Samenstelling

Antigrippine Omega Pharma Nederland

Toedieningsvorm
Tablet

Bevat per tablet: paracetamol 250 mg, coffeïne 25 mg, ascorbinezuur (vit. C) 25 mg.

Finimal Zest Bayer bv

Toedieningsvorm
Bruistablet

Bevat per tablet: paracetamol 500 mg, coffeïne 50 mg, ascorbinezuur (vit. C) 100 mg. Bevat tevens: aspartaam 10 mg, overeenkomend met 5,6 mg fenylalanine.

Uitleg symbolen

Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

De combinatie paracetamol/coffeïne/ascorbinezuur heeft geen voordelen boven paracetamol/coffeïne-tabletten.

Indicaties

Pijn: hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, spit, spierpijn, menstruatiepijn koorts en pijn bij griep en verkoudheid of na vaccinatie.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Volwassenen en kinderen > 15 jaar:

500–1000 mg paracetamol per keer; max. 3 g paracetamol per dag, bij chronisch gebruik max. 2,5 g per dag, bij chronisch alcoholgebruik max. 2 g per dag.

Bij nierfunctiestoornis: GFR 10–50 ml/min 500 mg paracetamol om de 6 uur, GFR < 10 ml/min 500 mg paracetamol om de 8 uur.

Bij milde tot matige leverfunctiestoornis, syndroom van Gilbert, lichaamsgewicht < 50 kg, dehydratie, chronische ondervoeding, chronisch alcoholisme: max. 60 mg/kg/dag met een maximum van 2 g/dag.

Kinderen 6–9 jaar:

250 mg paracetamol 4–6×/dag, max. 1500 mg paracetamol/dag;

kinderen 9–12 jaar:

375 mg 4–6×/dag of 500 mg paracetamol 3–4×/dag, max. 2250 mg paracetamol/dag;

kinderen 12–15 jaar (41–55 kg):

500 mg paracetamol 4–6×/dag, max. 3 g paracetamol/dag.

Het toedieningsinterval moet ten minste 4 uur bedragen.

De tablet in een ruime hoeveelheid water uiteen laten vallen en goed roeren.

Bijwerkingen

Zelden (0,01-0,1%): agranulocytose (na langdurig gebruik), trombocytopenie, trombocytopenische purpura, leukopenie, hemolytische anemie. Allergie. Depressie, verwardheid, hallucinaties. tremor, hoofdpijn. Visusstoornissen. Oedeem. Bloedingen, buikpijn, diarree, misselijkheid, braken. Afwijkende leverfunctie, leverfalen, hepatische necrose, geelzucht. Jeuk, huiduitslag, zweten, purpura, urticaria. Malaise, koorts, sedatie. Vergiftiging: paracetamol kan al leverbeschadiging geven bij een hoeveelheid van 6 gram (bij kinderen > 140 mg/kg); grotere hoeveelheden veroorzaken irreversibele levernecrose. Leverbeschadiging is gemeld na chronisch gebruik van 3–4 g paracetamol per dag.

Zeer zelden (< 0,01%): pancytopenie. Overgevoeligheidsreacties incl. angio-oedeem, zweten, misselijkheid, hypotensie, shock, anafylaxie). Hypoglykemie. Bronchospasme (analgetisch astma). Hepatotoxiciteit. Exantheem. Steriele pyurie, ernstige nierfunctiestoornis, interstitiële nefritis, hematurie, anurie.

Verder zijn gemeld: nervositeit, duizeligheid, coffeïne gerelateerde effecten zoals insomnia, rusteloosheid, angst, prikkelbaarheid, gastro-intestinale verstoringen, palpitaties. Acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulosus, toxische necrolyse, geneesmiddel geïnduceerde dermatose, erythema multiforme, Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse.

Interacties

Bij langdurig gebruik en in hoge dosering kan de werking van orale anticoagulantia worden versterkt. De resorptiesnelheid van paracetamol neemt toe door metoclopramide of domperidon en neemt af door colestyramine. Bij chronisch gebruik van alcohol en enzyminductoren zoals barbituraten en tricyclische antidepressiva kan eerder hepatotoxiciteit optreden bij overdosering van paracetamol door versnelde en verhoogde vorming van toxische metabolieten. Gebruik van alcohol tijdens behandeling ontraden. Bij combinatie neemt de biologische beschikbaarheid van lamotrigine af. Bij langdurig dagelijks gebruik van paracetamol kan het effect van vitamine K antagonisten toenemen. Bij gelijktijdig chronisch gebruik van paracetamol en zidovudine komt neutropenie vaker voor, vermoedelijk door een verminderd metabolisme van zidovudine. Paracetamol kan de halfwaardetijd van chlooramfenicol doen toenemen.

