picozwavelzuur/​magnesiumoxide/​citroenzuur

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

CitraFleet Casen Recordati

Toedieningsvorm
Poeder voor drank

Bevat per sachet: natriumpicosulfaat 10 mg, magnesiumoxide 3,5 g, watervrij citroenzuur 10,97 g. Bevat tevens: kaliumwaterstofcarbonaat 0,5 g (5 mmol = 195 mg kalium).

Picoprep Ferring bv

Toedieningsvorm
Poeder voor drank

Bevat per sachet: natriumpicosulfaat 10 mg, magnesiumoxide 3,5 g, watervrij citroenzuur 12,0 g. Bevat tevens: kaliumwaterstofcarbonaat 0,5 g (5 mmol = 195 mg kalium).

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

picozwavelzuur/​magnesiumoxide/​citroenzuur vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Indien darmreiniging noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij coloscopie, kan behandeling met zowel picozwavelzuur/magnesiumoxide/citroenzuur als met macrogol/elektrolyten worden ingezet. Bij specifieke patiëntengroepen met kans op dehydratie-gerelateerde complicaties heeft macrogol/elektrolyten de voorkeur. Daarentegen kan picozwavelzuur/magnesiumoxide/citroenzuur worden ingezet bij patiënten die moeite hebben om grote volumes vocht in te nemen.

Indicaties

 • Lediging van de darm, bij volwassenen en kinderen (Picoprep) vanaf 1 jaar, voorafgaand aan:
  • röntgenologisch onderzoek of endoscopie;
  • heelkundige ingreep indien klinisch noodzakelijk (Picoprep).

Doseringen

De dag voorafgaand aan de behandeling wordt een vezelarm dieet aanbevolen, een dieet met uitsluitend heldere vloeistoffen (bestaande uit vruchtensappen zonder vruchtvlees, frisdrank, heldere bouillon, thee, koffie zonder melk, water) is aanbevolen op de dag van behandeling zelf. Alleen water drinken kan leiden tot een verstoring van de elektrolytenbalans.

Een periode van darmreiniging beperken tot 24 uur, langer gebruik doet de kans op verstoring van de vocht/elektrolytenbalans toenemen.

Klap alles open Klap alles dicht

Lediging van de darm

Volwassenen (incl. ouderen)

CitraFleet: Normaliter 1 sachet opgelost in water op de avond voorafgaand aan de procedure en 1 sachet in de ochtend van de procedure. Als de procedure vroeg in de ochtend gepland is, kunnen beide sachets in de middag en avond voor de procedure gegeven worden; als de procedure in de namiddag/avond gepland staat, kunnen de sachets in de ochtend van de procedure gegeven worden. De tijd tussen de sachets moet minstens 5 uur zijn.

Picoprep: 1 sachet opgelost in water 10–18 uur voor het onderzoek of de ingreep en 1 sachet 4–6 uur voor het onderzoek of de ingreep.

Kinderen 9–18 jaar

Picoprep: 1 sachet opgelost in water 10–18 uur voor het onderzoek of de ingreep en 1 sachet 4–6 uur voor het onderzoek of de ingreep.

Kinderen 4–9 jaar

Picoprep: 1 sachet opgelost in water 10–18 uur voor het onderzoek of de ingreep en 2 afgestreken maatlepels 4–6 uur voor het onderzoek of de ingreep.

Kinderen 2–4 jaar

Picoprep: 2 afgestreken maatlepels opgelost in water 10–18 uur voor het onderzoek of de ingreep en 2 afgestreken maatlepels 4–6 uur voor het onderzoek of de ingreep.

Kinderen 1–2 jaar

Picoprep: 1 afgestreken maatlepel opgelost in water 10–18 uur voor het onderzoek of de ingreep en 1 afgestreken maatlepel 4–6 uur voor het onderzoek of de ingreep.

Toediening

 • De inhoud van een sachet oplossen in circa 150 ml (voor kinderen: per maatlepel circa 50 ml) water, 2–3 minuten roeren, eventueel laten afkoelen. De meegeleverde maatlepel met een plat voorwerp afstrijken. 1 afgestreken maatlepel komt overeen met ¼ sachet.
 • 10 min na de eerste dosis, aanbevolen is 1,5–2 liter (minstens 5× 250 ml) heldere vloeistof (niet alleen water) innemen, verspreid over meerdere uren (aanbevolen is 250–400 ml/uur).
 • Na inname van de tweede dosis minstens 3× 250 ml (Picoprep) of 1,5–2 liter (CitraFleet) heldere vloeistof innemen, verspreid over verschillende uren (aanbevolen is 250–400 ml/uur).
 • Tot 2 uur voor het onderzoek of de ingreep mag heldere vloeistof worden ingenomen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): buikpijn.

