tenecteplase

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Metalyse XGVS Boehringer Ingelheim bv

Toedieningsvorm
Poeder voor injectievloeistof
Sterkte
50 mg
Verpakkingsvorm
(= 10.000 E) met solvens 10 ml in wegwerpspuit

De referentiestandaard voor de sterkteaanduiding in units is specifiek voor tenecteplase en niet vergelijkbaar met units die worden gebruikt voor andere trombolytica.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

tenecteplase vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij vermoeden van een acuut coronair syndroom (ACS), als pijnbestrijding in de acute fase, nitroglycerine oromucosaal geven. Geef bij aanhoudende matige tot ernstige pijn of een contra-indicatie voor nitroglycerine: morfine of fentanyl intraveneus of fentanyl intranasaal. Start trombocytenaggregatieremming bij ACS zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 24 uur na het ontstaan van klachten. Een STEMI wordt behandeld met reperfusie door percutane coronaire interventie (PCI) of, indien dit niet mogelijk is, door trombolyse. Bij een NSTEMI (incl. IAP) wordt eerst aanvullend onderzoek, en een risicoanalyse verricht. Na behandeling van een ACS, volgt secundaire preventie van een recidief middels medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling.

Indicaties

 • Verdenking van acuut myocardinfarct met blijvende ST-elevatie (STEMI) of een recent linker bundeltakblok bij volwassenen, binnen 6 uur na het optreden.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Acuut myocardinfarct met STEMI:

Volwassenen:

De benodigde dosis, berekend op basis van het lichaamsgewicht en met een maximum van 50 mg (= 10.000 U), als een enkele i.v. bolus in ca. 10 seconden toedienen zo spoedig mogelijk na het optreden van de symptomen. De gereconstitueerde oplossing bevat 5 mg (= 1000 U) per ml. Tenecteplase is onverenigbaar met glucose-oplossing.

Benodigde dosis: Lichaamsgewicht < 60 kg: 30 mg (= 6000 U); ≥ 60 kg en < 70 kg: 35 mg (= 7000 U); ≥ 70 kg en < 80 kg: 40 mg (= 8000 U); ≥ 80 kg en < 90 kg: 45 mg (= 9000 U); ≥ 90 kg: 50 mg (= 10.000 U).

Heparine en acetylsalicylzuur (ASA) zo snel mogelijk toedienen om de kans op hernieuwde trombose te verminderen, volgens de geldende richtlijnen.

Bij leeftijd > 75 jaar: voorzichtig toepassen vanwege meer kans op bloedingen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): bloedingen, meestal beperkt tot de injectieplaats, hartslag- en ritmestoornissen, angina pectoris.

Vaak (1-10%): gastro-intestinale en urogenitale bloedingen, injectie- of punctieplaatsbloeding. Misselijkheid, braken, epistaxis, ecchymose, terugkerende ischemie, hartfalen, reïnfarct, cardiogene shock, pericarditis, longoedeem.

Soms (0,1-1%): hartstilstand, (levensbedreigende) reperfusie aritmieën, mitralis insufficiëntie, pericardiale effusie, veneuze trombose, cardiale tamponade, myocardiale scheur. Oogbloeding. Retroperitoneaal hematoom, intracraniële hemorragie.

Zelden (0,01-0,1%): anafylactische reacties (huiduitslag, urticaria, bronchospasmen, larynxoedeem), longembolie, longbloeding, trombotische embolisatie, hypotensie, pericardiale bloeding.

Verder zijn gemeld: hyperthermie, vetembolie.

Interacties

Gelijktijdige behandeling met orale anticoagulantia (INR > 1,3) is gecontra-indiceerd. Gebruik van tenecteplase kan worden overwogen als de dosering, of de tijd sinds de laatste inname van het antistollingsmiddel, residuale werkzaamheid onwaarschijnlijk maakt en als een aangewezen antistollingstest geen relevante werking op het stollingssysteem laat zien (bv. INR ≤ 1,3 voor vitamine K-antagonisten of een uitslag van een andere relevante test voor andere antistollingsmiddelen binnen de ULN). Geneesmiddelen die de stolling beïnvloeden of de bloedplaatjesfunctie veranderen, vermeerderen de kans op bloedingen bij aanvang, gedurende of na behandeling met tenecteplase. Gelijktijdig gebruik van GPIIb/IIIa antagonisten vermeerdert de kans op bloedingen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren aanwijzingen voor meer kans op vaginale bloedingen, miskraam en sterfte van het moederdier.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies: Tijdens de eerste 24 uur na trombolytische therapie geen borstvoeding geven.

