urokinase

Samenstelling

Alleen de belangrijkste hulpstoffen worden genoemd. Raadpleeg altijd de productinformatie van CBG/EMA voor een compleet overzicht van hulpstoffen.

Medacinase Lamepro bv

Toedieningsvorm
Poeder voor infusievloeistof
Sterkte
10.000 IE, 50.000 IE, 100.000 IE, 250.000 IE, 500.000 IE

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

urokinase vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Een veneuze trombo-embolie of longembolie kan behandeld worden met een directwerkend oraal anticoagulans (DOAC) of met de combinatie van een laagmoleculairgewicht heparine (LMWH) en een vitamine K-antagonist (VKA) als initiële behandeling, gevolgd door een 3–6 maanden durende onderhoudsbehandeling met een VKA. Bij een levensbedreigende longembolie of bij phlegmasia caerulea dolens kan trombolyse worden toegepast.

Op farmacotherapeutische gronden is geen voorkeur uit te spreken voor een der trombolytica die worden toegepast bij trombo-embolische aandoeningen zoals longembolie en diepveneuze trombose.

Indicaties

 • Acute vaatocclusies door trombose of embolie bij:
  • diepveneuze trombose;
  • ernstige longembolie;
  • perifere arteriële occlusie;
  • getromboseerde shunts bij hemodialyse.

Gerelateerde informatie

Dosering

Een verlenging van de trombinetijd tot drie- à vijfmaal de norm wordt optimaal geacht voor een adequaat effect. Bepaal verder de gebruikelijke stollingsparameters om op geleide hiervan de dosering vast te stellen.

Klap alles open Klap alles dicht

Diepveneuze trombose:

Volwassenen:

i.v. als infusie: 4400 IE/kg lichaamsgewicht in 10–20 min, gevolgd door 100.000 IE per uur, gedurende 2–3 dagen. Bij patiënten met een groter risico 150.000 IE in 10–20 min, gevolgd door 40.000–60.000 IE per uur, gedurende 2–3 dagen. Indien na 72 uur het gewenste effect niet is ingetreden, kan de dosis worden verhoogd. Het is dan van groot belang dat de inloopsnelheid constant is.

Longembolie:

Volwassenen:

i.v. als infusie: 4400 IE/kg lichaamsgewicht in 10–20 min, gevolgd door 4400 IE/kg lichaamsgewicht per uur gedurende 12 uur. Indien na 24 uur het gewenste effect niet is ingetreden, kan de dosis worden verhoogd. Het is dan van groot belang dat de inloopsnelheid constant is.

Perifere arteriële occlusie:

Volwassenen:

4000 IE/min via intra-arteriële katheter gedurende de eerste 2–4 uur of tot herstel van de antegradestroom, vervolgens 1000–2000 IE/min; toediening staken als lysis compleet is, arteriografie geen verdere progressie laat zien of nadat 48 uur verstreken zijn.

Getromboseerde shunts:

Volwassenen:

5000–25.000 IE/ml opgelost in NaCl 0,9% of (steriel) water voor injecties, inspuiten in beide takken van de arterioveneuze shunt en de shunt afklemmen. Zo nodig na 30–45 min herhalen.

Bij een gestoorde nier– en/of leverfunctie kan verlaging van de dosis noodzakelijk zijn. De urokinasedosis aanpassen op basis van een minimale fibrinogeenwaarde van 100 mg/dl.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): asymptomatische verlaging van hematocrietwaarden. (Verergering van) hematomen of blauwe plekken. Bloedingen uit wonden/punctieplaats.

Vaak (1–10%): bloedingen (intracranieel, gastro-intestinaal, retroperitoneaal, van tandvlees, neusbloeding). Koorts. Microhematurie. Embolie.

Soms (0,1–1%): urogenitale bloedingen. Koude rillingen. Beroerte.

Zelden (0,1–1%): levensbedreigende bloedingen, intrahepatische bloedingscomplicaties. Allergische reacties (voorbijgaande roodheid, urticaria, dyspneu, hypotensie).

Zeer zelden (< 0,01%): anafylaxie. Tijdelijke verhoging van transaminasewaarden.

Interacties

De kans op bloedingen neemt toe bij combinatie met heparine, vitamine K-antagonisten en geneesmiddelen die invloed hebben op de vorming of werking van trombocyten (zoals acetylsalicylzuur, allopurinol, fenofibraat, clopidogrel, dipyridamol, tetracycline, valproïnezuur, sulfonamiden, cytostatica, dextran, NSAID's.

