barnidipine

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Barnidipine (hydrochloride) Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Capsule met gereguleerde afgifte
Sterkte
10 mg, 20 mg

Cyress (hydrochloride) BModesto

Toedieningsvorm
Capsule met gereguleerde afgifte
Sterkte
10 mg, 20 mg

Libradin (hydrochloride) ADOH

Toedieningsvorm
Capsule met gereguleerde afgifte
Sterkte
10 mg, 20 mg

Vasexten (hydrochloride) ADOH

Toedieningsvorm
Capsule met gereguleerde afgifte
Sterkte
10 mg, 20 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

barnidipine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij hypertensie verlagen angiotensine I converterend enzym (ACE)-remmers, angiotensine receptor-blokkers (ARB’s), calciumantagonisten (dihydropyridinen), thiazidediuretica en β-blokkers de bloeddruk effectief en verminderen het tienjaarsrisico op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Comorbiditeit en specifieke patiëntkarakteristieken bepalen welke groepen en welke middelen als eerste in aanmerking komen. Als één middel onvoldoende effectief is bij de aanbevolen dosering, is het toevoegen van een middel uit een andere groep effectiever dan het ophogen van de dosering; het risico op het optreden van dosisafhankelijke bijwerkingen wordt daarmee beperkt. Een vaste combinatie in de juiste dosisverhouding heeft om reden van therapietrouw de voorkeur.

Indicaties

 • Lichte tot matige essentiële hypertensie.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Essentiële hypertensie

Volwassenen

Begindosering 10 mg 1×/dag, bij voorkeur 's morgens; indien nodig na 3–6 weken verhogen tot 20 mg 1×/dag. Bij milde tot matige nierfunctiestoornissen is met een verhoging tot 20 mg per dag voorzichtigheid geboden. Bij gelijktijdig gebruik van CYP3A4–remmers de dosering niet verhogen tot 20 mg per dag.

Bijwerkingen

Toon bijwerkingen per frequentieToon bijwerkingen per tractus.

Zeer vaak

Algemeen en toedieningsplaats

 • Perifeer oedeem

Bloedvaten

 • Overmatig blozen

Zenuwstelsel

 • Hoofdpijn

Vaak

Hart

 • Hartkloppingen

Oor en evenwichtsorgaan

 • Vertigo

Zenuwstelsel

 • Duizeligheid

Beschreven, met onbekende frequentie

Hart

 • Sinustachycardie
 • Tachycardie

Huid en onderhuid

 • Huiduitslag

Immuunsysteem

 • Anafylactische reactie

Onderzoeken

 • Hartfrequentie verhoogd
 • Leverfunctietests abnormaal

Algemeen en toedieningsplaats (In meer dan 10% van de gevallen)

Perifeer oedeem Zeer vaak

Bloedvaten (In meer dan 10% van de gevallen)

Overmatig blozen Zeer vaak

Hart (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Hartkloppingen Vaak
Beschreven, met onbekende frequentie
Sinustachycardie
Tachycardie

Huid en onderhuid (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Huiduitslag

Immuunsysteem (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Anafylactische reactie

Onderzoeken (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Hartfrequentie verhoogd
Leverfunctietests abnormaal

Oor en evenwichtsorgaan (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Vertigo Vaak

Zenuwstelsel (In meer dan 10% van de gevallen)

Hoofdpijn Zeer vaak
Duizeligheid Vaak

Toelichting

 • Hoofdpijn, overmatig blozen en hartkloppingen nemen meestal binnen 2 weken af en het oedeem binnen een maand.
 • Dihydropyridinen kunnen tandvleeshyperplasie en in zeldzame gevallen precordiale pijn of (toename van) angina pectoris veroorzaken.

Interacties

Omdat de omzetting van barnidipine waarschijnlijk via CYP3A4 verloopt is gelijktijdig gebruik met sterke CYP3A4-remmers (HIV-proteaseremmers, ketoconazol, itraconazol, erytromycine, claritromycine) gecontra–indiceerd. Bij gelijktijdig gebruik van milde CYP3A4-remmers (fluoxetine) is voorzichtigheid geboden; de dosering niet verhogen naar 20 mg per dag. Bij gelijktijdig gebruik van enzyminductoren (fenytoïne, carbamazepine, rifampicine) kan een hogere dosering nodig zijn. Grapefruit-/pompelmoessap heeft geen significante invloed op de omzetting. Cimetidine kan de plasmaspiegel met een factor 2 verhogen. Barnidipine kan de werking van andere antihypertensiva versterken of aanvullen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor direct schadelijke effecten.

Farmacologisch effect: Dihydropyridinen kunnen de bevalling verlengen.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Vruchtbaarheid: Vermindering van mannelijke fertiliteit is beschreven bij gebruik van sommige calciumkanaalblokkers (reversibel).

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend (bij de mens), ja (bij dieren).

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

 • onbehandeld hartfalen;
 • instabiele angina pectoris of binnen één maand na een acuut myocardinfarct;
 • leverfunctiestoornis;
 • ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 10 ml/min);
 • overgevoeligheid voor dihydropyridine–derivaten.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij lichte tot matige nierfunctiestoornissen, stoornissen aan de linkerventrikel, obstructie in het uitstroomkanaal van de linkerventrikel, sick-sinussyndroom (zonder pacemaker) en bij rechts hartfalen, zoals een cor pulmonale. Barnidipine is niet onderzocht in NYHA-klasse III- of IV-patiënten.

Toepassing bij kinderen < 18 jaar wordt niet aanbevolen, omdat er geen gegevens over zijn.

Overdosering

Zie voor informatie over een vergiftiging met barnidipine de monografie op toxicologie.org/barnidipine en/of vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Lipofiele calciumantagonist met dihydropyridinestructuur. Het remt de langzame calciuminstroom via de L-type kanalen in de celmembraan van met name glad spierweefsel van de coronaire en perifere arteriën, waardoor de contractie vermindert. Hierdoor neemt de coronaire doorbloeding toe en daalt de perifere arteriële weerstand. Werkingsduur: 24 uur door sterke en langdurige binding aan receptor.

Kinetische gegevens

F 1,1%.
T max 5–6 uur.
Eiwitbinding 89–95%.
Metabolisering tot inactieve metabolieten, vnl. via CYP3A-iso-enzymen.
Eliminatie 60% met de feces, 40% met de urine.
T 1/2el 20 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

barnidipine hoort bij de groep dihydropyridinen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links