Zwangerschap

Paracetamol passeert de placenta.
Teratogenese: overmatig gebruik van coffeïne kan mogelijk leiden tot een laag geboortegewicht of miskraam.
Advies: gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja (paracetamol, coffeïne en ascorbinezuur).
Farmacologisch effect: coffeïne kan een stimulerende werking hebben op de zuigeling.
Advies: gebruik ontraden.

Contra-indicaties

Het gebruik van de bruistablet bij kinderen en zwangere vrouwen met fenylketonurie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Voorzichtigheid is geboden bij lever- en nierfunctiestoornissen, acute hepatitis, hemolytische anemie, alcoholmisbruik, dehydratie, chronische ondervoeding. Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden. Bij pijn > 5 dagen of koorts > 3 dagen behandeling staken en een arts raadplegen. Bij kinderen tot 12 jaar maximaal 3 dagen gebruiken. Voor kinderen < 6 jaar zijn andere paracetamolprodukten meer geschikt.

Overdosering

Met name bij ouderen, kleine kinderen, bij leveraandoeningen, chronisch alcoholgebruik, chronische ondervoeding en bij gebruik van enzyminducerende middelen is er een risico van intoxicatie. Overdosering kan fataal zijn. Een dosis van 20–25 g wordt als dodelijk beschouwd.

Voor symptomen en behandeling zie ook: toxicologie.org/paracetamol of vergiftigingen.info.

Symptomen
anorexie, misselijkheid, braken, bleekheid en abdominale pijn treden gewoonlijk binnen 24 uur op. Bewusteloosheid treedt in het algemeen niet op. Leverbeschadiging (geelzucht, levernecrose) treedt op indien de paracetamoldosis de verwerkingscapaciteit overbelast. Een overdosis van 7,5 g of meer bij volwassenen of > 140 mg/kg lichaamsgewicht bij kinderen veroorzaakt hepatische cytolyse, resulterend in hepatocellulaire insufficiëntie, metabole acidose en encefalopathie, welke kunnen leiden tot coma en dood. Gelijktijdig zijn verhoogde spiegels van levertransaminasen, lactaatdehydrogenase en bilirubine waargenomen in combinatie met verlaagde protrombinespiegels (12–48 uur na toediening). Klinische verschijnselen van leverbeschadiging worden gewoonlijk zichtbaar na 2 dagen en zijn maximaal na 4–6 dagen.

Therapie
Onmiddellijke ziekenhuisopname, maag spoelen gevolgd door geactiveerde kool en natriumsulfaat. Als antidotum N-acetylcysteïne i.v. of oraal toedienen (indien de gemeten paracetamolspiegel daartoe aanleiding geeft), bij voorkeur binnen 10 uur na inname van de overdosis; bij toediening van N-acetylcysteïne na 10 uur kan het effect afnemen en wordt een langere behandeling gegeven.

Eigenschappen

Paracetamol heeft analgetische en antipyretische werking. Coffeïne heeft een centraal stimulerend effect. Ascorbinezuur kan indirect de weerstand van het lichaam verhogen.

Kinetische gegevens

ResorptieParacetamol snel en bijna volledig. Coffeïne snel. Ascorbinezuur goed.
T maxParacetamol 30 min–2 uur, coffeïne 20–60 min.
V dParacetamol ca. 1 l/kg.
Metaboliseringparacetamol in de lever, bij volwassenen door glucuronidering en sulfaatconjugatie; bij kinderen < 12 jaar vooral door sulfaatconjugatie. Een klein deel (< 4%) wordt door CYP tot zeer reactieve metaboliet (N-acetyl benzoquinonimine), die normaliter snel wordt geïnactiveerd door conjugatie met glutathion.
EliminatieParacetamol vooral via de urine, ca. 5% onveranderd. Coffeïne via de urine (metabolieten). Ascorbinezuur via de urine.
T 1/2paracetamol: 1–4 uur, trager bij ernstig gestoorde nierfunctie. Coffeïne 3–5 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

paracetamol/coffeïne/ascorbinezuur hoort bij de groep aceetanilidederivaten.

paracetamol/coffeïne/ascorbinezuur vergelijken met een ander geneesmiddel

Zie ook