myrtol

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Gelodurat XGVS OTC Pohl-Boskamp bv

Toedieningsvorm
Capsule, maagsapresistent
Sterkte
300 mg

Bevat tevens: sorbitol 39 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

myrtol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Er zijn geen aanwijzingen dat de toepassing van mucolytica bij incidentele acute bronchitis van klinisch nut is.

Indicaties

  • Symptomatische behandeling van acute bronchitis, indien de viscositeit van het bronchussecreet moet worden verminderd om verwijdering ervan makkelijker te maken.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Acute bronchitis

Volwassenen en kinderen ≥ 12 jaar

300 mg 3 à 4×/dag. De capsules innemen een half uur vóór de maaltijd en de laatste dosis vóór het slapen gaan. Maximaal 14 dagen achtereen gebruiken.

De capsules niet kauwen of fijnmalen.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): abdominaal ongemak.

Soms (0,1-1%): misselijkheid, braken, diarree.

Zelden (0,01-0,1%): urticaria, exantheem, allergische reacties.

Zeer zelden (< 0,01%): ademhalingsklachten, orthostatische hypotensie. Bestaande nier- of galstenen kunnen worden geactiveerd.

Verder is gemeld: dysgeusie.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Weeg het risico van het gebruik van dit middel in combinatie met het geven van borstvoeding af.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, bij dieren.

Advies: Gebruik ontraden.

Contra-indicaties

  • overgevoeligheid voor 1,8-cineol;
  • kinderen < 30 maanden, omdat 1,8-cineol (in etherische olie) laryngospasmen kan veroorzaken;
  • kinderen met een geschiedenis van (koorts)convulsies.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet gebruiken bij COPD en/of longemfyseem.

Wees voorzichtig bij ontstekingen en zweren van het maag-darmkanaal. Myrtol mag maximaal 14 dagen achtereen gebruikt worden.

Raadpleeg een arts bij aanhoudende klachten of bij dyspneu, koorts en purulent sputum.

Vanwege gebrek aan ervaring wordt het gebruik van myrtol bij kinderen < 12 jaar afgeraden.

Overdosering

Symptomen

Misselijkheid, braken en kramp optreden; in ernstige gevallen coma en ademhalingsstoornissen en zelden cardiovasculaire complicaties.

Voor meer informatie over een vergiftiging met myrtol neem contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Mucolyticum. In dierexperimenteel onderzoek is activering van de secretieproductie aangetoond.

Kinetische gegevens

T max 2–3 uur
Metabolisering voornamelijk hydroxylering, gevolgd door gehele of gedeeltelijke glucuronidering.
Eliminatie voornamelijk als metabolieten via de urine; een klein gedeelte via de ademlucht.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

myrtol hoort bij de groep mucolytica.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links