lercanidipine

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Lercanidipine (hydrochloride) Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
10 mg, 20 mg

Lerdip (hydrochloride) Recordati

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
10 mg, 20 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

lercanidipine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij hypertensie verlagen angiotensine I converterend enzym (ACE)-remmers, angiotensine receptor-blokkers (ARB’s), calciumantagonisten (dihydropyridinen), thiazidediuretica en β-blokkers de bloeddruk effectief en verminderen het tienjaarsrisico op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Comorbiditeit en specifieke patiëntkarakteristieken bepalen welke groepen en welke middelen als eerste in aanmerking komen. Als één middel onvoldoende effectief is bij de aanbevolen dosering, is het toevoegen van een middel uit een andere groep effectiever dan het ophogen van de dosering; het risico op het optreden van dosisafhankelijke bijwerkingen wordt daarmee beperkt. Een vaste combinatie in de juiste dosisverhouding heeft om reden van therapietrouw de voorkeur.

Indicaties

 • Milde tot matige essentiële hypertensie bij volwassenen.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Essentiële hypertensie

Volwassenen

Begindosering: 10 mg 1×/dag; indien nodig na enkele weken verhogen tot 20 mg 1×/dag.

Bij een milde tot matige lever- of nierfunctiestoornis is met een verhoging tot 20 mg per dag voorzichtigheid geboden.

Toediening: Tabletten bij voorkeur 's ochtends, minstens 15 minuten voor het ontbijt, met water innemen (niet met grapefruit-/pompelmoessap).

Bijwerkingen

Toon bijwerkingen per frequentieToon bijwerkingen per tractus.

Vaak

Algemeen en toedieningsplaats

 • Perifeer oedeem

Bloedvaten

 • Overmatig blozen

Hart

 • Hartkloppingen
 • Tachycardie

Zenuwstelsel

 • Hoofdpijn

Soms

Algemeen en toedieningsplaats

 • Asthenie
 • Vermoeidheid

Bloedvaten

 • Hypotensie

Huid en onderhuid

 • Huiduitslag
 • Jeuk

Maagdarmstelsel

 • Bovenbuikpijn
 • Dyspepsie
 • Nausea

Nieren en urinewegen

 • Polyurie

Skeletspieren en bindweefsel

 • Spierpijn

Zenuwstelsel

 • Duizeligheid

Zelden

Algemeen en toedieningsplaats

 • Borstkaspijn

Hart

 • Angina pectoris
 • Angina pectoris verergerd

Immuunsysteem

 • Overgevoeligheid

Maagdarmstelsel

 • Braken
 • Diarree

Nieren en urinewegen

 • Pollakisurie

Zenuwstelsel

 • Slaperigheid
 • Syncope

Beschreven, met onbekende frequentie

Huid en onderhuid

 • Angio-oedeem

Maagdarmstelsel

 • Peritoneale troebele uitloopvloeistof
 • Tandvleeshyperplasie

Onderzoeken

 • Transaminasen verhoogd

Algemeen en toedieningsplaats (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Perifeer oedeem Vaak
Asthenie Soms
Vermoeidheid
Borstkaspijn Zelden

Bloedvaten (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Overmatig blozen Vaak
Hypotensie Soms

Hart (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Hartkloppingen Vaak
Tachycardie
Angina pectoris Zelden
Angina pectoris verergerd

Huid en onderhuid (Tussen de 0,1% en 1% van de gevallen)

Huiduitslag Soms
Jeuk
Beschreven, met onbekende frequentie
Angio-oedeem

Immuunsysteem (Tussen de 0,01% en 0,1% van de gevallen)

Overgevoeligheid Zelden

Maagdarmstelsel (Tussen de 0,1% en 1% van de gevallen)

Bovenbuikpijn Soms
Dyspepsie
Nausea
Braken Zelden
Diarree
Beschreven, met onbekende frequentie
Peritoneale troebele uitloopvloeistof
Tandvleeshyperplasie

Nieren en urinewegen (Tussen de 0,1% en 1% van de gevallen)

Polyurie Soms
Pollakisurie Zelden

Onderzoeken (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Transaminasen verhoogd

Skeletspieren en bindweefsel (Tussen de 0,1% en 1% van de gevallen)

Spierpijn Soms

Zenuwstelsel (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Hoofdpijn Vaak
Duizeligheid Soms
Slaperigheid Zelden
Syncope

Interacties

Lercanidipine wordt gemetaboliseerd door CYP3A4.