Vaak (1-10%): hoofdpijn. Slaapstoornis. Vermoeidheid. Droge mond, dorst, misselijkheid, braken, proctalgie, anale klachten.

Soms (0,1-1%): overgevoeligheid, anafylactische reacties. Duizeligheid, syncope, orthostatische hypotensie. Epileptisch insult, (gegeneraliseerde tonisch-klonische) convulsies, gestoord bewustzijn. verwardheid, desoriëntatie. Aftoïde zweren in het ileum (mild en reversibel), fecale incontinentie, (ernstige) diarree. Huiduitslag (incl. erythemateuze en maculopapuleuze huiduitslag, urticaria, purpura). Hyponatriëmie, hypokaliëmie.

Zelden (0,01-0,1%): presyncope.

Verder is gemeld: flatulentie. Jeuk.

Interacties

Als laxans verhoogt picozwavelzuur de gastro-intestinale passagesnelheid. Gedurende de behandelperiode kan de absorptie van andere, oraal toegediende geneesmiddelen (zoals anti-epileptica, orale anticonceptiva, bloedglucoseverlagende middelen en antibiotica) afnemen. Tetracyclinen, fluorchinolonen, ijzerpreparaten, digoxine, chloorpromazine en penicillamine minstens 2 uur vóór of meer dan 6 uur na toediening van picozwavelzuur/magnesiumcitraat innemen om chelatie met magnesium te voorkomen.

Bulkvormende laxantia verminderen het effect van dit geneesmiddel.

Wees voorzichtig met gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die hypokaliëmie kunnen veroorzaken (zoals diuretica, corticosteroïden) of waarbij hypokaliëmie een risico vormt (digoxine).

Gelijktijdig gebruik van NSAID's of geneesmiddelen die het syndroom van inadequate secretie van antidiuretisch hormoon (SIADH) kunnen veroorzaken (zoals tricyclische antidepressiva, selectieve serotonineheropnameremmers, antipsychotica, carbamazepine) vermeerdert de kans op waterretentie en/of verstoorde elektrolytenbalans.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens onvoldoende gegevens. Bij dieren is na hoge doses teratogeniteit waargenomen.

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Nee (picozwavelzuur), ja in geringe mate (magnesiumoxide).

Farmacologisch effect: Magnesium komt van nature voor in de moedermelk; de toename die magnesiumoxide veroorzaakt, is waarschijnlijk niet klinisch relevant.

Advies: Kortdurend gebruik van picozwavelzuur/magnesium/citroenzuur is waarschijnlijk veilig tijdens borstvoeding. Wees alert op het optreden van diarree bij de zuigeling.

Contra-indicaties

 • misselijkheid en braken;
 • rabdomyolyse;
 • ernstig verminderde nierfunctie, hypermagnesiëmie, ernstige dehydratie;
 • congestief hartfalen;
 • maagretentie, gastro-intestinale ulceratie, actieve inflammatoire darmaandoening, toxische colitis, toxisch megacolon, ileus, ascites, acute buikaandoeningen die operatief ingrijpen vergen (zoals appendicitis en gastro-intestinale obstructie of perforatie).

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij een ingreep vroeg op de dag kan het noodzakelijk zijn de tweede dosis 's nachts in te nemen; dit kan de slaap verstoren.

Elektrolytenbalans: Bij onvoldoende of overmatige inname van water en elektrolyten kunnen deficiënties ontstaan, met name bij kinderen, oudere en minder fitte patiënten en patiënten met een laag lichaamsgewicht. Bij een BMI < 18 is extra controle op de vochtbalans aangewezen. Bij deze patiënten de elektrolytenconcentraties in het serum nauwkeurig controleren en indien nodig maatregelen nemen om de vocht-/elektrolytenbalans te herstellen.

Comorbiditeit: Wees voorzichtig bij recente maag-darmoperatie, verminderde nierfunctie, een hartaandoening of inflammatoire darmaandoening.

Hulpstoffen: Picozwavelzuur/magnesiumoxide/citroenzuur bevat 5 mmol (= 195 mg) kalium per sachet; bij een kaliumbeperkt dieet hiermee rekening houden.

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Picozwavelzuur is een contactlaxans dat in het colon door bacteriën wordt omgezet in de werkzame stof difenol, dat het slijmvlies van de dikke darm en het rectum stimuleert. Magnesiumcitraat, dat gevormd wordt uit magnesiumoxide en citroenzuur, is een osmotisch laxans dat in het colon vocht vasthoudt. Het gecombineerde effect is darmlediging.

Kinetische gegevens

Resorptie beide bestanddelen worden niet in aantoonbare hoeveelheden opgenomen vanuit het maag-darmkanaal.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

picozwavelzuur/magnesiumoxide/citroenzuur hoort bij de groep laxantia, combinatiepreparaten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links