tolterodine

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Detrusitol (l-tartraat) Viatris Netherlands bv

Toedieningsvorm
Capsule met gereguleerde afgifte 'SR'
Sterkte
2 mg, 4 mg
Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
1 mg, 2 mg

Tolterodine (l-tartraat) Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Capsule met gereguleerde afgifte
Sterkte
2 mg, 4 mg
Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
1 mg, 2 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

tolterodine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij urgency-incontinentie is blaastraining eerste keus. Indien deze onvoldoende effectief is, ondersteun dan de behandeling met een oraal anticholinergicum met gereguleerde afgifte en/of eenmaal daagse dosering (darifenacine, fesoterodine, tolterodine, solifenacine). Bespreek regelmatig of het bereikte positieve effect opweegt tegen de bijwerkingen (droge mond, obstipatie, visusstoornissen, cognitieve stoornissen).

Indicaties

  • Symptomatische behandeling van verhoogde aandrang, frequente mictie en/of urgency-incontinentie, zoals kan voorkomen bij het overactieve blaassyndroom.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Ondanks verschillen in farmacokinetiek tussen 'ultra-rapid' en 'poor metabolizers' (CYP2D6) is de klinische respons op eenzelfde dosering tolterodine bij beide typen patiënten gelijk.

Klap alles open Klap alles dicht

Verhoogde aandrang, frequente mictie en/of urgency-incontinentie

Volwassenen (incl. ouderen)

Aanbevolen dosering: 2 mg 2×/dag of 4 mg capsule met gereguleerde afgifte (mga) 1×/dag. Bij hinderlijke bijwerkingen: 1 mg 2×/dag of 2 mg capsule mga 1×/dag. Na 2–3 maanden de noodzaak van verdere behandeling evalueren.

Bij gestoorde lever- of ernstige gestoorde nierfunctie (≤ 30 ml/min): 1 mg 2×/dag of 2 mg capsule mga 1×/dag.

Toediening: de capsule mga heel doorslikken.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): droge mond. Hoofdpijn.

Vaak (1-10%): hartkloppingen. (Draai-)duizeligheid, paresthesie, slaperigheid, vermoeidheid. Droge huid. Droge ogen, visusstoornis, accommodatiestoornis. Dyspepsie, braken, buikpijn, obstipatie, diarree, flatulentie. Dysurie, urineretentie. Sinusitis, bronchitis. Perifeer oedeem. Gewichtstoename. Pijn op de borst.

Soms (0,1-1%): tachycardie, aritmie, hartfalen. Nervositeit, geheugenverlies, toename van dementie. Gastro-oesofageale reflux. Overgevoeligheid.

Verder zijn gemeld: anafylactische reacties waaronder angio-oedeem. (Overmatig) blozen. Verwardheid, hallucinaties, desoriëntatie.

Bij gebruik van de capsule met gereguleerde afgifte komen sommige bijwerkingen met een lagere frequentie voor.

Interacties

Vooral bij 'poor metabolizers' voorzichtig zijn bij de combinatie met sterke CYP3A4-remmers (o.a. erytromycine, claritromycine; ketoconazol, itraconazol, miconazol; HIV-proteaseremmers).

Verder voorzichtig zijn bij de combinatie met geneesmiddelen die het QT-interval verlengen (o.a. kinidine, disopyramide, sotalol, tricyclische antidepressiva, sommige antipsychotica, macrolide antibiotica, fluorchinolonen, enkele antimycotica).

Bij gelijktijdig gebruik met andere middelen met een parasympathicolytische werking kan additie van anticholinerge effecten optreden.

Tolterodine vermindert het effect van middelen die de motiliteit van het maag-darmkanaal bevorderen (zoals metoclopramide).

Het effect van tolterodine wordt verminderd door parasympathicomimetica.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • urineretentie;
  • ernstige colitis ulcerosa, toxisch megacolon;
  • myasthenia gravis;
  • onvoldoende gereguleerd nauwe-kamerhoekglaucoom.

Waarschuwingen en voorzorgen

Voorzichtig zijn bij: significante obstructie van de urinewegen of van het maag-darmkanaal; tevens bij autonome neuropathie, hiatus hernia, nier- of leverinsufficiëntie.

Ook voorzichtig zijn bij risicofactoren voor QT-verlenging (zoals bradycardie, hypokaliëmie, hypocalciëmie, hypomagnesiëmie, comedicatie met geneesmiddelen die QT-interval verlengen, congenitale of verworven QT-verlenging) en relevante bestaande hartaandoeningen (zoals aritmie, myocardiale ischemie, hartfalen).

De werkzaamheid van tolterodine bij kinderen is niet aangetoond.

Dit middel kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Raadpleeg ‘Rij Veilig met Medicijnen’ van het IVM.

Overdosering

Symptomen

afhankelijk van de ernst: accommodatiestoornissen, mictiestoornissen, tachycardie, respiratoire insufficiëntie, centraal anticholinerge effecten (ernstige opwinding, hallucinaties), convulsies. Verder zijn stoornissen door verlenging van het QT-interval mogelijk.

Therapie

indien nog zinvol maagspoelen en actieve kool toedienen. Tachycardie behandelen met een β-blokker, urineretentie met katheterisatie, uitgesproken opwinding of convulsie met een benzodiazepine en ernstige centraal anticholinerge effecten met fysostigmine.

Voor meer informatie over een vergiftiging met tolterodine neem (telefonisch) contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (er is geen monografie).

Eigenschappen

Tolterodine is een competitieve cholinerge receptorantagonist met selectiviteit voor de blaas. Het vergroot de capaciteit van de blaas, vertraagt de eerste aandrang tot urineren en vermindert de mictiefrequentie bij een hyperactieve blaas. Werking: binnen vier weken.

Kinetische gegevens

Resorptie snel.
F 'ultra-rapid metabolizer' 17%, 'poor metabolizer' 65%.
T max 1–3 uur (tablet), 2–6 uur (capsule).
V d 1,6 l/kg.
Metabolisering in de lever, bij 'ultra-rapid metabolizers' door CYP2D6 tot o.a. het even actieve 5-hydroxymethyltolterodine, bij 'poor metabolizers' door CYP3A4 tot inactieve metabolieten.
Eliminatie vnl. met de urine als metabolieten.
T 1/2el tablet: 2–3 uur , capsule 6 uur bij 'ultra-rapid metabolizers'. Bij 'poor metabolizers' tablet en capsule 10 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

tolterodine hoort bij de groep urologische spasmolytica.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links