramaat verlaagt de blootstelling met 25%.

Remmers van 'organic anion-transporting polypeptide' (OATP) (als rifampicine, ciclosporine, ritonavir) verhogen de systemische blootstelling aan atogepant; rifampicine verhoogt de blootstelling aan atogepant met een factor 2,9 en de Cmax met 2,2; zie voor een dosisaanpassing de rubriek Doseringen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, relatief weinig gegevens. Bij dieren is reproductietoxiciteit gebleken.

Advies: Gebruik ontraden.

Overig: Bij vrouwen die zwanger kunnen worden en geen anticonceptie toepassen gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Bij de mens, onbekend. Bij dieren, ja.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

Van dit middel zijn geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij een ernstige leverfunctiestoornis, atogepant vermijden.

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen < 18 jaar zijn niet vastgesteld.

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met atogepant contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

'Calcitonin gene-related peptide' (CGRP)-antagonist. Atogepant bindt aan de CGRP-receptor. CGRP is een neuropeptide dat de nociceptieve signalering moduleert, en is een vasodilatator die in verband is gebracht met de pathofysiologie van migraine. Tijdens een migraineaanval is de CGRP-spiegel verhoogd. Het precieze werkingsmechanisme is niet bekend; men denkt dat een CGRP-antagonist door modulatie van het trigeminale systeem migraine kan voorkomen.

Kinetische gegevens

T max 1–2 uur.
V d 4,2 l/kg (schijnbaar).
Metabolisering Wordt voornamelijk omgezet door CYP3A4.
Eliminatie Wordt deels in onveranderde vorm uitgescheiden; 5% via de urine en 42% via de feces.
T 1/2el 11 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

atogepant hoort bij de groep CGRP-antagonisten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links