demeclocycline

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Ledermycin (hydrochloride) EuroCept bv

Toedieningsvorm
Capsule
Sterkte
300 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

demeclocycline vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor demeclocycline is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling.

Indicaties

  • Behandeling van chronische hyponatriëmie geassocieerd met een SIADH (syndroom van inadequate secretie van antidiuretisch hormoon).

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Chronische hyponatriëmie geassocieerd met een SIADH

Volwassenen

Begindosering: 900-1200 mg per dag verdeeld over meerdere giften;

Onderhoudsdosering: 600-900 mg per dag verdeeld over meerdere giften. De behandeling niet stoppen zonder andere controlemethodes te beginnen.

Bij verminderde nierfunctie: de dosering verlagen.

Voor kinderen > 8 jaar zijn geen aanbevolen doseringen bekend.

Toediening: De capsules innemen in zittende of staande houding, met een ruime hoeveelheid water 1 uur vóór of 2 uur ná de maaltijd. Na inname niet meteen gaan liggen om slokdarmulcera te voorkomen. Bij optreden van maag-darmklachten innemen met voedsel, echter niet met melkproducten.

Bijwerkingen

Overgevoeligheidsreacties zoals urticaria, angio-oedeem, anafylaxie, anafylactoïde purpura, pericarditis, verergering van systemische lupus erythematosus (SLE).

Neurologisch en oculair: Bomberende fontanel door verhoogde intracraniële druk bij zuigelingen, pseudotumor cerebri bij volwassenen met hoofdpijn en visusstoornissen.

Gastro-intestinaal: Anorexie, misselijkheid, braken, diarree, glossitis, dysfagie, enterocolitis, incl. stafylokokken-enteritis en pseudomembraneuze colitis, ontstoken laesies (met overgroei van candida) in de anogenitale streek, pruritus ani, zwarte tong, stomatitis. Oesofagitis en slokdarmulcera na inname met onvoldoende vocht of liggend, vitamine B deficiëntie. Leverbeschadiging, pancreatitis.

Renaal: Acuut nierfalen, verhoogd ureumgehalte in bloed, reversibele nefrogene diabetes insipidus met polyurie, polydipsie en verzwakking.

Bloedbeeld/stolling: Hemolytische anemie, trombocytopenie, neutropenie, eosinofilie, verminderde protrombine-activiteit.

Huid en nagels: Maculopapuleuze en erythemateuze huiduitslag, fotodermatitis, onycholysis.

Tanden en botten: (Blijvende) verkleuring van tanden, brozer worden van groeiende botten.

Interacties

Calcium-, magnesium-, bismut-, aluminium-, ijzer- en zinkbevattende preparaten en actieve kool en ionenwisselaars verminderen de absorptie van demeclocycline.

De werking van vitamine K-antagonisten kan worden versterkt, dosisaanpassing van de vitamine K-antagonisten kan nodig zijn.

De kans op nefrotoxische reacties wordt bij gelijktijdig gebruik van methoxyfluraan-anesthetica vergroot.

De antidiuretische werking van desmopressine kan worden verlaagd.

Tetracyclinen belemmeren de werking van bèta-lactam antibiotica.

Tetracyclinen kunnen verder de uitscheiding van ascorbinezuur en foliumzuur verhogen.

Zwangerschap

Tetracyclinen passeren de placenta.

Teratogenese: Onbekend (1e trimester); gebruik is schadelijk bij de mens (2e en 3e trimester).

Farmacologisch effect: Vertraging van de osteogenese en irreversibele verkleuring en hypoplasie van het tandglazuur.

Advies: Gebruik is gecontra-indiceerd tijdens het 2e en 3e trimester. Gebruik ontraden tijdens het 1e trimester.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in geringe mate.

Advies: Kan kortdurend volgens voorschrift worden gebruikt. Bij langdurig gebruik het geven van borstvoeding ontraden vanwege het theoretische risico op aantasting van gebit en botten van de zuigeling.

Contra-indicaties

  • ernstige lever- en/of nierfunctiestoornissen;
  • hartfalen;
  • overgevoeligheid voor tetracyclinen.
  • kinderen < 8 jaar.

Zie ook de rubrieken Zwangerschap en Waarschuwingen en voorzorgen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Gebruik is gecontra-indiceerd bij kinderen jonger dan 8 jaar. Afzetting in groeiend tandweefsel veroorzaakt permanente verkleuring van de gebitselementen, brozer worden van botweefsel.

Tijdens behandeling onnodige inwerking van zonlicht vermijden vanwege de kans op foto-allergische reacties. Bij de eerste tekenen van huiderytheem de behandeling staken. Behandeling van chronische hyponatriëmie vereist vaak langdurige toediening van hoge doses, waardoor de kans op nefrotoxiciteit en foto-allergische reacties toeneemt. Indien lichte tot matige nier- en/of leverfunctiestoornissen bestaan, behandelen onder nauwkeurige controle en de dosering eventueel aanpassen. Bij langdurige behandeling wordt aangeraden nier-, lever- en hematologische parameters te controleren.

Tussen tetracyclinen onderling bestaat kruisovergevoeligheid en kruisresistentie. Resistentie kan zich snel ontwikkelen. Houd rekening met superinfecties door resistente micro-organismen (o.a. Candida, stafylokokken). In geval van superinfectie de toediening staken, evenals bij optreden van pseudomembraneuze colitis of stafylokokken enteritis (ernstige diarree met koorts).

Preparaten, ingenomen met onvoldoende vloeistof en/of in liggende houding, kunnen oesofagusulceraties en/of maagirritatie veroorzaken.

Tetracyclinen kunnen de protrombinetijd verlengen en kunnen aspecifieke glucosebepalingen in de urine verstoren.

Overdosering

Symptomen

Leverbeschadiging met braken, koorts, icterus, hematomen, melaena, azotemie, verhoogde transaminasenwaarden, verlengde protrombinetijd.

Therapie

Water laten drinken, braken opwekken, maagspoelen. Geactiveerde kool en osmotisch laxans bv. natriumsulfaat toedienen. Antacida of melk kunnen de absorptie verminderen.

Voor meer informatie over een vergiftiging met demeclocycline neem (telefonisch) contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (er is geen monografie).

Eigenschappen

Demeclocycline is chemisch nauw verwant aan tetracycline en heeft antibacteriële en diuretische eigenschappen. Demeclocycline remt de door het antidiuretisch hormoon (ADH) geïnduceerde waterreabsorptie ter hoogte van het distale deel van de tubuli en de verzamelkanaaltjes in de nier. Het gevolg is waterdiurese.

Werking: na 24-48 uur.

Kinetische gegevens

Resorptie ca. 66%, minder bij gelijktijdige inname van voedsel.
Overig passage bloed-liquorbarrière: vrij gering. Stapeling: in bot, lever, milt en tanden.
Metabolisering in zeer geringe mate.
Eliminatie groot deel met de urine en deels met de feces, vnl. onveranderd.
T 1/2el 10-17 uur, bij ernstige nierinsufficiëntie 40-60 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

demeclocycline hoort bij de groep tetracyclinen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links