terbinafine (in de dermatologie)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Lamisil (hydrochloride) XGVS OTC Haleon Netherlands B.V.

Toedieningsvorm
Crème, hydrofiel
Sterkte
10 mg/g
Verpakkingsvorm
15 g
Toedieningsvorm
Huidspray
Sterkte
10 mg/g
Verpakkingsvorm
15 ml
Toedieningsvorm
Oplossing 'Once'
Sterkte
10 mg/g
Verpakkingsvorm
4 g

Terbinafine crème XGVS OTC Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Crème, hydrofiel
Sterkte
10 mg/g
Verpakkingsvorm
15 g

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

terbinafine (in de dermatologie) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Dermatomycosen: Bij de lokale behandeling van oppervlakkige tinea-infecties heeft terbinafine de voorkeur boven een imidazoolderivaat in verband met een kortere behandelduur en lagere smeerfrequentie. Bij oppervlakkige Candida-infecties zoals bij intertrigo heeft een imidazoolderivaat de voorkeur. Tinea pedis met mocassinpatroon wordt behandeld met oraal terbinafine. Pityriasis versicolor kan worden behandeld met seleensulfide, een lokaal imidazoolderivaat of lokaal terbinafine. Overweeg oraal itraconazol bij onvoldoende effect van lokale behandelingen of recidiverende pityriasis versicolor. Medicamenteuze behandeling van onychomycosen is meestal niet nodig. Geef desgewenst oraal terbinafine (teennagels) of oraal itraconazol (vingernagels). Overweeg miconazol nagellak als alternatief indien een oraal antimycoticum niet geschikt of gewenst is. Diepe dermatomycosen worden behandeld met oraal terbinafine.

Indicaties

Dermatomycosen veroorzaakt door:

  • dermatofyten (Trichophyton, Epidermophyton en Microsporum species);
  • Malassezia furfur (voorheen Pityrosporum orbiculare); veroorzaakt pityriasis versicolor;
  • Tinea–infecties zoals tinea pedis (zwemmerseczeem).

Voor de crème ook:

  • gistinfecties van de huid (door Candidasoorten).

Gerelateerde informatie

Doseringen

Vóóraf de huid grondig wassen en drogen.

Klap alles open Klap alles dicht

Tinea–infecties

Volwassenen

1×/dag gedurende 1 week gelijkmatig dun aanbrengen op en rond de aangedane huid. Lamisil 'Once': tinea pedis: eenmalig op beide voeten aanbrengen (ook al is maar één voet aangedaan). Hierbij overal tussen en rond de tenen aanbrengen, alsook de voetzool en de zijkanten van de voet tot een zijdelingse hoogte van ongeveer 1,5 cm. Ca. 1–2 minuten laten drogen tot er een film is gevormd. Niet in de huid wrijven of masseren. De behandelde zone niet wassen gedurende 24 uur na het aanbrengen. Na enkele dagen dient verbetering op te treden. Er is geen ervaring met een herbehandeling met Lamisil 'Once'; herbehandeling wordt daarom niet aanbevolen.

Pityriasis versicolor

Volwassenen

Crème: 1–2×/dag gedurende 2 weken. Huidspray: 2×/dag gedurende 1 week. Gelijkmatig dun aanbrengen op en rond de aangedane huid.

Huidinfecties door Candida

Volwassenen

Crème: 1×/dag gedurende 1 tot 2 weken. Gelijkmatig dun aanbrengen op en rond de aangedane huid.

Kinderen ≥ 12 jaar

De crème kan hetzelfde gedoseerd worden als bij volwassenen. De overige preparaten zijn onvoldoende onderzocht bij kinderen.

Als de ontsteking in een huidplooi zit kan de huid na insmeren, vooral 's nachts, met een steriel gaasje worden afgedekt.

Bijwerkingen

Lamisil 'Once'

Soms (0,1-1%): reacties op de applicatieplaats zoals uitdroging van de huid, huidirritatie, branderigheid.

Zeer zelden (< 0,01%): allergische reacties zoals jeuk, urticaria, bulleuze dermatitis.

Overige preparaten

Vaak (1-10%): jeuk, vervelling van de huid.

Soms (0,1-1%): reacties op de applicatieplaats zoals pijn, irritatie, branderig gevoel, erytheem, korstvorming, pigmentatiestoornis.

Zelden: droge huid, eczeem, contacteczeem, dermatitis bullosa, urticaria. Verergering van de aandoening. Oogirritatie.

Verder zijn gemeld: overgevoeligheidsreacties.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens; de gegevens die er zijn vanuit studies wijzen niet op schadelijkheid voor de vrucht of een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid. De systemische absorptie na lokale toediening is gering (< 5%).

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in kleine hoeveelheden (relatieve kinddosis 4%). De systemische blootstelling na lokale toepassing bij de moeder is laag, waardoor nadelige effecten bij de zuigeling niet waarschijnlijk zijn. Observeer veiligheidshalve het kind op mogelijke effecten als diarree, braken en huiduitslag.

Advies: Kan worden gebruikt. Let wel op dat de zuigeling niet in aanraking komt met de behandelde huid, met name de behandelde huid van de borsten.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij eerste tekenen van een plaatselijke huidreactie de behandeling staken. Als met Lamisil 'Once' een allergische reactie optreedt, verwijder dan de film op de huid met een organisch oplosmiddel (zoals gedenatureerde alcohol) en was daarna de huid met warm water en zeep.

Als na 2 weken, of met Lamicil 'Once' na 1 week therapie geen verbetering is opgetreden, de diagnose heroverwegen.

Vermijd contact met de ogen; bij accidenteel contact met de ogen deze overvloedig spoelen met stromend water.

Een preparaat dat ethanol bevat niet toedienen op het gezicht of beschadigde huid waarbij alcohol irriterend kan zijn.

Voorkom inhalatie bij gebruik van de huidspray.

Lamisil 'Once' is niet geschikt voor toepassing bij hyperkeratotische chronische plantaire voetschimmel (tinea pedis met mocassinpatroon).

Met de crème is weinig ervaring bij kinderen < 12 jaar. De andere preparaten zijn onvoldoende onderzocht bij kinderen < 18 jaar.

Overdosering

Symptomen

Bij accidentele orale inname van de oplossing en huidspray kunnen, zeker bij kinderen, symptomen van alcoholintoxicatie optreden.

Neem voor meer informatie over een vergiftiging met terbinafine contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Breed-spectrum antimycoticum, behorend tot de allylaminen. Terbinafine remt het enzym squaleenperoxidase in de celwand van de schimmels en remt daarmee specifiek de sterolsynthese in een vroeg stadium. Hierdoor ontstaat een tekort aan ergosterol en vindt intracellulair een stapeling van squaleen plaats, dat tot celdood van de schimmel leidt.

In lage concentratie werkt terbinafine fungicide tegen mycelium-vormende schimmels (bv. dermatofyten zoals Trichophyton, Microsporum canis en Epidermophyton floccosum) en enkele dimorfe schimmels. De werking tegen gisten is, afhankelijk van de soort, fungicide of fungistatisch. De werking treedt snel in.

Kinetische gegevens

Resorptie < 5% na lokaal gebruik.
Overig Terbinafine wordt waarschijnlijk gebonden of vastgehouden in de vetcomponenten van het stratum corneum, wat een rol kan spelen in de lange halfwaardetijd bij de eliminatie van terbinafine uit het stratum corneum.
Overig Bij gebruik van Lamisil 'Once' wordt een film over de aangedane plek gevormd die de penetratie van terbinafine in de huid bevordert.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

terbinafine (in de dermatologie) hoort bij de groep antimycotica, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links