alginezuur/​natriumwaterstofcarbonaat/​calciumcarbonaat

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Gaviscon XGVS OTC Reckitt Benckiser Nederland bv

Toedieningsvorm
Kauwtablet 'pepermunt'

Bevat per kauwtablet: natriumalginaat 250 mg, calciumcarbonaat 80 mg, natriumwaterstofcarbonaat 133,5 mg.

Toedieningsvorm
Suspensie 'anijs'
Verpakkingsvorm
200 ml

Bevat per ml: natriumalginaat 50 mg, calciumcarbonaat 16 mg, natriumwaterstofcarbonaat 26,7 mg.

Gaviscon Duo XGVS OTC Reckitt Benckiser Nederland bv

Toedieningsvorm
Kauwtablet

Bevat per kauwtablet: natriumalginaat 250 mg, calciumcarbonaat 187,5 mg, natriumwaterstofcarbonaat 106,5 mg.

Toedieningsvorm
Suspensie
Verpakkingsvorm
150 ml, sachet 10 ml

Bevat per ml: natriumalginaat 50 mg, calciumcarbonaat 32,5 mg, natriumwaterstofcarbonaat 21,3 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

alginezuur/​natriumwaterstofcarbonaat/​calciumcarbonaat vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Maagklachten: Start bij een (eerste) episode van maagklachten empirisch met medicatie, waarbij de mate van maagzuurremming stapsgewijs wordt opgehoogd. Achtereenvolgens is dit: een antacidum (bij voorkeur algeldraat/magnesiumhydroxide) of mucosaprotectivum (sucralfaat), een H2-antagonist (bij voorkeur famotidine), een protonpompremmer (bij voorkeur omeprazol op basis van kosten). Bouw de protonpompremmer of H2-antagonist na 4 weken gebruik af.

Afbouwen: Halveer de dosis van de protonpompremmer of H2-antagonist wekelijks tot de halve standaarddosis, staak vervolgens na één week helemaal. Dus bij gebruik van de standaarddosis 1 week de dosering halveren en daarna stoppen. Adviseer bij klachten tijdens of na afbouwen zo nodig gedurende max. drie weken een antacidum of mucosaprotectivum. Geef bij hinderlijke of recidiverende klachten een H2-antagonist en staak deze na één maand; probeer bij klachten uit te komen met een antacidum.

Alginezuur/natriumwaterstofcarbonaat/calciumcarbonaat heeft als bijwerking een opgeblazen gevoel en flatulentie door CO2-ontwikkeling in de maag en is daarom minder geschikt als antacidum.

Indicaties

  • Klachten veroorzaakt door gastro-oesofageale reflux.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Gastro-oesofageale reflux

Volwassenen (incl. ouderen) en kinderen > 12 jaar

Gaviscon: 2-4 kauwtabletten tot max. 4× per dag (na de maaltijden en voor het slapen gaan). Gaviscon duo: 2-4 kauwtabletten óf 10-20 ml suspensie (gelijk aan 1-2 sachets) tot max. 4× per dag (na de maaltijden en voor het slapen gaan).

Volwassenen (incl. ouderen) en kinderen > 10 jaar

Gaviscon: 10–20 ml suspensie tot max. 4× per dag (na de maaltijden en voor het slapen gaan). Gaviscon duo bij kinderen < 12 jaar alleen gebruiken op medisch advies.

Kinderen < 10 jaar

Gaviscon: 10 ml suspensie tot max, 4× per dag (na de maaltijden en voor het slapen gaan). Gaviscon duo bij kinderen < 12 jaar alleen gebruiken op medisch advies.

Verminderde leverfunctie: Er is geen dosisaanpassing nodig.

Verminderde nierfunctie: Wees voorzichtig bij een natriumarm dieet. Gecontra-indiceerd bij ernstige nierinsufficiëntie.

Toediening

  • De tabletten goed kauwen, zo nodig water nadrinken.
  • Desgewenst kan de suspensie worden verdund met maximaal een even grote hoeveelheid water. Goed roeren.

Bijwerkingen

Zeer zelden (< 0,01%): overgevoeligheidsreacties, zoals urticaria, bronchospasmen en anafylactische reacties.

Verder zijn gemeld bij Gaviscon duo: buikpijn, zuurbranden, diarree, obstipatie, misselijkheid, braken. Jeukende huiduitslag. Alkalose, hypercalciëmie, melk-alkalisyndroom (meestal bij gebruik van hogere doseringen dan aanbevolen).

Interacties

Vanwege de aanwezigheid van calcium en carbonaten kan bij gelijktijdige inname met onder andere H2-antihistaminica, tetracyclinen, fluorchinolonen, penicillamine, ketoconazol, glucocorticoïden, β-blokkers (atenolol, metoprolol, propranolol), digoxine, ijzer, antipsychotica, thyroxine, chloroquine, bisfosfonaten, estramustine of isoniazide een vermindering van de absorptie van deze middelen niet worden uitgesloten. Bij gelijktijdig gebruik een interval van 2 uur aanhouden.

Zwangerschap

Teratogenese: Geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Farmacologisch effect: Overmatig gebruik van natriumwaterstofcarbonaat kan onder andere leiden tot metabole alkalose.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt; vermijd hoge doseringen en langdurig gebruik.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Hooguit gering.

Advies: Kan veilig worden gebruikt, vermijd hoge doseringen en langdurig gebruik.

Contra-indicaties

  • ernstige nierinsufficiëntie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Langdurig gebruik vermijden. De symptomen van maagcarcinoom kunnen worden gemaskeerd. Als de symptomen na 7–14 dagen gebruik niet verbeteren de situatie opnieuw beoordelen.

Calcium: Wees voorzichtig met de calciumbevattende preparaten bij behandeling van patiënten met hypercalciëmie, nefrocalcinose of terugkerende calciumhoudende nierstenen.

Fosfaat: Gaviscon duo niet gebruiken bij hypofosfatemie.

Natrium: Wees voorzichtig met natrium, in kauwtablet en suspensie, bij een natriumarm dieet. Bij kinderen met gastro–enteritis of nierinsufficiëntie is er meer kans op hypernatriëmie.

Maagzuur: Bij patienten met zeer weinig maagzuur kan de werkzaamheid verminderd zijn.

Hulpstoffen

  • Aspartaam, in kauwtablet, kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie (PKU).
  • Benzylalcohol, in suspensie 'anijs', bij voorkeur niet gebruiken bij pasgeborenen < 4 weken vanwege ernstige bijwerkingen, zoals ‘gasping’-syndroom. Tevens niet langer dan één week gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar, vanwege stapeling. Benzylalcohol in grote hoeveelheden kan zich ophopen in het lichaam en metabole acidose veroorzaken; wees voorzichtig tijdens zwangerschap, lactatie en bij een verminderde lever- of nierfunctie.

Overdosering

Symptomen

Abdominale distensie.

Neem voor informatie over een vergiftiging met alginezuur/antacida contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Vormt een beschermende gel met hogere pH, die op de maaginhoud drijft. Deze gel vormt een fysische barrière tussen maagzuur en oesofagus en onderdrukt reflux. Het effect (van de suspensie) treedt binnen 3 minuten in en houdt tot 4 uur aan.

Kinetische gegevens

Resorptie kalium, aluminium en magnesium kunnen worden geabsorbeerd.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

alginezuur/natriumwaterstofcarbonaat/calciumcarbonaat hoort bij de groep antacida.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links