flavoxaat

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Urispas (hydrochloride) Recordati

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
200 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

flavoxaat vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij urgency-incontinentie is blaastraining eerste keus. Indien deze onvoldoende effectief is, ondersteun dan de behandeling met een oraal anticholinergicum met gereguleerde afgifte en/of eenmaal daagse dosering (darifenacine, fesoterodine, tolterodine, solifenacine). Bespreek regelmatig of het bereikte positieve effect opweegt tegen de bijwerkingen (droge mond, obstipatie, visusstoornissen, cognitieve stoornissen). Flavoxaat is niet effectief bij urgency-incontinentie; het heeft niet meer effect dan een placebo.

Indicaties

  • Verlichting van klachten zoals pollakisurie, nycturie, loze aandrang en incontinentie bij mictiedrang voor zover deze het gevolg zijn van instabiele niet-geïnhibeerde blaascontracties, zowel van urologische als van neurologische oorsprong;
  • Symptomatische behandeling van loze aandrang, nycturie, strangurie, pollakisurie en urine-incontinentie als gevolg van onstabiliteit van de detrusorspier bij cystitis, prostatitis en urethritis.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Mictieklachten

Volwassenen (incl. ouderen) en kinderen ≥ 12 jaar

200 mg drie- à viermaal per dag.

Nier- of leverfunctiestoornis: er is geen aanpassing van de dosis nodig. Wees echter voorzichtig bij een verminderde nierfunctie, zie ook de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.

Toediening: de tablet na de maaltijd innemen, ter voorkoming van misselijkheid.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): misselijkheid.

Soms (0,1-1%): droge mond, dyspepsie, braken. Slaperigheid. Visuele beperking. Huiduitslag.

Zelden (0,01-0,1%): vermoeidheid. Jeuk, urticaria. Urineretentie.

Verder zijn gemeld: hartkloppingen. Overgevoeligheid, anafylaxie. Verwardheid (vooral bij ouderen). Glaucoom. Erytheem. Icterus, leveraandoening, afwijkende leverenzymwaarden.

Interacties

Er zijn geen interacties met flavoxaat bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Een nadelig effect bij de zuigeling kan niet worden uitgesloten.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • obstructieve aandoeningen van het maag-darmkanaal zoals achalasie, pylorusstenose, ileus en neiging tot darmatonie;
  • maag-darmbloeding;
  • urineretentie;
  • glaucoom;
  • myasthenia gravis.

Waarschuwingen en voorzorgen

Visus: dit middel kan door pupilverwijding de oogdruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken.

Nierfunctie: de actieve metaboliet wordt voor een aanzienlijk gedeelte (meer dan 50%) via de nieren uitgescheiden; wees daarom voorzichtig bij een verminderde nierfunctie.

Niet aanbevolen bij kinderen < 12 jaar wegens gebrek aan gegevens over veiligheid en werkzaamheid.

De rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen kan verminderen.

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met flavoxaat contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Flavoxaat werkt direct spasmolytisch op de gladde spierweefsel van de blaas (papaverine-achtig), zodat de blaas ontspant en de blaascapaciteit toeneemt. Bij hoge doses is flavoxaat een directe muscarinereceptorantagonist. Effect na 2 weken.

Kinetische gegevens

Resorptie volledig.
T max 1–2 uur.
Metabolisering o.a. tot actief 3-methylflavon-8-carboxylzuur.
Eliminatie Via de urine (ca. 50%, als actieve metaboliet), ook via de feces.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

flavoxaat hoort bij de groep urologische spasmolytica.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links