sennosiden/​psylliumzaad

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Agiolax XGVS OTC Mylan bv

Toedieningsvorm
Granulaat

5 gr granulaat bevat: 2,6 gr Plantaginis ovatae semen (psylliumzaad), 0,11 gr Plantaginis ovatae testa, 0,34-0,66 gr Sennae fructus angustifoliae (overeenkomend met 15 mg sennoside B). Bevat tevens: 1,05 gr saccharose per sachet.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

sennosiden/​psylliumzaad vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij de medicamenteuze behandeling van functionele obstipatie gaat de voorkeur uit naar macrogol (met of zonder elektrolyten) of lactulose, vanwege de osmotische werking, de klinische ervaring en het gebruiksgemak. Bij onvoldoende effect komt een contactlaxans (bisacodyl of sennosiden A+B) in aanmerking. Kies bij ernstige klachten voor rectale medicatie ter lediging van het rectum.

Indicaties

Kortdurende symptomatische behandeling van obstipatie.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Obstipatie

Volwassenen (incl. ouderen) en kinderen ≥ 12 jaar:

Standaarddosering: 5 tot 10 gr granulaat per dag. Een dosering van 2 à 3×/week is doorgaans voldoende voor een zachte stoelgang. Maximaal 2 weken achter elkaar gebruiken. Hogere doses en langere gebruiksduur alleen op voorschrift van een arts.

Bij nier- of leverfunctiestoornis: een dosisaanpassing is niet nodig.

Granulaat zonder kauwen 's ochtends voor het ontbijt met een glas koud water óf 's avonds na het eten met warme drank innemen. Niet vlak voor het slapengaan innemen.

Tijdens gebruik ruim voldoende drinken (1,5-2 l/dag)

Bijwerkingen

Gemeld zijn: misselijkheid, braken, buikpijn, spasmen, diarree, flatulentie (verdwijnt doorgaans tijdens de behandeling). Opgezette buik, oesofagale of intestinale obstructie en fecale impactie (vooral na onvoldoende vochtinname). Niet-schadelijke, roodbruine verkleuring van de urine door metabolieten. Overgevoeligheidsreacties (zoals lokaal of gegeneraliseerd exantheem, jeuk, urticaria en anafylaxe).

Bij langdurig gebruik (meestal reversibele) pigmentatie van het darmslijmvlies (pseudomelanosis coli). Bij chronisch gebruik: overmatig verlies van water en elektrolyten (vooral kalium), albuminurie, hematurie, spierzwakte, gewichtsverlies, beschadigingen van de plexus myentericus (soms met blijvende stoornis van de peristaltiek).

Interacties

De absorptie van andere geneesmiddelen kan afnemen, deze 1-2 uur voor sennosiden/psylliumzaad innemen.

Hypokaliëmie veroorzaakt door anti-aritmica en geneesmiddelen die QT-interval kunnen verlengen, kan worden versterkt. Bij langdurig gebruik kan de werking van digoxine worden versterkt door optreden van hypokaliëmie. Combinatie met diuretica, corticosteroïden en zoethoutwortel (zoals drop) kan een verstoring van de elektrolytenbalans veroorzaken.

Bij gelijktijdig gebruik met thyreomimetica kan een dosisaanpassing van het thyreomimeticum nodig zijn; alleen gelijktijdig gebruiken onder medisch toezicht.

Gelijktijdig gebruik met geneesmiddelen die de peristaltiek remmen (zoals opioïden) dient uitsluitend onder medisch toezicht plaats te vinden, vanwege het risico van gastro-intestinale obstructie.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Farmacologisch effect: Uteruscontracties zijn eenmaal gerapporteerd bij het gebruik van het antrachinonderivaat aloë tijdens de zwangerschap.

Advies: (Langdurig) gebruik wordt ontraden, zeker in het 3e trimester.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, alleen metabolieten van sennosiden in kleine hoeveelheden.

Farmacologisch effect: Sennosiden geven enige kans op diarree bij de zuigeling.

Advies: Kortdurend gebruik is waarschijnlijk veilig.

Contra-indicaties

  • slikstoornis en keelklachten;
  • plotseling optredende buikpijn, zoals appendicitis;
  • buikpijn met onbekende oorzaak;
  • darmobstructies (zoals stenose en ileus);
  • atonie;
  • inflammatoire darmaandoeningen;
  • ernstige dehydratie met elektrolytstoornis;

Zie voor meer contra-indicaties de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet langdurig (> 2 weken) gebruiken zonder een arts te raadplegen. Langdurig gebruik vermijden, vanwege afhankelijkheid en een verminderde darmfunctie. Alleen langdurig gebruiken als dieetmaatregelen en bulkvormers onvoldoende effect hebben.

Niet gebruiken bij fecale impactie en niet-gediagnosticeerde acute of chronische maag-darmklachten zonder vooraf een arts te raadplegen.

Staak de behandeling bij rectale bloedingen en uitblijven van darmmotiliteit en raadpleeg een arts.

Bij diabetes-mellituspatiënten alleen gebruiken onder medisch toezicht, omdat dit middel kan zorgen voor een vertraagde opname van glucose uit het maag-darmkanaal na een maaltijd. Hierdoor kan de bloedglucosewaarde minder sterk stijgen en kan een dosisaanpassing van de antidiabetische behandeling nodig zijn.

Tijdens gebruik 1,5-2 liter water per dag drinken. Inname zonder voldoende water kan leiden tot (slok)darmobstructie en verstikking.

Wees voorzichtig bij ouderen, hartdecompensatie of nierfunctiestoornis, vanwege het risico op complicaties door verlies van water (orthostatische hypotensie) of elektrolyten (verlengd QT-interval, 'torsade de pointes').

Gecontra-indiceerd bij kinderen < 12 jaar.

Overdosering

Symptomen

maag-darmklachten, zoals buikpijn, darmobstructie, flatulentie en diarree met vocht- en elektrolytenverlies. Kaliumdepletie kan ontstaan, met hartritmestoornissen en spierzwakte als gevolg. Chronisch overmatige inname kan leiden tot toxische hepatitis.

Therapie

Neem voor meer informatie over een vergiftiging met sennosiden/psylliumzaad contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

Eigenschappen

Sennosiden (een antrachinonderivaat) vormen een contactlaxans. Ze worden door bacteriën in de dikke darm omgezet in de actieve metaboliet rheïne-anthron. Dit leidt tot stimulering van de motiliteit van de dikke darm, en tot onderdrukking van de absorptie van water en elektrolyten in de epitheelcellen van de dikke darm, en tot stimulering van de uitscheiding van water en elektrolyten in het lumen van de dikke darm. Psylliumzaad is een volumevergrotend laxans. Het mengt zich met de darminhoud, neemt water op en maakt zo de feces zacht. Door mechanische prikkeling neemt de peristaltiek toe. Werking: vanaf 8–12 uur

Kinetische gegevens

Resorptie < 10% (bij dieren).
Eliminatie via de urine 3-6% van de metabolieten. Circa 90% van de sennosiden als polymeren via de feces.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

sennosiden/psylliumzaad hoort bij de groep laxantia, combinatiepreparaten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links