algeldraat/​magnesiumhydroxide

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Antagel XGVS OTC Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Suspensie
Verpakkingsvorm
300 ml, 500 ml

Bevat per ml suspensie: aluminiumoxide 40 mg (als algeldraat), magnesiumhydroxide 20 mg. Conserveermiddel: methyl- en propylparahydroxybenzoaat.

Gastilox XGVS OTC Novum Pharma bv

Toedieningsvorm
Kauwtablet

Bevat per kauwtablet: aluminiumoxide 200 mg (als algeldraat), magnesiumhydroxide 400 mg.

Toedieningsvorm
Suspensie 'Forte'
Verpakkingsvorm
flacon 240 ml, zakje 10 ml

Bevat per ml suspensie: aluminiumoxide 90 mg (als algeldraat), magnesiumhydroxide 60 mg. Conserveermiddel: methyl- en propylparahydroxybenzoaat.

Maalox XGVS OTC Sanofi SA

Toedieningsvorm
Kauwtablet

Bevat per kauwtablet: aluminiumoxide 200 mg (als algeldraat), magnesiumhydroxide 400 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

algeldraat/​magnesiumhydroxide vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De behandeling van eerste-episode maagklachten, functionele maagklachten en gastro-oesofageale refluxziekte bestaat uit het geleidelijk verhogen van de mate van zuurremming met achtereenvolgens een antacidum, een H2-receptorantagonist en een protonpompremmer. Bij voldoende effect wordt de medicatie geleidelijk gestopt. Bij een antacidum gaat de voorkeur uit naar een combinatie van algeldraat met magnesiumhydroxide (werkt sneller en langer), bij een H2-receptorantagonist naar famotidine en bij een protonpompremmer naar omeprazol; dit in verband met de bredere toepasbaarheid en de prijs.

Voor de behandeling van een endoscopisch aangetoonde oesofagitis zijn protonpompremmers de standaardbehandeling, waarbij de voorkeur uitgaat naar omeprazol. Protonpompremmers zijn hierbij effectiever gebleken dan H2-receptorantagonisten en antacida. Bij oesofagitis graad C en D is het gebruik levenslang.

Voor de behandeling van maagklachten als gevolg van NSAID-gebruik komt een protonpompremmer, bij voorkeur omeprazol, in aanmerking. De behandeling van maagklachten als gevolg van andere medicatie bestaat uit het geleidelijk verhogen van de mate van zuurremming met achtereenvolgens een antacidum, een H2-receptorantagonist en een protonpompremmer.

Indicaties

  • indigestie;
  • zuurbranden;
  • reflux-oesofagitis;
  • ulcus pepticum;
  • (hemorragische) gastritis;
  • Profylaxe van stress-ulcera en van bloedingen uit stress-ulcera.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Klachten veroorzaakt door hyperaciditeit

Volwassenen

1 kauwtablet of 10–15 ml suspensie. Eén uur na elke maaltijd en voor het slapengaan. Bij ernstige klachten: de dosering van de kauwtablet verdubbelen, of 10-20 ml van de suspensie Forte gebruiken, of iedere 2 uur aanvullende doses gebruiken van de suspensie.

Overige indicaties

Volwassenen

doseren op geleide van de aciditeit van de maaginhoud.

Toediening: De suspensie goed schudden voor gebruik.

Bijwerkingen

Zelden (0,01-0,1%): encefalopathie door hypermagnesiëmie en geabsorbeerd aluminium bij langdurig gebruik van hoge doses bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie. Misselijkheid en braken. Niersteenvorming.

Verder zijn gemeld: osteomalacie. Demineralisatie van het skelet, verhoogde botresoptie. Spierzwakte. Hypofosfatemie, hypercalciurie, hyperaluminemie. Anorexie, buikpijn. Allergische reacties, zoals jeuk, urticaria, angio-oedeem en anafylactische reacties.

De antacida zijn in een zodanige verhouding met elkaar gemengd dat de obstiperende bijwerking van de aluminiumverbinding wordt tegengegaan door de laxerende bijwerking van de magnesiumverbinding.

Interacties

Niet combineren met mycofenolzuur, de absorptie hiervan wordt geremd.

Gelijktijdig gebruik met citraten kan verhoogde aluminiumspiegels geven; vooral bij nierfunctiestoornissen.

Gelijktijdig gebruik met kinidine kan de serumconcentratie van kinidine verhogen.

Gelijktijdig gebruik met polystyreensulfonaten kan de kaliumbindende werking hiervan verminderen en bovendien aanleiding geven tot metabole alkalose bij patiënten met een verminderde nierfunctie; houd daarom een tijdsinterval van minimaal 3 uur aan tussen de inname van deze middelen.

