lacidipine

Samenstelling

Alleen de belangrijkste hulpstoffen worden genoemd. Raadpleeg altijd de productinformatie van CBG/EMA voor een compleet overzicht van hulpstoffen.

Lacidipine Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
2 mg, 4 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

lacidipine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Hypertensie: Diuretica, β-blokkers, calciumantagonisten (dihydropyridinen), ‘angiotensine converting enzyme’(ACE)-remmers en angiotensine receptor-blokkers (ARB’s) verlagen de bloeddruk effectief en verminderen het tienjaarsrisico op cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit. Comorbiditeit en specifieke patiëntkarakteristieken bepalen welke groepen en welke middelen als eerste in aanmerking komen. De voorkeur gaat uit naar middelen met een 24-uurs werkzaamheid. Als één middel onvoldoende effectief is bij de aanbevolen dosering, is het toevoegen van een middel uit een andere groep effectiever dan het ophogen van de dosering; tevens beperkt dit de dosisafhankelijke bijwerkingen. Een vaste combinatie in de juiste dosisverhouding heeft om reden van therapietrouw de voorkeur.

Indicaties

  • Lichte tot matige hypertensie.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Hypertensie:

Volwassenen (incl. ouderen):

Begindosering 2 mg 1×/dag, indien nodig na 3–4 weken verhogen tot 4–6 mg 1×/dag.

Toedieningsinformatie: De tabletten bij voorkeur 's ochtends innemen.

Bijwerkingen

Vaak (1–10%): hoofdpijn, duizeligheid, oedeem, roodheid in het gezicht ('flush') en hartkloppingen nemen meestal af of verdwijnen indien de behandeling wordt voortgezet. Misselijkheid, gastro–intestinale stoornissen. Asthenie. Huiduitslag, erytheem, jeuk. Polyurie. Toename van alkalische fosfatasen.

Soms (0,1-1%): pijn op de borst, hyperplasie van het tandvlees.

Zelden (0,01–0,1%): angio–oedeem, urticaria.

Zeer zelden (< 0,01%): stemmingsstoornissen. Tremor.

Verder zijn nog gemeld: syncope, tachycardie, hypotensie.

Interacties

Lacidipine kan de werking van andere antihypertensiva versterken of aanvullen.

Voorzichtigheid is geboden met de combinatie met middelen die het QT- interval kunnen verlengen zoals het klasse I en III anti-aritmica, tricyclische antidepressiva, sommige antipsychotica, antibiotica en antihistaminica.

Door combinatie met corticosteroïden of tetracosactide kan het bloeddrukverlagend effect van lacidipine afnemen.

De plasmaconcentratie van lacidipine kan toe- respectievelijk afnemen in combinatie met CYP3A4-remmers (zoals azoolantimycotica, enkele macrolide antibiotica, sommige HIV-proteaseremmers, sommige calciumantagonisten, cimetidine, grapefruitsap) of CYP3A4-inductoren (zoals carbamazepine, fenytoïne, felbamaat, fenobarbital, rifampicine en sint-janskruid).

Gelijktijdig gebruik van propranolol verhoogt de concentraties van propranolol en verlaagt die van lacidipine.

Theoretisch kan in combinatie met diuretica een versterkt saluretisch effect optreden en pre-existente hypokaliëmie worden versterkt.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren, geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Farmacologisch effect: Na hoge doses uitstel van de partus en verlenging van weeën mogelijk (door relaxatie van de spieren in de uteruswand).

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Vruchtbaarheid: Vermindering van mannelijke fertiliteit is beschreven bij gebruik van sommige calciumkanaalblokkers (reversibel).

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja (bij dieren).

Advies: Het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • Shock;
  • Ernstige stenose van de aorta.

Waarschuwingen en voorzorgen

Voorzichtigheid is geboden bij sick-sinussyndroom waar geen pacemaker is aangebracht of bij ernstig vermoeden hiervan bij een geringe hartreserve, met name bij rechtsdecompensatie zoals door een cor pulmonale. Vooralsnog tevens bij aangeboren of verworven verlenging van het QT- interval.

Er zijn geen gegevens bekend betreffende het gebruik van lacidipine voor secundaire preventie bij een myocardinfarct of bij maligne hypertensie of bij kinderen.

Eigenschappen

Calciumantagonist met dihydropyridinestructuur. Het remt de langzame calciuminstroom via de L-type kanalen in de celmembraan van met name glad spierweefsel van de coronaire en perifere arteriën, waardoor de contractie vermindert. Hierdoor neemt de coronaire doorbloeding toe en daalt de perifere arteriële weerstand. De zuurstofbehoefte van het myocard vermindert en de zuurstoftoevoer verbetert.

Kinetische gegevens

Resorptie snel maar onvolledig, vertraagd door voedsel.
Overig F = ca.10% door sterk first-pass-effect, bij leverfunctiestoornissen kan deze hoger zijn.
T max ½–2½ uur.
Eiwitbinding > 95%.
Metabolisering vrijwel volledig tot weinig of niet–werkzame metabolieten, o.a. door CYP3A4.
Eliminatie met de feces 70%, de rest met de urine.
T 1/2el 13–19 uur, grote interindividuele variatie.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

lacidipine hoort bij de groep dihydropyridinen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links