paraffine

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Paraffine emulsie FNA Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Emulsie voor oraal gebruik
Sterkte
0,6 ml/ml

bevat 515 mg vloeibare paraffine (paraffinum liquidum) per ml.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

paraffine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Adviseer bij obstipatie in eerste instantie voldoende inname van vocht en vezels, en voldoende beweging. Indien een dieet met extra vezels niet volstaat, is (psyllium een alternatief. Bij de medicamenteuze behandeling van functionele obstipatie is een osmotisch laxans eerste keus. Verhoog bij onvoldoende effect zo nodig tot de maximale dosering of combineer met, of schakel over op een contactlaxans of ander osmotisch laxans. Overweeg als defecatie 3 dagen uitblijft ondanks optimale orale therapie, rectale medicatie ter lediging van het rectum. Fecale impactie kan medicamenteus of manueel worden verwijderd. Als medicatie de voorkeur heeft, overweeg een (micro)klysma of een hoge dosis macrogol (met of zonder elektrolyten).

De NVK adviseert bij kinderen met obstipatie magnesiumhydroxide, paraffine of bisacodyl alleen te overwegen als additionele of tweedekeusbehandeling.

Het NHG ontraadt paraffine, omdat het mogelijk aspiratiepneumonie kan veroorzaken.

Indicaties

  • Offlabel: Therapieresistente obstipatie bij kinderen ≥ 2 jaar.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Therapieresistente obstipatie

Kinderen ≥ 2 jaar

1–2 ml/kg/dag in 1 dosis, max. 90 ml/dag. Instellen op geleide van het effect.

Verminderde nierfunctie: Bij een milde tot ernstige nierfunctiestoornis is een dosisaanpassing niet nodig. Bij een GFR van < 10 ml/min kan geen advies gegeven worden.

Toediening: Omschudden vlak voor gebruik.

Bijwerkingen

Gemeld zijn: Bij inhalatie, reflux of verslikking kan een lipoïdpneumonie ontstaan. Paraffine kan uit de anus lekken, waarbij huidirritatie of jeuk van het gebied rond de anus kan optreden. Bij absorptie kunnen granulomen ontstaan in de mesenteriale lymfeklieren, lever en milt. Rachitis.

Interacties

De absorptie kan toenemen door docusinezuur en andere oppervlaktespanningverlagende middelen.

Zwangerschap

Gezien de indicatie niet van toepassing.

Lactatie

Gezien de indicatie niet van toepassing.

Contra-indicaties

  • laxantia niet gebruiken bij plotseling optredende buikpijn of bij ernstige buikpijn met misselijkheid en braken.
  • appendicitis, ileus en gastro-intestinale obstructie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Het gebruik bij volwassenen wordt afgeraden, vanwege het risico op aspiratiepneumonie.

(Ook) bij kinderen kan lipoïdpneumonitis optreden.

Langdurig gebruik kan leiden tot diarree en/of elektrolytverstoring.

Rachitis is incidenteel gemeld. Controleer bij langdurig gebruik de bloedstolling en bloedspiegels van vitamine A, D en E en geef zo nodig suppletie.

Paraffine gaat wondgenezing tegen, daarom niet gebruiken na een operatie aan aambeien.

Overdosering

Neem voor een vergiftiging met paraffine contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Bij gebruik als laxans maakt paraffine de feces weker. Het vermengt zich volledig met de darminhoud en vertraagt de absorptie van water vanuit het darmkanaal.

Kinetische gegevens

F De emulsie wordt na orale toediening voor 30–60% geabsorbeerd.
Overig De laxerende werking treedt 6–8 uur na orale toediening in.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

paraffine hoort bij de groep laxantia, osmotisch werkende.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links