Aluminium-bevattende antacida kunnen de absorptie van andere geneesmiddelen verstoren, zoals: H2-antagonisten, atenolol, bictegravir/emtricitabine/tenofoviralafenamide, chloroquine, cyclinen, dasatinib, digoxine, eltrombopag, ethambutol, fenothiazinen, fenytoïne, gabapentine, glucocorticoïden, indomethacine, ketoconazol, levothyroxine, lincosamiden, metoprolol, mycofenolaatmofetil, propranolol, raltegravir, riociguat, natriumfluoride en tacrolimus. Hanteer voor de inname van deze middelen een interval van ten minste 2 uur met het antacidum. Afgeraden wordt gelijktijdige inname van o.a. tetracyclinen, digoxine, atropine, cimetidine, bisacodyl, chloorpromazine, rosuvastatine, bisfosfonaten, ijzer, itraconazol, thyreomimetica, isoniazide of ciprofloxacine, omdat de absorptie van deze middelen aanzienlijk kan verminderen; deze middelen in elk geval ten minste 2 uur innemen vóór het antacidum, chinolonen ten minste 4 uur vóór het antacidum innemen.

Alkalisering van de urine (door toediening van magnesiumhydroxide) kan van invloed zijn op de uitscheiding van bepaalde geneesmiddelen; er is een verhoogde uitscheiding van salicylaten waargenomen.

Hulpstoffen: Sorbitol (in suspensies) kan de biologische beschikbaarheid van andere oraal toegediende geneesmiddelen beïnvloeden.

Zwangerschap

Teratogenese: Geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Overig: vermijd hoge doseringen en langdurig gebruik.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in geringe mate.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • ernstige nierfunctiestoornis;
  • hypofosfatemie;
  • kauwtablet: zeldzame erfelijke aandoeningen als fructose-intolerantie, glucose-galactosemalabsorptie, sucrase-isomaltase-insufficiëntie.

Waarschuwingen en voorzorgen

In verband met de bijwerkingen langdurig gebruik vermijden.

Fosfaatdepletie: Hypofosfatemie of het fosfaatdeficiëntiesyndroom (symtomen zijn anorexie, spierzwakte en osteomalacie) kan worden voorkomen door gebruik van extra melk. Wees voorzichtig bij een beperkte fosfaatinname, (langdurig) gebruik kan leiden tot fosfaatdepletie met verhoogde botresorptie en hypercalciurie. Raadpleeg een arts bij risicofactoren voor fosfaatdepletie, beperkte fosfaatinname, langdurig gebruik en nierfunctiestoornis.

Hypermagnesiëmie en -aluminumie: Bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie kan langdurig gebruik encefalopathie, hypermagnesiëmie en hyperaluminemie veroorzaken, met als mogelijk gevolg hypotensie, misselijkheid, braken, ademhalingsdepressie, bradycardie en coma. Gebruik bij jonge kinderen kan ook leiden tot hypermagnesiëmie.

Darmobstructie: Een hoge dosis kan hypomobiliteit van de darmen veroorzaken en darmobstructie of ileus veroorzaken of verergeren, wees voorzichtig bij nierfunctiestoornis en bij kinderen < 2 jaar en ouderen.

Nierstenen: Bij nierstenen de aangegeven dosering niet overschrijden en niet langdurig gebruiken; bij aanhoudende - of terugkerende klachten een arts raadplegen.

Porfyrie: Wees voorzichtig bij porfyriepatiënten, omdat aluminiumhydroxide een porfyrinogene reactie kan opwekken of verergeren.

Maagcarcinoom: Antacida kunnen de symptomen van maagcarcinoom maskeren.

Hulpstoffen: Sorbitol (in suspensies) kan maag-darmklachten veroorzaken en licht laxerende werking hebben.

Overdosering

Symptomen

diarree, buiken, braken, hypomotiliteit van de darmen, darmobstructie en ileus. Symptomen van ernstige acute magnesiumintoxicatie bij nierinsufficiëntie: verwardheid, sedatie, ademhalingsdepressie, hypotensie, hartritmestoornis.

Therapie

Bij een magnesiumintoxicatie kan als antidotum calciumgluconaat langzaam intraveneus worden toegediend. Neem voor meer informatie over een vergiftiging met aluminiumoxide/magnesiumhydroxide contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Antacidum. Algeldraat en magnesium(hydr)oxide samen hebben een sterk en snel zuurneutraliserend vermogen. Door de stijging van de pH neemt de proteolytische werking van pepsine af. Zuurbindingscapaciteit is 18 mmol/tablet.

Kinetische gegevens

Resorptie 15–30% (aluminium en magnesium).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

algeldraat/magnesiumhydroxide hoort bij de groep antacida.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links