Contra-indicaties

 • ernstige bloeding in de afgelopen zes maanden;
 • beroerte, TIA in de afgelopen zes maanden;
 • beschadiging van het CZS (bv. neoplasma, aneurysma, intracraniële of spinale operatie) in de anamnese;
 • recent hoofd of schedelletsel;
 • arterieel aneurysma en bekende arteriële/veneuze misvorming;
 • neoplasma met toegenomen kans op bloedingen;
 • hemorragische diathese;
 • ernstige, ongecontroleerde hypertensie;
 • grote operatie, parenchymateuze biopsie of ernstig trauma in de afgelopen twee maanden;
 • verlengde cardiopulmonaire resuscitatie (> 2 min) in de afgelopen 2 weken;
 • acute pericarditis en/of subacute bacteriële endocarditis;
 • acute pancreatitis;
 • ernstig gestoorde leverfunctie (incl. leverfalen, cirrose, portale hypertensie, actieve hepatitis);
 • actieve peptische ulcera;
 • dementie;
 • overgevoeligheid voor gentamicine (een residu uit het productieproces).

Zie voor meer contra-indicaties de rubriek Interacties.

Waarschuwingen en voorzorgen

Uitsluitend toedienen door artsen met ervaring in trombolytische behandeling en met faciliteiten om het effect van de behandeling te volgen.

Voorafgaand aan primaire percutane coronaire interventie (PCI) geen tenecteplase toedienen. Als primaire PCI niet mogelijk is binnen één uur en tenecteplase voor primaire coronaire rekanalisatie wordt gebruikt dan angiografie en een tijdige extra coronaire interventie uitvoeren binnen 6–24 uur of eerder, indien medisch noodzakelijk.

Tijdens behandeling recente injectieplaatsen controleren en het gebruik van starre katheters, i.m. injecties en niet-noodzakelijke handelingen vermijden.

Bij optreden van ernstige bloedingen (m.n. cerebraal) de heparinetoediening staken. Indien heparine binnen vier uur voor het ontstaan van de bloeding is toegediend, gebruik van protamine overwegen. Indien niet op deze maatregelen wordt gereageerd kan gebruik van transfusieproducten en in laatste instantie antifibrinolytica worden overwogen; bij infusie van cryoprecipitaat is de gewenste streefwaarde van de fibrinogeenspiegel 1 g/l.

Voorzichtig toepassen bij cerebrovasculaire aandoeningen, systolische bloeddruk > 160 mmHg, gastro-intestinale of urogenitale bloeding (in de afgelopen 10 dagen), sterke verdenking op linker harttrombus (bv. mitralisstenose met atriumfibrilleren), leeftijd > 75 j., lichaamsgewicht < 60 kg en i.m. injectie in de afgelopen 2 dagen.

Tijdens behandeling dient anti-aritmische therapie voor de behandeling van bradycardie en/of ventriculaire ritmestoornissen aanwezig te zijn.

Herhaald toepassen van tenecteplase wordt afgeraden, wegens het ontbreken van ervaring. In elk geval niet opnieuw toedienen voordat de hemostatische factoren zoals fibrinogeen, plasminogeen en α2-antiplasmine bekend zijn.

Bij optreden van anafylactoïde reactie de toediening direct staken en een passende behandeling beginnen.

Wegens het ontbreken van gegevens over de veiligheid en werkzaamheid, tenecteplase niet gebruiken bij een leeftijd < 18 jaar.

Overdosering

Neem voor informatie over een tenecteplase-vergiftiging contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Fibrine-specifieke plasminogeen-activator, vervaardigd door recombinant DNA-techniek. Het is afgeleid van het natuurlijke t-PA door modificaties op drie plaatsen in de eiwitstructuur. Het bindt aan fibrine in de trombus en zet selectief trombus gebonden plasminogeen om in plasmine. Plasmine breekt fibrine af, waardoor de trombus oplost. Na toediening treedt een dosisafhankelijk verbruik van α2-antiplasmine (de vloeibare-fase remmer van plasmine) op en een toename van de spiegels van de systemische plasmine-aanmaak. Bij toedienen van de maximale dosis nemen de fibrinogeenspiegels met < 15% en de plasminogeenspiegels met < 25% af.

Kinetische gegevens

V d variërend van 0,06 l/kg tot 0,3 l/kg.
Metabolisering bindt zich aan specifieke receptoren in de lever, gevolgd door katabolisme tot kleine peptiden. De binding is gereduceerd in vergelijking met het natuurlijke t-PA, resulterend in een verlengde halfwaardetijd.
T 1/2el 129 ± 87 min. Toename van het lichaamsgewicht resulteerde in een bescheiden toename van de klaring en toename van de leeftijd in een geringe afname van de klaring.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

tenecteplase hoort bij de groep trombolytica.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links