Samenstelling

Nitroglycerine spray Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Spray voor oromucosaal gebruik
Sterkte
0,4 mg/dosis
Verpakkingsvorm
200 doses

Bevat: pepermuntolie en alcohol.

Nitrolingual Pohl-Boskamp bv

Toedieningsvorm
Spray voor oromucosaal gebruik 'Pompspray'
Sterkte
0,4 mg/dosis
Verpakkingsvorm
250 doses

Bevat: pepermuntolie en alcohol.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Voor het couperen van een aanval van angina pectoris kunnen isosorbidedinitraat of nitroglycerine oromucosaal worden toegediend. Daarnaast starten met behandeling van beïnvloedbare risicofactoren voor coronaire arteriosclerose, te beginnen met leefstijladviezen.

Bij vermoeden van een acuut coronair syndroom (ACS) (zowel instabiele angina pectoris als (N)STEMI) zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 24 uur na het ontstaan van klachten trombocytenaggregatieremming starten. Een STEMI wordt behandeld met reperfusie door percutane coronaire interventie (PCI) of indien dit niet mogelijk is, door trombolyse. Bij een NSTEMI en IAP wordt eerst aanvullend onderzoek en risicoanalyse verricht. Als pijnbestrijding een nitraat geven. Geef bij aanhoudende pijn of contra-indicatie voor nitraten, morfine of fentanyl intraveneus. Na behandeling van een ACS volgt secundaire preventie van een recidief middels medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling.

Offlabel: Bij acuut hartfalen is een spoedeisende therapeutische interventie geboden, waarbij de start vooral is gericht op de behandeling van de symptomen van longstuwing met behulp van nitraten, diuretica en opiaatagonisten. Aanvullend onderzoek bepaalt de verdere behandeling.

Indicaties

  • Acute aanvallen van angina pectoris;
  • Profylaxe van aanvallen van angina pectoris door bijvoorbeeld inspanning;
  • Offlabel: : Acuut hartfalen.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Acute aanval van angina pectoris:

Volwassenen (incl. ouderen):

bij het begin van de aanval 1–2 verstuivingen onder de tong, zo nodig na 5 minuten herhalen. Bij onvoldoende effect na in totaal 3 doses direct contact opnemen met een arts.

Profylaxe verwachte aanval van angina pectoris:

Volwassenen (incl. ouderen):

vóór het begin van een situatie met emotie/inspanning 1–2 verstuivingen onder de tong sproeien.

Offlabel: Acuut hartfalen:

Volwassenen:

Volgens de Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010, bij longstuwing/oedeem en een systolische bloeddruk > 90 mmHg: 0,8–1,6 mg in spray per keer, elke 3 minuten herhalen tot klachten voldoende verbeterd zijn of de systolische bloeddruk daalt tot < 90 mmHg.

Toediening indien mogelijk in zittende houding, de opening zo dicht mogelijk bij de mond houden. Bij toediening van 2 doses in 1 keer, minimaal 30 seconden tussen de doses aanhouden. Tijdens toediening de adem inhouden ter preventie dat de spray wordt ingeademd.

Bij gebruik van een nieuw flesje of wanneer de pompspray gedurende langere tijd niet is gebruikt, de eerste paar doses in de lucht sproeien tot er vloeistof uitkomt.

Bijwerkingen

Vaak (1–10%): hoofdpijn (meestal in het begin van de behandeling, verdwijnt doorgaans bij langdurig gebruik), duizeligheid, somnolentie. (Orthostatische) hypotensie. Tachycardie. Asthenie.

Soms (0,1–1%): overgevoeligheidsreacties zoals gezwollen tong, allergische dermatitis. Verergering van angina pectoris, bradycardie, cyanose. Roodheid in het gezicht, cardiovasculaire collaps. Misselijkheid, braken.

Zeer zelden (< 0,01%): methemoglobinemie. Rusteloosheid. Cerebrale ischemie. Verstoorde ademhaling. Exfoliatieve dermatitis.

Verder is gemeld: hypoxemie (van voorbijgaande aard).

Interacties

Gelijktijdig gebruik met PDE–5–remmers (sildenafil, tadalafil en vardenafil) is gecontra–indiceerd, omdat dit het vaatverwijdend effect versterkt en bij daarvoor gevoelige patiënten kan leiden tot levensbedreigende cardiovasculaire complicaties.

