calciumcarbonaat (als antacidum)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Rennie calciumcarbonaat XGVS OTC Bayer bv

Toedieningsvorm
Kauwgom, suikervrij
Sterkte
750 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

calciumcarbonaat (als antacidum) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Maagklachten: Start bij een (eerste) episode van maagklachten empirisch met medicatie, waarbij de mate van maagzuurremming stapsgewijs wordt opgehoogd. Achtereenvolgens is dit: een antacidum (bij voorkeur algeldraat/magnesiumhydroxide) of mucosaprotectivum (sucralfaat), een H2-antagonist (bij voorkeur famotidine), een protonpompremmer (bij voorkeur omeprazol op basis van kosten). Bouw de protonpompremmer of H2-antagonist na 4 weken gebruik af.

Afbouwen: Halveer de dosis van de protonpompremmer of H2-antagonist wekelijks tot de halve standaarddosis, staak vervolgens na één week helemaal. Dus bij gebruik van de standaarddosis 1 week de dosering halveren en daarna stoppen. Adviseer bij klachten tijdens of na afbouwen zo nodig gedurende max. drie weken een antacidum of mucosaprotectivum. Geef bij hinderlijke of recidiverende klachten een H2-antagonist en staak deze na één maand; probeer bij klachten uit te komen met een antacidum.

Indicaties

Symptomatische behandeling van brandend maagzuur en zuurgerelateerde symptomen bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Zuurgerelateerde maagklachten

Volwassenen (incl. ouderen) en kinderen ≥ 12 jaar

zo nodig 1-2 stuks kauwgom per keer, gedurende 15 minuten kauwen, na de maaltijd of voor het slapengaan. Max. 8 stuks (zwangere vrouwen: 5 stuks) per dag en niet langer dan 7 dagen onafgebroken gebruiken, tenzij een arts anders adviseert.

De resterende kauwgom niet doorslikken.

Bijwerkingen

Zeer zelden (< 0,01%): overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, urticaria, jeuk, dyspneu, angio-oedeem en anafylaxie.

Verder zijn gemeld: Misselijkheid, braken, maagklachten, obstipatie en diarree. Spierzwakte. Melk-alkalisyndroom (kan gepaard gaan met ageusie, calcinosis, asthenie, hoofdpijn, azotemie). Bij langdurig gebruik van hoge doses: hypercalciëmie en alkalose, in het bijzonder bij patiënten met een gestoorde nierfunctie.

Interacties

Gelijktijdige inname met o.a. tetracyclinen, chinolonen, digoxine, bisfofonaten, dolutegravir, levothyroxine, eltrombopag, fluoride, fosfaten of ijzer kan de absorptie van deze middelen aanzienlijk verminderen. Vanwege mogelijke verandering van absorptiesnelheid wordt geadviseerd om andere geneesmiddelen niet gelijktijdig in te nemen maar 1–2 uur voor inname van het antacidum.

Thiazide-diuretica verminderen de excretie van calcium, met het risico van hypercalciëmie; controleer regelmatig het serumcalciumgehalte bij deze combinatie.

Gelijktijdige behandeling met vitamine D, thiazide-diuretica en/of calciumhoudende geneesmiddelen of voedingsmiddelen (zoals melk) geeft meer kans op hypercalciëmie.

Hulpstof: Sorbitol, in sommige kauwtabletten, kan de biologische beschikbaarheid van andere oraal toegediende geneesmiddelen beïnvloeden.

Zwangerschap

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt. Vermijd hoge doseringen en langdurig gebruik (7 dagen), dit kan leiden tot te hoge spiegels van calcium. Zie ook de rubriek Doseringen.

Overig: Om overmatig gebruik van calcium te voorkomen, gelijktijdige, overmatige inname van melk en zuivelproducten vermijden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: In geringe mate.

Advies: Kan veilig worden gebruikt. Vermijd hoge doseringen en langdurig gebruik.

Contra-indicaties

  • hypercalciëmie, en/of condities resulterend in hypercalciëmie;
  • calciumbevattende nierstenen en hypercalciurie;
  • ernstige nierfunctiestoornis;
  • hypofosfatemie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Vermijd langdurig gebruik. Als symptomen langer dan 7 dagen aanhouden is medisch onderzoek noodzakelijk om ernstigere ziekten uit te sluiten.

Langdurig gebruik van hoge doses kan leiden tot hypercalciëmie, het melk-alkalisyndroom en nierschade, vooral bij een verminderde nierfunctie.

Bij een verminderde nierfunctie de calcium- en fosfaatplasmaspiegels regelmatig controleren.

Antacida kunnen symptomen maskeren van een maagcarcinoom.

De veiligheid en werkzaamheid van dit middel bij kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet vastgesteld.

Overdosering

Voor behandeling en symptomen van een intoxicatie met dit middel, zie vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Calciumcarbonaat neutraliseert lokaal maagzuur, onafhankelijk van absorptie. Het heeft een sterk en snel zuurneutraliserend vermogen. Een significante toename van de pH van de maaginhoud wordt bereikt binnen enkele minuten.

Kinetische gegevens

Resorptie gering, < 10% calcium geabsorbeerd.
Eliminatie de geabsorbeerde hoeveelheden calcium vooral via de urine. Niet-geabsorbeerd calcium via de feces.
Overig in de maag reageert calciumcarbonaat met het zuur in het maagsap, waarbij CO2 vrijkomt.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

calciumcarbonaat (als antacidum) hoort bij de groep antacida.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links