De fibrinolytische werking van urokinase wordt geremd door combinatie met tranexaminezuur en mogelijk door contrastvloeistoffen.

Zwangerschap

Laagmoleculairgewicht urokinasefragmenten en actief plasmine passeren de placenta.

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, onvoldoende gegevens.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken. Gebruik rond de bevalling wordt afgeraden, in verband met het risico op maternale en neonatale bloedingen.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Contra-indicaties

 • actieve klinisch relevante bloedingen;
 • recente operatie;
 • stollingsstoornissen (zoals hemorragische diathese);
 • acute cerebrovasculaire manifestatie (zoals intracraniële bloeding, recent cerebrovasculair accident);
 • ernstige ongecontroleerde hypertensie (diastolisch boven 100 mmHg, systolisch boven 200 mmHg, hypertensieve retinopathie graad III of IV);
 • acute pancreatitis, sepsis, pericarditis, bacteriële endocarditis;
 • verhoogde gevoeligheid voor bloedingen bijvoorbeeld ten gevolge van:
  • ernstige trombocytopenie;
  • recente maag-darmbloedingen;
  • slokdarmvarices;
  • maag-darmaandoeningen (zoals maligne tumoren, maagzweer, duodenumzweer, acute colitis ulcerosa);
  • ernstige leveraandoeningen;
  • ernstige nierfunctiestoornis;
  • urogenitale aandoeningen (zoals maligne tumoren, urolithiasis);
  • recente bevalling, (dreigende) abortus, vermoede placenta praevia;
  • recente orgaanbiopsie;
  • recente lumbaalpunctie;
  • recente punctie van niet-comprimeerbare vaten (≤ 4 weken);
  • intramusculaire injectie;
  • translumbale aortografie (≤ 4 weken);
  • recente operatie tot primaire wondgenezing;
  • neoplasma;
  • intracranieel aneurysma;
  • cerebrale trombus (ook in de anamnese);
  • arterieveneuze afwijking;
  • aneurysma dissecans;
  • longaandoeningen (zoals caverneuze tuberculose of bronchiëctasieën);
  • recente langdurige externe hartmassage (≤ 10 dagen geleden);
  • recent trauma;
  • recente thoraxoperatie;
  • recente neurochirurgie (≤ 2 maanden).

Waarschuwingen en voorzorgen

Voorzichtigheid is geboden bij matige bloedstollingsstoornissen, ernstige cerebrovasculaire stoornissen die niet gecontra–indiceerd zijn, matige arteriële hypertensie, matige trombocytopenie, vermoede trombus in de linker hartkamer, septische trombotische aandoening in de voorgeschiedenis of wanneer een bloedingshaard moeilijk te bereiken is.

Bij hoge leeftijd (> 75 jaar) de effectiviteit van trombolyse afwegen tegen de toenemende kans op een hersenbloeding.

Bij atriumfibrilleren of andere aandoeningen met meer kans op cerebrale embolie kan behandeling met urokinase gevaarlijk zijn door een toename van de kans op bloedingen in het infarctgebied.

Na hartmassage is er meer kans op complicaties door bloedingen.

Arteriële of veneuze invasieve procedures vóór en tijdens behandeling met urokinase zoveel mogelijk vermijden om de kans op bloedingen te beperken.

Indien ernstige spontane bloedingen optreden de behandeling onmiddellijk staken. De behandeling dient altijd klinisch plaats te vinden, met voldoende laboratoriumfaciliteiten en voorzieningen om ernstige bloedingen te kunnen behandelen.

I.m. injecties en het gebruik van stugge katheters vermijden gedurende de behandeling.

Er zijn weinig gegevens betreffende werkzaamheid en veiligheid bij een leeftijd < 18 jaar.

Overdosering

Neem voor informatie over een urokinase-vergiftiging contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Enzym verkregen uit de urine van volwassen mannen. Urokinase is een indirect werkend trombolyticum dat als directe plasminogeenactivator de trombus kan binnendringen en daar plasminogeen omzet in plasmine. Dit breekt fibrine af, waardoor de trombus uiteen valt. Werkingsduur: tot 12–24 uur na staken van de infusie.

Kinetische gegevens

Metabolisering in de lever.
Eliminatie via de gal en urine als inactieve metabolieten.
T 1/2el ca. 10–20 min.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

urokinase hoort bij de groep trombolytica.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links