Gelijktijdig gebruik van alcohol, andere vaatverwijdende middelen, andere antihypertensiva, TCA’s of acetylcysteïne of sapropterine versterkt het hypotensief effect.

Door hoge doses acetylsalicylzuur kan de plasmaspiegel stijgen.

De werking van heparine kan verminderen door combinatie met nitroglycerine.

Bij combinatie met langwerkende nitraten is er meer kans op ontwikkeling van tolerantie.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Alleen op zeer strikte indicatie gebruiken, vanwege het ontbreken van gegevens.

Lactatie

Overgang in moedermelk: Onbekend.
Farmacologisch effect: Bij kortdurend oromucosaal gebruik zijn nadelige effecten bij de zuigeling niet waarschijnlijk vanwege de korte halfwaardetijd van nitraten. Bij chronisch gebruik zijn hypotensie en methemoglobinemie bij de zuigeling mogelijk.
Advies: Kan bij een eenmalige dosis waarschijnlijk veilig gebruikt worden; veiligheidshalve de eerste voeding na dosisinname afkolven en niet gebruiken. Chronisch gebruik wordt ontraden.

Contra-indicaties

  • verhoogde intracraniële druk, bijvoorbeeld bij hoofdtrauma of hersenbloeding;
  • ernstige anemie;
  • acuut falen van de bloedsomloop waaronder (hypovolemische) shock;
  • ernstige hypotensie (systolische bloeddruk < 90 mmHg);
  • cardiogene shock (behalve bij een voldoende hoge einddiastolische druk in het linkerventrikel door intra–aortale counterpulsatie of positieve inotropica);
  • hypertrofische obstructieve cardiomyopathie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Indien bij een acute aanval van angina pectoris het gewenste effect na 15 minuten niet is bereikt, bedacht zijn op een myocardinfarct.

Wees voorzichtig bij toediening aan patiënten waarbij een gepaste voorbelasting belangrijk is om het hartminuutvolume op peil te houden (bv. ernstige mitralisstenose, pericardtamponnade, constrictieve pericarditis, orthostatische disfunctie) of bij cerebrovasculaire ziekte omdat toediening van een vaatverwijder de klinische toestand kan verslechteren.

Bij longziekte of cor pulmonale kan hypoxemie verergerd worden.

Bij een myocardinfarct kan, vermoedelijk als reflex, arteriële hypotensie met bradycardie optreden.

Voorzichtig zijn bij een matig tot ernstige vernauwing van de aortaklep.

Een klein aantal patiënten vertoont een verhoogde gevoeligheid voor nitraten (idiosyncrasie), zich uitend in flauwvallen.

Bij kinderen is de veiligheid en werkzaamheid niet vastgesteld.

Overdosering

Symptomen
van nitraten is bekend dat bij overdosering kunnen optreden: sterke hypotensie, reflextachycardie, hoofdpijn, zwakte, duizeligheid, roodheid, misselijkheid, braken, diarree. Bij hoge doses: methemoglobinemie, cyanose, dyspneu, tachypneu. Bij zeer hoge doses kan de intracraniële druk stijgen met cerbebrale symptomen.

Therapie
ernstige methemoglobinemie bestrijden met methyleenblauw in combinatie met zuurstoftherapie.

Zie voor meer informatie over symptomen en behandeling vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Vaatverwijdend, in de gebruikelijke dosering vooral van het veneuze stelsel en in mindere mate van het arteriële vaatbed. Hierdoor neemt de veneuze terugvloed naar het hart af (voorbelasting) en treedt geringe afname in arteriële weerstand op, zodat het hart minder arbeid behoeft te verrichten en minder zuurstof verbruikt en de door de tijdelijke ischemie van het myocardweefsel veroorzaakte pijn wordt opgeheven. Werking: binnen enkele min. Werkingsduur: 30–60 min.

Kinetische gegevens

Resorptiesnel in de mondholte.
Fgem. 39% (grote interindividuele variatie).
OverigGroot 'first pass'-effect.
T max3–7 min.
V dca. 3 l/kg.
Metaboliseringzeer snel in de lever, in glad spierweefsel van de vaatwand en in bloedplasma via splitsing van 1 of meer nitraatgroepen.
OverigHoge binding aan erytrocyten en stapeling in de vaatwand.
Eliminatievia de nieren (metabolieten).
T 1/2el2,5–4,4 min.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd