erenumab

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Aimovig XGVS Aanvullende monitoring Novartis Europharm ltd.

Toedieningsvorm
Injectievloeistof
Sterkte
70 mg
Verpakkingsvorm
voorgevulde pen
Toedieningsvorm
Injectievloeistof
Sterkte
140 mg
Verpakkingsvorm
voorgevulde pen

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

erenumab vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Als profylaxe van episodische migraine is metoprolol het middel van eerste keus. In de tweedelijnszorg heeft candesartan (offlabel) de voorkeur, vanwege minder bijwerkingen waardoor de behandeling moet worden gestaakt. Vervolgens komen β-blokkers (metoprolol, propranolol) of de anti-epileptica, topiramaat of valproïnezuur (alleen bij mannen, offlabel) als tweede keus in aanmerking.

Bij chronische migraine in geval van medicatieovergebruikshoofdpijn eerst stoppen met het gebruik van alle hoofdpijnmedicatie gedurende 2–3 maanden (detoxificatie). Evalueer na detoxificatie de primaire hoofdpijndiagnose en start zo nodig profylaxe voor episodische migraine of, indien toch sprake is van chronische migraine met topiramaat of valproïnezuur. Als er geen sprake is van medicatie-overgebruik en ≥ 2 profylactica zijn geprobeerd (na onttrekkingsfase van overgebruik) die niet effectief zijn gebleken en/of gestaakt wegens bijwerkingen kan botulinetoxine A overwogen worden.

Een CGRP-remmer (erenumab, galcanezumab, fremanezumab) komt in aanmerking ter profylaxe van therapieresistente chronische migraine, dat wil zeggen na falen van topiramaat/valproïnezuur én botulinetoxine A.

Indicaties

  • Profylaxe van migraine bij volwassenen die ten minste 4 migrainedagen per maand hebben.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Migraineprofylaxe

Volwassenen (incl. ouderen)

70 mg s.c. /4 weken. Sommige patiënten kunnen baat hebben bij een dosis van 140 mg elke 4 weken.

Evaluatie en staken van de therapie: Beoordeel binnen drie maanden na de start het nut van de behandeling. Overweeg om bij patiënten die na 3 maanden behandeling geen respons hebben vertoond de behandeling te staken. Evalueer ook daarna regelmatig de noodzaak om de behandeling voort te zetten.

Verminderde nier- of leverfunctie: Bij een lichte tot matige nier- of leverfunctiestoornis is een dosisaanpassing niet nodig. Er is geen onderzoek uitgevoerd bij een ernstige nier- of leverfunctiestoornis.

Toediening: De injectie toedienen in buik, bovenbeen of achterkant van de bovenarm. De injectieplaatsen afwisselen en geen injecties toedienen op plekken waar de huid gevoelig, gekneusd, rood of hard is. Patiënten mogen zichzelf subcutaan injecteren na instructie van een beroepsbeoefenaar.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): overgevoeligheidsreacties waaronder anafylaxie, angio-oedeem, huiduitslag, zwelling/oedeem en urticaria. Obstipatie, jeuk, spierspasmen, reacties op de injectieplaats.

Verder is gemeld: orale aften (stomatitis, mondzweren, blaren in de mond), alopecia, rash Bij 3–11 % ontwikkeling van antilichamen (zonder gevolgen voor werkzaamheid of veiligheid).

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties gemeld met orale anticonceptiva of sumatriptan. Op basis van de kenmerken van monoklonale antilichamen worden geen farmacokinetische interacties verwacht.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid. Van humaan IgG is bekend dat het de placentabarrière passeert.

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Van humaan IgG is bekend dat het in de moedermelk wordt uitgescheiden gedurende de eerste dagen na de geboorte.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden gedurende de eerste dagen na de geboorte. Daarna alleen op strikte indicatie gebruiken gedurende de borstvoedingsperiode.

Contra-indicaties

Van dit middel zijn geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Voor patiënten met ernstige cardiovasculaire aandoeningen zijn er geen veiligheidsgegevens; deze waren uitgesloten in de klinische onderzoeken.

Ernstige overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, angio-oedeem en anafylactische reacties zijn gemeld; binnen enkele minuten na injectie, maar soms ook na meer dan een week. Stel bij optreden van een ernstige of heftige overgevoeligheidsreactie passende therapie in en stop met erenumab.

Obstipatie is meestal licht tot matig van intensiteit en verdwijnt meestal binnen 3 maanden. In sommige gevallen was de obstipatie ernstig en was operatie nodig. De kans op ernstigere obstipatie of op obstipatie met complicaties is groter bij een voorgeschiedenis van obstipatie of bij gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen geassocieerd met verminderde gastro-intestinale motiliteit. Overweeg om ernstige obstipatie de behandeling stop te zetten.

Onderzoeksgegevens: de veiligheid en werkzaamheid bij kinderen jonger dan 18 jaar zijn nog niet vastgesteld.

Overdosering

Bij doses tot max. 280 mg s.c. zijn geen toxische effecten waargenomen. Neem voor meer informatie over een vergiftiging met erenumab contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

'Calcitonin gene-related peptide' (CGRP)-remmer. Erenumab is een gehumaniseerd IgG2-monoklonaal antilichaam gericht tegen de CGRP-receptor. CGRP is een neuropeptide dat de nociceptieve signalering moduleert, en is een vasodilatator die in verband is gebracht met de pathofysiologie van migraine. Tijdens een migraineaanval is de CGRP-spiegel verhoogd. Het precieze werkingsmechanisme is niet bekend; men denkt dat een CGRP-remmer door modulatie van het trigeminale systeem migraine kan voorkomen.

Kinetische gegevens

T max 4–6 dagen.
F 82%.
V d 0,055 l/kg.
Metabolisering Overwegend via niet-specifieke proteolyse; bij een humaan monoklonaal antilichaam is hepatische klaring niet belangrijk en spelen CYP450-enzymen geen rol.
Eliminatie Via een niet-specifieke proteolytische route. De renale eliminatie van IgG-monoklonale antilichamen is laag.
T 1/2el 28 dagen (effectief).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

erenumab hoort bij de groep CGRP-antagonisten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links