calciumcarbonaat/​magnesiumcarbonaat

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Rennie XGVS OTC Bayer bv

Toedieningsvorm
Kauwtablet

Bevat per kauwtablet: calciumcarbonaat 680 mg, magnesiumcarbonaat 80 mg en tevens saccharose.

Toedieningsvorm
Kauwtablet 'Anijs'

Bevat per kauwtablet: calciumcarbonaat 680 mg, magnesiumcarbonaat 80 mg en tevens saccharose en aspartaam 10 mg, overeenkomend met 5,5 mg fenylalanine.

Toedieningsvorm
Kauwtablet 'Deflatine'

Bevat per kauwtablet: calciumcarbonaat 680 mg, magnesiumcarbonaat 80 mg, simeticon 25 mg en tevens sorbitol.

Toedieningsvorm
Kauwtablet 'Duo'

Bevat per kauwtablet: calciumcarbonaat 625 mg, magnesiumcarbonaat 73,50 mg en alginezuur 150 mg en tevens sucrose 230 mg en glucose 555 mg per tablet.

Toedieningsvorm
Kauwtablet 'Sinaasappel'

Bevat per kauwtablet: calciumcarbonaat 680 mg, magnesiumcarbonaat 80 mg en tevens saccharose.

Toedieningsvorm
Kauwtablet 'Suikervrij'

Bevat per kauwtablet: calciumcarbonaat 680 mg, magnesiumcarbonaat 80 mg en tevens sorbitol 400 mg en natriumsaccharine 0,8 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

calciumcarbonaat/​magnesiumcarbonaat vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Maagklachten: Start bij een (eerste) episode van maagklachten empirisch met medicatie, waarbij de mate van maagzuurremming stapsgewijs wordt opgehoogd. Achtereenvolgens is dit: een antacidum (bij voorkeur algeldraat/magnesiumhydroxide) of mucosaprotectivum (sucralfaat), een H2-antagonist (bij voorkeur famotidine), een protonpompremmer (bij voorkeur omeprazol op basis van kosten). Bouw de protonpompremmer of H2-antagonist na 4 weken gebruik af.

Endoscopische bevindingen: Geef bij een endoscopisch aangetoonde oesofagitis graad A en B een protonpompremmer (bij voorkeur omeprazol op basis van kosten) gedurende 8 weken en bouw deze vervolgens af. Bij H. pylori-negatieve ulcera en H. pylori-negatieve erosieve gastritis of bulbitis is de behandelduur 4 weken. Bij oesofagitis graad C en D is het gebruik van een protonpompremmer levenslang.

Afbouwen: Halveer de dosis van de protonpompremmer of H2-antagonist wekelijks tot de halve standaarddosis, staak vervolgens na één week helemaal. Dus bij gebruik van de standaarddosis 1 week de dosering halveren en daarna stoppen. Adviseer bij klachten tijdens of na afbouwen zo nodig gedurende max. drie weken een antacidum of mucosaprotectivum. Geef bij hinderlijke of recidiverende klachten een H2-antagonist en staak deze na één maand; probeer bij klachten uit te komen met een antacidum.

Indicaties

  • Klachten veroorzaakt door gastro-oesofageale reflux en hyperaciditeit, zoals regurgitatie, brandend maagzuur, ulcus pepticum en lichte reflux-oesofagitis.
  • 'Deflatine' kauwtablet: met name indien tevens klachten veroorzaakt door gasvorming in het maag-darmkanaal aanwezig zijn, zoals flatulentie of een opgeblazen gevoel.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Hyperaciditeit, gastro-oesofageale refluxziekte en flatulentie

Volwassenen en kinderen ≥ 12 jaar

1–2 tabletten kauwen of langzaam opzuigen, 1 uur na de maaltijd en voor het slapengaan, zo nodig een extra dosis tussendoor; max. 8 gram calciumcarbonaat, dit is max. 11 tabletten per dag, of kauwtablet 'Duo' max. 12 tabletten per dag. Als zelfzorgmiddel maximaal 1 week (tablet Duo) of maximaal 2 weken (overige kauwtabletten) gebruiken. Sluit een serieus ziektebeeld uit als klachten blijven bestaan na 14 dagen onafgebroken behandeling.