Gelijktijdig gebruik met sterke CYP3A4-remmers (bv. ketoconazol, itraconazol, claritromycine, erytromycine, ritonavir, grapefruit-/pompelmoessap is gecontra-indiceerd vanwege een aanzienlijke toename van de plasmaspiegel van lercanidipine. Cimetidine gaf in een dosis van 800 mg geen interactie; bij hogere doses kunnen de biologische beschikbaarheid en het bloeddrukverlagend effect van lercanidipine toenemen.

Combinatie met ciclosporine is gecontra-indiceerd, de combinatie geeft verhoogde plasmaspiegels voor beide middelen.

CYP3A4-inductoren (fenytoïne, fenobarbital, carbamazepine, rifampicine) verminderen het antihypertensief effect door de versnelde metabolisering van lercanidipine; tevens kunnen interacties optreden met andere CYP3A4-substraten (bv. klasse III anti-aritmica zoals amiodaron, kinidine, sotalol).

Gelijktijdig gebruik met tricyclische antidepressiva, barbituraten, fenothiazinen en andere antihypertensiva kan het bloeddrukverlagend effect van acebutolol versterken.

Gelijktijdig gebruik van systemische corticosteroïden kan het bloeddrukverlagend effect verminderen.

Metoprolol en mogelijk ook andere β-blokkers verminderen de biologische beschikbaarheid van lercanidipine met 50%, waarschijnlijk doordat zij de hepatische bloedstroom verminderen; dosisaanpassing kan nodig zijn.

Alcohol kan de werking van lercanidipine versterken.

Bij gelijktijdige behandeling met digoxine kan de Cmax van digoxine met een derde toenemen; houd rekening met digoxinetoxiciteit.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren zijn geen teratogene effecten aangetoond, maar andere dihydropyridinen zijn wel teratogeen gebleken.

Advies: Gebruik ontraden.

Vruchtbaarheid Vermindering van mannelijke fertiliteit is beschreven bij gebruik van sommige calciumkanaalblokkers (reversibel).

Overige: Een vruchtbare vrouw dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen tijdens de therapie.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies:Het gebruik van dit middel óf het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

 • Obstructie in het uitstroomkanaal van de linkerventrikel;
 • Onbehandeld hartfalen;
 • Instabiele angina pectoris of binnen 1 maand na een acuut myocardinfarct;
 • Ernstige leverfunctiestoornis;
 • Ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 30 ml/min), inclusief dialyse.

Zie voor meer contra-indicaties de rubriek Interacties.

Waarschuwingen en voorzorgen

Voorzichtig toepassen bij het sick-sinussyndroom (zonder pacemaker), stoornissen aan de linkerventrikel en bij ischemische hartafwijkingen.

Bij ouderen en bij milde tot matige lever- of nierfunctiestoornis is extra aandacht in het begin van de behandeling en bij dosisverhoging gewenst.

Lercanidipine kan de spoelvloeistof bij peritoneale dialyse troebel maken als gevolg van een toegenomen triglyceridenconcentratie. Deze troebelheid neemt snel af na het staken van lercanidipine.

Lercanidipine niet toepassen bij kinderen < 18 jaar vanwege onvoldoende gegevens over de werkzaamheid en veiligheid.

Overdosering

Symptomen

Excessieve perifere vaatverwijding met uitgesproken hypotensie en reflextachycardie. Ook bradycardie is mogelijk. Verder: duizeligheid, hoofdpijn, hartkloppingen. Bij ernstige intoxicatie cardiogene shock, myocard ischemie en verminderde nierfunctie.

Zie voor meer symptomen en behandeling de monografie op toxicologie.org/lercanidipine en/of vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Lipofiele calciumantagonist met dihydropyridinestructuur. Het remt de langzame calciuminstroom via de L-type kanalen in de celmembraan van met name glad spierweefsel van de coronaire en perifere arteriën, waardoor de contractie vermindert. Hierdoor neemt de coronaire doorbloeding toe en daalt de perifere arteriële weerstand.

Werkingsduur: 24 uur door sterke binding aan lipidenmembranen.

Kinetische gegevens

Resorptie volledig.
F laag (ca. 3% indien nuchter of 10% indien niet nuchter) door groot verzadigbaar 'first pass'-effect, verhoogd met factor 4 door zeer vetrijke maaltijd binnen 2 uur en waarschijnlijk verhoogd bij matige tot ernstige leverfunctiestoornissen.
T max 1½–3 uur.
Eiwitbinding > 98%.
Metabolisering omvangrijk tot inactieve metabolieten via CYP3A4.
Eliminatie vnl. als inactieve metabolieten, 50% met de urine.
T 1/2el 8–10 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

lercanidipine hoort bij de groep dihydropyridinen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links