calciumcarbonaat/​magnesiumcarbonaat/​dimeticon

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Rennie deflatine XGVS OTC Bayer bv

Toedieningsvorm
Kauwtablet 'Deflatine'

Bevat per kauwtablet: calciumcarbonaat 680 mg, magnesiumcarbonaat 80 mg, dimeticon 25 mg. (Dimeticon is de inactieve vorm van simeticon.)

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

calciumcarbonaat/​magnesiumcarbonaat/​dimeticon vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Maagklachten: Start bij een (eerste) episode van maagklachten empirisch met medicatie, waarbij de mate van maagzuurremming stapsgewijs wordt opgehoogd. Achtereenvolgens is dit: een antacidum (bij voorkeur algeldraat/magnesiumhydroxide) of mucosaprotectivum (sucralfaat), een H2-antagonist (bij voorkeur famotidine), een protonpompremmer (bij voorkeur omeprazol op basis van kosten). Bouw de protonpompremmer of H2-antagonist na 4 weken gebruik af.

Endoscopische bevindingen: Geef bij een endoscopisch aangetoonde oesofagitis graad A en B een protonpompremmer (bij voorkeur omeprazol op basis van kosten) gedurende 8 weken en bouw deze vervolgens af. Bij H. pylori-negatieve ulcera en H. pylori-negatieve erosieve gastritis of bulbitis is de behandelduur 4 weken. Bij oesofagitis graad C en D is het gebruik van een protonpompremmer levenslang.

Afbouwen: Halveer de dosis van de protonpompremmer of H2-antagonist wekelijks tot de halve standaarddosis, staak vervolgens na één week helemaal. Dus bij gebruik van de standaarddosis 1 week de dosering halveren en daarna stoppen. Adviseer bij klachten tijdens of na afbouwen zo nodig gedurende max. drie weken een antacidum of mucosaprotectivum. Geef bij hinderlijke of recidiverende klachten een H2-antagonist en staak deze na één maand; probeer bij klachten uit te komen met een antacidum.

Indicaties

  • Symptomatische behandeling van volwassenen en kinderen ≥ 12 jaar met klachten als gevolg van brandend maagzuur, zure oprispingen, gasvorming in het maag-darmkanaal (flatulentie) en een opgeblazen gevoel.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Hyperaciditeit, gastro-oesofageale refluxziekte en flatulentie

Volwassenen en kinderen ≥ 12 jaar

1–2 tabletten kauwen of langzaam opzuigen, bij voorkeur 1 uur na de maaltijd en voor het slapengaan, zo nodig bij symptomen een extra dosis tussendoor; max. 8 gram calciumcarbonaat, dit is max. 11 kauwtabletten per dag. Als zelfzorgmiddel max. 2 weken gebruiken. Sluit een serieus ziektebeeld uit als klachten blijven bestaan na 14 dagen onafgebroken behandeling.

Toediening: Niet innemen met grote hoeveelheden melk(producten). Innemen kan zonder water; evt. kauwen of opzuigen.

Bijwerkingen

Zeer zelden (< 0,01%): overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, urticaria, jeuk, dyspneu, angio-oedeem en anafylaxie.

Verder zijn gemeld: Misselijkheid, braken, maagklachten, obstipatie en diarree. Spierzwakte. Melk-alkalisyndroom (kan gepaard gaan met ageusie, calcinosis, astenie, hoofdpijn, azotemie). Bij langdurig gebruik van hoge doses: hypermagnesiëmie of hypercalciëmie (kan gepaard gaan met maag- darmklachten en spierzwakte, vermoeidheid, verwarring, polyurie, polydypsie en dehydratie) en alkalose, in het bijzonder bij patiënten met een gestoorde nierfunctie.

Interacties

Gelijktijdige inname met o.a. tetracyclinen, chinolonen, digoxine, bisfosfonaten, dolutegravir, levothyroxine, eltrombopag, fluoride, fosfaten of ijzer kan de absorptie van deze middelen aanzienlijk verminderen. Vanwege mogelijke verandering van absorptiesnelheid wordt geadviseerd om andere geneesmiddelen niet gelijktijdig in te nemen maar 1–2 uur voor inname van het antacidum.

Thiazide-diuretica verminderen de excretie van calcium, met het risico van hypercalciëmie; controleer regelmatig het serumcalciumgehalte bij deze combinatie.

Het gebruik kan interfereren met fysiologische waarden: de pH van de urine kan toenemen en de serumconcentratie van fosfaten en kalium kan afnemen door overmatig en langdurig gebruik.

Hulpstof: Sorbitol, in sommige kauwtabletten, kan de biologische beschikbaarheid van andere oraal toegediende geneesmiddelen beïnvloeden.

Zwangerschap

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt. Vermijd hoge doseringen en langdurig (14 dagen) gebruik, dit kan leiden tot te hoge spiegels van calcium, magnesium of aluminium.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: In geringe mate.

Advies: Kan worden gebruikt. Vermijd hoge doseringen en langdurig gebruik.

Contra-indicaties

  • ernstige nierfunctiestoornis, hypercalciëmie en/of condities resulterend in hypercalciëmie;
  • reeds bestaande hypofosfatemie;
  • calciumbevattende nierstenen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet gebruiken bij hypercalciurie.

In verband met de bijwerkingen langdurig gebruik vermijden.

Antacida kunnen de symptomen van maagcarcinoom maskeren.

Bij nierfunctiestoornissen de calcium-, fosfaat– en magnesiumplasmaspiegels regelmatig controleren.

Wees voorzichtig bij obstipatie, hemorroïden en sarcoïdose.

Langdurig gebruik verhoogt het risico op het ontstaan van nierstenen.

Langdurig gebruik van hoge doseringen kan leiden tot hypercalciëmie, hypermagnesiëmie, en het melk-alkalisyndroom, in het bijzonder bij een verminderde nierfunctie.

Er is een mogelijk verband gerapporteerd tussen calciumcarbonaat én appendicitis, gastro-intestinale bloeding, intestinale blokkering of oedeem.

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen < 12 jaar zijn nog niet vastgesteld.

Overdosering

Voor behandeling en symptomen van een intoxicatie met dit middel, zie vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Calciumcarbonaat en magnesiumcarbonaat zijn antacida. Ze werken lokaal door maagzuur te neutraliseren. Dimeticon gaat schuim- en gasvorming in de maag tegen.

Kinetische gegevens

Resorptie gering (magnesium 15–20%, calcium < 10%), niet (dimeticon).
Metabolisering niet (dimeticon).
Eliminatie De geabsorbeerde hoeveelheden calcium en magnesium vooral via de urine. De rest via de feces.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

calciumcarbonaat/magnesiumcarbonaat/dimeticon hoort bij de groep antacida.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links