Toediening: Niet innemen met grote hoeveelheden melk(producten).

Bijwerkingen

Zowel obstipatie (door calciumcarbonaat) als diarree (door de magnesiumverbinding) kunnen optreden. Misselijkheid, braken, diarree. Spierzwakte. Na langdurig gebruik van hoge doses kan, zeker wanneer tegelijkertijd veel melk(producten) en vitamine D worden gebruikt, het melk-alkalisyndroom (hoofdpijn, misselijkheid, prikkelbaarheid, alkalose, hypercalciëmie, asthenie en niersteenvorming) optreden. Bij langdurig gebruik van hoge doses kan, vooral bij nierfunctiestoornissen, hypermagnesiëmie, hypercalciëmie en alkalose met als mogelijke symptomen maag-darmklachten (misselijkheid, braken, obstipatie, diarree), vermoeidheid, verwardheid, polyurie, polydipsie, dehydratie, sedatie, spierzwakte, hypotensie, bradycardie en coma optreden.

Zeer zelden: overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, urticaria, dyspneu, angio-oedeem en anafylaxie. Verder zijn gemeld: blindedarmontsteking (appendicitis), gastro-intestinale bloeding, darmobstructie, oedeem.

Interacties

Gelijktijdige inname met o.a. tetracyclinen, chinolonen, digoxine, bisfofonaten, dolutegravir, levothyroxine, eltrombopag, bisacodyl, chloorpromazine, cimetidine, isoniazide, thiamine, fluoride, fosfaten of ijzer kan de absorptie van deze middelen aanzienlijk verminderen. Vanwege mogelijke verandering van absorptiesnelheid wordt geadviseerd om andere geneesmiddelen niet gelijktijdig in te nemen maar 1–2 uur voor inname van het antacidum. Bij combinatie met bismutsubcitraat deze 1-2 uur voor het antacidum innemen omdat anders de werking van de bismutsubcitraat afneemt. Thiazide-diuretica verminderen de excretie van calcium, met het risico van hypercalciëmie; controleer regelmatig het serumcalciumgehalte bij deze combinatie.

Zwangerschap

Farmacologisch effect: hypercalciëmie en hypermagnesiëmie zijn niet uitgesloten, met name na overmatig of langdurig gebruik.

Advies: Kan, voor zover bekend zonder gevaar, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Advies: Kan overeenkomstig voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • ernstige nierfunctiestoornis.
  • nierstenen.
  • reeds bestaande hypofosfatemie, condities resulterend in hypercalciëmie.

Waarschuwingen en voorzorgen

In verband met de bijwerkingen langdurig gebruik vermijden. Antacida kunnen de symptomen van maagcarcinoom maskeren. Bij nierfunctiestoornissen de calcium-, fosfaat– en magnesiumplasmaspiegels regelmatig controleren. Voorzichtigheid is geboden bij obstipatie, hemorroïden en sarcoïdose. Kauwtablet 'Anijs': houd bij homozygote fenylketonurie rekening met de hoeveelheid fenylalanine die door aspartaam wordt geleverd. De pH van de urine kan toenemen en fosfaat- en kaliumspiegels kunnen afnemen bij langdurig en overmatig gebruik.

Eigenschappen

Calciumcarbonaat en magnesiumcarbonaat hebben een sterk en snel zuurneutraliserend vermogen. Door de stijging van de pH neemt de vorming van pepsine af. Simeticon (= geactiveerd dimeticon) in de 'Deflatine' kauwtabletten gaat schuim- en gasvorming in de maag tegen. Alginezuur in de 'Duo' kauwtabletten vormt een viskeuze gel die op de maaginhoud blijft drijven als een barrière tegen reflux. Een significante toename van de pH van de maaginhoud wordt bereikt binnen enkele minuten.

Kinetische gegevens

Resorptie gering (magnesium 15-20%, calcium 10%), niet (simeticon en alginezuur).
Metabolisering niet (simeticon en alginezuur).
Eliminatie De geabsorbeerde hoeveelheden calcium en magnesium vooral via de urine. De rest via de feces.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

calciumcarbonaat/magnesiumcarbonaat hoort bij de groep antacida.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links