algeldraat/​magnesiumhydroxide/​dimeticon

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Gastilox plus dimeticon XGVS OTC Novum Pharma bv

Toedieningsvorm
Kauwtablet

Bevat per tablet: algeldraat overeenkomend met aluminiumoxide 100 mg, magnesiumhydroxide 200 mg en dimeticon 25 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

algeldraat/​magnesiumhydroxide/​dimeticon vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Maagklachten>: Start bij een (eerste) episode van maagklachten empirisch met medicatie, waarbij de mate van maagzuurremming stapsgewijs wordt opgehoogd. Achtereenvolgens is dit: een antacidum (bij voorkeur algeldraat/magnesiumhydroxide) of mucosaprotectivum (sucralfaat), een H2-antagonist (bij voorkeur famotidine), een protonpompremmer (bij voorkeur omeprazol op basis van kosten). Bouw de protonpompremmer of H2-antagonist na 4 weken gebruik af.

Endoscopische bevindingen: Geef bij een endoscopisch aangetoonde oesofagitis graad A en B een protonpompremmer (bij voorkeur omeprazol op basis van kosten) gedurende 8 weken en bouw deze vervolgens af. Bij H. pylori-negatieve ulcera en H. pylori-negatieve erosieve gastritis of bulbitis is de behandelduur 4 weken. Bij oesofagitis graad C en D is het gebruik van een protonpompremmer levenslang.

Afbouwen: Halveer de dosis van de protonpompremmer of H2-antagonist wekelijks tot de halve standaarddosis, staak vervolgens na één week helemaal. Dus bij gebruik van de standaarddosis 1 week de dosering halveren en daarna stoppen. Adviseer bij klachten tijdens of na afbouwen zo nodig gedurende max. drie weken een antacidum of mucosaprotectivum. Geef bij hinderlijke of recidiverende klachten een H2-antagonist en staak deze na één maand; probeer bij klachten uit te komen met een antacidum.

Algeldraat/magnesiumhydroxide/dimeticon heeft geen voordelen ten opzichte van algeldraat/magnesiumhydroxide en is duurder.

Indicaties

  • Zuurbranden (hyperaciditeit);
  • Ulcus ventriculi en ulcus duodeni;
  • Hemorragische gastritis.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Zuurbranden

Volwassenen

2 kauwtabletten 1 uur na de maaltijden en voor het slapengaan. Bij ernstige klachten de dosering verdubbelen.

Overige indicaties

Volwassenen

Op geleide van de aciditeit doseren.

Bijwerkingen

Zelden (0,01-0,1%): hypermagnesiëmie. Afname van de fosfaatabsorptie, met als gevolg hypofosfatemie. Encefalopathie door hypermagnesiëmie en geabsorbeerd aluminium bij langdurig gebruik van hoge doses bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie. Misselijkheid en braken. Niersteenvorming.

Verder zijn gemeld: osteomalacie. Demineralisatie van het skelet. Spierzwakte. Anorexie. Buikpijn.

De antacida zijn in een zodanige verhouding met elkaar gemengd dat de obstiperende bijwerking van de aluminiumverbinding wordt tegengegaan door de laxerende bijwerking van de magnesiumverbinding.

Interacties

Gelijktijdige inname met tetracyclinen, digoxine, cimetidine, bisacodyl, chloorpromazine, isoniazide en ijzerpreparaten verstoort de opname van deze middelen; neem deze middelen daarom ten minste een half uur voor algeldraat/magnesiumhydroxide/dimeticon in.

Magnesiumhydroxide kan urine alkaliseren en zo van invloed zijn op uitscheiding van bepaalde geneesmiddelen; er is een verhoogde uitscheiding van salicylaten waargenomen.

Zwangerschap

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt. Vermijd hoge doses en langdurig gebruik.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja.

Advies: Kan veilig worden gebruikt. Vermijd hoge doses en langdurig gebruik.

Contra-indicaties

  • ernstig gestoorde nierfunctie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij langdurig gebruik van antacida bij patiënten met nierstenen.

Kan symptomen van een maagcarcinoom maskeren.

Gebruik bij jonge kinderen kan hypermagnesiëmie veroorzaken, vooral bij nierfunctiestoornis of dehydratie.

Eigenschappen

Antacidum. Algeldraat en magnesium(hydr)oxide samen hebben een sterk en snel zuurneutraliserend vermogen. Dimeticon verlaagt de oppervlaktespanning en remt daarmee gasvorming in het maag-darmkanaal. Zuurbindingscapaciteit is 7,65 mmol/tablet.

Kinetische gegevens

Resorptie 15–30% (aluminium en magnesium).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

algeldraat/magnesiumhydroxide/dimeticon hoort bij de groep antacida.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links